Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

          VOV4.M’nông Ta Nkual [on têh Đà Lạt, n’gor Lâm Đồng, N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan [ư r[u\n nchră n’glôch jêh, uănh lah săk rnglăy bôk nău kan tăm tay cà phê lvang 2014-2020 n’hanh nchră trong mkra tăm tay cà phê săk rnglăy tâm năm tât.

 

Kơp tât khay 6 năm aơ, ding le\ rnoh neh cà phê tăm tay n’hanh ndôp tay ta ăp n’gor Tây Nguyên rlău 118 rbăn 200ha, geh rlău 98,5% nkôp đah trong nchrăp tât năm 2020.

Bôk nău kan tăm tay le\ rgop khlay n’hao săk geh n’hanh ue\h jêng bah cà phê Việt Nam. Đah Lâm Đồng, jêh tăm tay, n’hao săk geh cà phê kle\ hao bah 26 tạ hao 31,3 tạ/ha, Dak Nông bah 30 tạ, hao 35 tạ/1ha.

Du mir cà phê tăm tay ndôp măt an săk geh âk

 

          Ta r[u\n nchră aơ, ăp đại biểu uănh lah, bah meng ăp săk rnglăy ue\h, bôk nău kan tăm tay cà phê geh âk nău jêr, ngăn lah ntoh ntu\k tăch tơm ntil mô g^t tu tơm, đêt kơt do\ng công nghệ to\ dak ntêm nkrem n’hanh jêr g^t đah ntu\k manh prăk… T^ng wa Nguyễn Văn Châu, Groi kruanh N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Lâm Đồng, tâm rnoh 10.000 rmen prăk ma n’gor le\ ntuh kơl an tăm tay cà phê tâm năm bah năp, prăk manh ngân hàng mô to\ng 10%. Yor r^, gay nău tăm tay cà phê dơi [ư geh săk rnglăy, ăp nău kơl mpeh tơm prăk manh kloh ue\h lơn.

 “Jêr jo\t tâm rnôk [ư t^ng bôk nău kan tăm tay a[aơ lah rnoh rnăk [on lan [ư t^ng manh prăk an manh hôm e đêt. Nău an prăk ntop kơl an manh t^ng trong âk lvang kơt a[aơ mô tâm di đah nău u\ch bah nu^h [on lan mô ntru\t nsôr ăp rnăk dơi g^t đah ăp tơm prăk”.

Du ntrong kan to\ cà phê tâm di đah rgâl trong nar

 

Ta r[u\n nchră, wa Lê Quốc Doanh, Groi Kruanh N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan an lah, gay tăm tay cà phê nâp nâl bah lam dak lah nsum n’hanh nkual Tây Nguyên lah êng, an geh tay âk bôk nău kan ntop kơl n’hanh trong mkra gay ntru\t ntrôl. Tâm ne\, ue\h tơm ntil lah du\t khlay bôk năp. Ndrel đah ne\, ăp trong [ư t^ng tăm tay an uănh lah tay t^ng trong r[o\ng jo\ jong, ntrôl dăng ndâk njêng ăp trong rgum nău khlay n’hanh rgum mboăt nthoi nkra njêng.

Đăp mpăn tơm ntil ue\h gay rho\ an bôk naư kan tăm tay cà phê

 

Gâp dăn đă êng ăp trong [ư an uănh lah tay, tơm ndôp bah năp măt gâp an lah du\t ue\h đah gâp an uănh nđôi kloh đo\ng geh tâm di tơm đah măt ndôp đo\ng. Săk rnglăy wa\ng sa bah năp măt lah ue\h yơn an uănh lah t^ng trong jo\ jong. Yor r^ le\ rngôch ăp trong [ư an uănh lah tay gay pơng ngăn lơn, gay pơng [ư nkô| nău mbơh [ư trong nchrăp tay. Ăp ntu\k an m^n nchrăp lor gay ndâk njêng tay bôk nău kan tăm tay bah kơi năm 2020, uănh pă na nê| ntu\k tăm mhe n’hanh ntu\k an ndôp t^ng moh trong [ư, ăp nău aơ an [ư du\t n’hâm rlăp”.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng