Pơk uănh mông nar djăt: 26/10/2020

VOV4.M’nôngNdrel đah [on lan lam dak dôl nsrôih ăp nău [ư kơl r[o\ng tât Miền Trung he, ăp nar aơ, [on lan ăp rnoi mpôl ta Tây Nguyên [ư âk nău kan tâm rgop prăk, ndơ sông sa, dak ngêt, bok ao… njuăl an nu^h [on lan nkual dak lip.

 

Ta jay mrô 87 ta thôn 2, xă Ea Kao, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, âk nu^h dôl mô ru nklâm bánh chưng, bánh tét njuăl an kônh wa nkual dak lip ta ăp n’gor Miền Trung. Wa Trần Thị Duyên, ta thôn 2 xă Ea Kao nkoch:

“Nu^h [on lan xă Ea Kao rgum s^t jay gâp kơl an, tâm kơl âk ngăn. Ăp nu^h le\ nklâm rlău 2.000 bánh chưng, bánh tét n’hanh rgop hăng rbăn thùng mỳ tôm, bánh kẹo, dak ngêt; 500kg kho ao ơm njuăl an n’gor Quảng Trị gay ntop kơl nu^h [on lan nkual dak lip. Tâm ăp nar tât, kônh wa wơt dơn tay nău kơl prăk, ndoh ndơ bah ăp nu^h lo\ng bôk tôr n’hanh nklâm bánh njuăl an ăp n’gor geh dak lip êng ta miền Trung…”.

Mpôl ndeh bah CLB Ngôi nhà yêu thương n’hanh CLB {^t ndeh 81-Gia Lai

 

Ta nkuăl Cư M’gar, nu^h [on lan le\ tâm rgop đah rmôt druh ndăm ta ntu\k nklâm rlău 2.000 bánh tét, rgop rlău 3.000 thùng mỳ tôm, kơl bơi 2 tấn kho ao n’hanh âk rkeh prăk gay tâm pă jêr jo\t đah kônh wa nkual dak lip ta ăp n’gor Quảng Trị n’hanh Thừa Thiên-Huế. Rnăk wa Lê Thị Vịnh, ta nkuăl têh Quảng Phú, nkuăl Cư M’gar, mô knu\ng rgop 5 tạ phe m’êt hôm ndrel [ư bánh đah nu^h [on lan.

“Bôl rnăk wâl gâp du\t mô ru, wa\ng sa mô sâm geh yơn saơ nău rêh bah kônh wa ta miền trung a[aơ rdâng đah phu\t dak lip ri ăp nu^h ndrel tât ta aơ kơl n’hanh râng nklâm bánh. Nu^h ri rao n’ha si, nu^h rpa phe, nu^h nklâm bánh gay ơm njuăl an kônh wa nkual dak lip, lah du đêt nuih n’hâm tâm pă nău roh rui đah kônh wa”.

Knu\ng tâm âk nar bah năp, nu^h [on lan Dak Lak le\ nklâm rlău 10.000 bánh chưng, bánh tét njuăl an kônh wa nkual dak lip ta ăp n’gor Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế n’hanh Hà Tĩnh. Nkre, kônh wa le\ rgop hăng rhiăng rkeh prăk, âk rbăn nklâm ndơ, âk tấn kho ao n’hanh âk ndơ sông sa rgop kơl kônh wa Miền Trung rlet rlău jêr jo\t yor trôk nar. Wa H’Kim Hoa Byă-Kruanh Uỷ ban MTTQ Việt Nam n’gor Dak Lak an g^t, bôl mô ho\ na nê| rgo\ jă kơl yơn le\ geh âk rmôt kan, êng nu^h ta Dak Lak tât ntop kơl prăk n’hanh ndoh ndơ an nu^h [on lan dôl geh trôk nar lơh ta miền Trung.

“Mpôl hên le\ wơt dơn geh rlău 250 rkeh prăk kơl kônh wa [on lan geh dak lip ta miền Trung. Ăp nar tât, mpôl hên kuăl jă rgop n’hanh dơn prăk n’hanh ndoh ndơ ntop kơl nu^h [on lan nkual dak lip. Rnoh prăk n’hanh ndoh ndơ dôl dơi mpôl way kan ôp đah n’gor băl gay ơm tâm pă, ntop kơl an nu^h [on lan geh khuch yor trôk nar lơh rlet rlău jêr jo\t”.

Hôm ta Gia Lai, ăp nar aơ, ăp rmôt kan, câu lạc bộ lo\ng bôk tôr ta Gia Lai dôl [ư âk nău kan nklâm bánh chưng, bánh tét, ntop kơl ndơ njuăl tât [on lan Miền Trung nkual dak lip. Ngih wâl jêt mrô 76, trong Nguyễn Viết Xuân, nkual [on têh Pleiku bah rnă nô Phạm Văn Pháp le\ jêng du jay sông têh đah âk n’glah bánh chưng n’hanh n’gâr hăng rhia\ng thùng mỳ tôm nchrăp ndơ\ hăn kơl kônh wa nkual dak lip ta n’gor Quảng Bình. Knu\ng tâm 2 nar, ăp nu^h [on lan ta aơ le\ dơi njuăl rlău 100 mlâm bánh chưng. Nô Phạm Văn Pháp an g^t:

“Mpôl hên nklâm bánh tết bánh chưng dơi an jo\. Tal 2 lah kônh wa jêh âk nar sa lương khô, mỳ tôm ri sa bánh mbra dơh sa n’hanh đăp mpăn săk soan, lơn lah bánh chưng mbra dơi an jo\. Nar ôi taơ mpôl hên ndơ\ an nsơh gay mô an r’iu”.

Nu^h [on lan Dak lak nklâm bánh kơl nu^h [on lan Miền

 

Ta Gia Lai đo\ng, rhiăng phật tử Tịnh xá Ngọc Nghiêm (nkual [on têh Pleiku) n’hanh nu^h [on lan ăp nkuăl Kbang, Mang Yang dôl nlâm bánh chưng gay njuăl tât kônh wa nkual dak lip. Du rmôt 8 bôk ndeh rdêng 5 tấn phe ndrel rlău 600 thùng mì tôm n’hanh ăp ndơ do\ng, kho ao bah Câu lạc bộ [^t ndeh 81 n’hanh câu lạc bộ lo\ng bôk tôr Ngôi nhà yêu thương le\ tât đah kônh wa Miền Trung. Nô Lê Đức Lâu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ từ thiên Ngôi nhà Yêu thương an g^t:

“{on lan mbơh ntu\k geh khuch khat ri mpôl hên tâm rgop đah n’gâng kan [on lan n’hanh hội chữ thập đỏ ta ne\. mpôl hên to\ng ăp đăp mpăn ndeh, kon nu^h hanư trong, tât ntu\k jao ndơ. Ta nkual dak lip, lah hăn an đăp mpăn nău rêh, lah hăn đah duk mpan, ri an nsoh ao n’ông, đăp mpăn an nu^h mpôl ntop kơl”.

Ta năp ne\, ăp băl druh ndăm ta TP Đà Lạt, n’gor Lâm Đồng le\ nsrôih kuăl jă nău kơlbah ăp nu^h lo\ng bôk tôr, ndrel ty rgop, kơl kônh wa nkual dak lip. Knu\ng jêh 4 nar kuăl jă, rmôt le\ dưi geh rnoh prăk, ndoh ndơ hao tât 250 rkeh prăk. Rơh ndơ ntop kơl bôk năp nkre 14 tấn ăp ndơ do\ng le\ geh ta xă Quảng Thọ, nkuăl Quảng Điền, Thừa Tiên Huế. Mpôl ntop kơl le\ an rlău 1.000 nklâm ndơ an kônh wa; tât khâl, ntru\t đă n’hanh an ndơ ăp rnăk geh nu^h bên geh rmanh tâm dak lip.

Ăp nău [ư geh nkô| bah nu^h [on lan Tây Nguyên gay tâm pă đah jêr jo\t bah kônh wa Miền Trung geh dak lip dôl geh soan rêng hvi têh dăng. Nău ne\ an saơ nău way ơm nu^h geh rgum kơl nu^h mô geh du\t khlay bah rnoi mpôl he./.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương