Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Pơh rlau aơ, 3 n’gor hôm e tâm nkuăl Tây Nguyên geh Dak Lak, Dak Nông ndrel Lâm Đồng ho\ [ư ueh Đại hội ntoh măt gưl n’gor năm kan 2020-2025. Đah nuih n’hâm nau kan prêh, rjăp, tâm rnglăp, [on lan [ư tơm, Đại hội đảng ẹô ăp n’gor ho\ nchră luh nau ntru\nh ndâk Tây Nguyên jêng sâm geh, ueh mhe, kơt ti\ng ăp nau mhe.

            Ti\ng nau mbơh chính trị ndơ\ Đại hội ntoh măt Đảng bộ n’gor Lâm Đồng, năm kan rlau aơ, n’gor ho\ geh ndrel rlet rlau ăp nkô| nau mpeh văng sa, hun hao tâm 5 năm geh 8%, nau geh du hê bôk nu\ih geh 71 rkeh/năm, nau pâl n’aih ăp nhoat hun hao jêng văng sa tơm khlay bah n’gor, nau rêh jêng, [on lan geh âk nau ueh mhe, nau rêh jêng [on lan geh đăp mpăn, neh dak, rnă njrăng geh mât nâp. Tât râng ndrel ntoh nau ta nar Đại hội, wa Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Kruanh hội đồng lý luận Trung ương đă đah Đảng bôk n’gor Lâm Đồng:

            ‘Mât nau nau kan, ân geh [ư rjăp tâm nau ndâk njêng đảng, ntrong kan chính trị ân kloh, nâp dăng, geh nsum ma nau ndâk njêng đảng ăp ntil ndrel nau rdâng đah mpu\ng lir, sa khâm, ntru\t dăng nau mêt uănh, n’hao nau kan bonh đă, ndâk njêng đảng mpeh nau rêh, nau kan…nau aơ ân nơm ân geh lo\ ntru\t dăng tâm rơh tât”.

            Đah nau kan “Tâm rnglăp-[on lan [ư tơm-nâp nâl-pah kan-hun hao”, Đại hội ntoh măt Đảng bôk n’gor Dak Nông tal XII nchră lah: năm kan rlau aơ, n’gor ho\ jêh ăp nkô| nau hun hao văng sa rêh jêng. Nau ngăn lah, Dak Nông năl kloh 3 n’gâng tơm hun hao: ngoai lah, công nghiệp bô xít nhôm ndrel u\nh nar kloh, bar lah nau kan tuch tăm ti\ng nau kan prêh mhe ti\ng ntrong khlay, ndrel 3 lah nau pâl n’iah tâm ăp nau dơi ueh mpeh mih nar, neh ntu, ngăn lah Công viên địa chất lam ntur neh Dak Nông. Aơ lah nau ntoh ngăn tâm trong hun hao văng sa bh n’gor Dak nông tâm 5 năm rlau aơ, rgop nau khlay gay n’gor geh dơi nau kan le\ “Tât năm 2020, leo Dak nông rklaih luh nau geh bah du n’gor ach o, ê geh hun hao”. Ntoh nau ta nar rđau Đại hội, Kruanh Rnâng kan văng sa Trung ương Nguyễn Văn Bình lah rjăp:

            ‘Dak Nông geh nau dơi du\t n’hâm khlay tam nkuăl Tây Nguyên, lah mpông trong tâm nthoi Tây Nguyên đah nkuăl văng sa tơm khlay mpeh ba dâng, geh âk nau dơi, neu geh ueh mpeh mih nar, ntu\k ntu, văn hoá, khoáng sản, neh ntu, bri, geh UNESCO kơp dơn lah Công viên địa chất lam ntur neh. {on lan ăp rnoi bah n’gor Dak Nông geh nau vay tâm rnglăp, ro\ng dak, du nuih n’hâm ti\ng Đảng, nsôih gơih pah kan, rlet nau jêr. Êp nau kơl an, kơl an bah Trung ương, aơ lah ăp nau nơih ueh gay Dak Nông hun hao, ntru\t dăng hun hao văng sa, rêh jêng, ăp ntil ndrel nâp nâl lơn tâm rơh tât”.

            Đah nuih n’hâm pah kan njăch ndăn, rjăp, tâm rnglăp, [on lan [ư tơm, Đại hội ntoh măt Đảng bộ n’gor Dak Lak tal XVII ho\ geh nau dơi ueh. Ntoh nau ta nar Đại hội, Groi Thủ tướng Phạm Bình Minh đă Đảng bộ n’gor Dak Lak ân geh uănh khlay nau ntuh kơl, hun hao ngih vâl gung trong, pơk njêng nau hun hao ăp ntil bah ăp ntu\k kan, nau kan ko\ kơt lah kơl an nau tu tơm, ndâk njêng Buôn Ma Thuột ơm jêng nkuăl [on têh đô thị nkuăl Tây Nguyên ti\ng nau ntru\nh mrô 67 bah Bộ Chính trị. Ndrel đah nê, ân geh ntuh kơl ân tuch tăm, [on lan, geh nsum đah nau ntru\t dăng nau ndâk njêng [on lan mhe:

            ‘Đảng bộ n’gor ân geh năl kloh ăp nau dơi bah du n’gor rgum gay ma rđau, đă, ntuh kơl ân nau tuch tăm, [on lan ndrel đah nau ntru\t dăng ngăch nau ndâk njêng [on lan mhe. Gay ngăn dăng tâm nau mi\n ntơm tuch tăm jêng [ư nau văng sa tuch tăm, rgum rgâl mhe nau kan tuch tăm [on lan, hun hao tuch tăm ti\ng trong ndrih, kloh, ueh, nau kan prêh, kơt ti\ng nau kan prêh gay n’hao nau ê nkra jru nâp gay n’hao nau geh ndơ tuch tăm to\ng dơi nau u\ch tâm dak ndrel tăch luh”.

            Ntoh nau ta nar Đại hội, Bí thư n’gor uỷ Dak Lak Bùi Văn Cường lah rjăp, đại hội ho\ geh nau dơi ueh, ntoh nuih n’hâm ndrel nau u\ch bah cán bộ, đảng viên, rmôt tahen ndrel gưl [on lan tâm n’gor. Rnâng kan rđau Đảng bôk n’gor Dak Lak năm kan XVII, năm kan 2020-2025 mra lo\ kơt ti\ng ăp nau dơi ueh tă geh tâm năm kan rlau aơ, nkre lo\ kơt ri\ng ăp nau mpeh tâm rnglăp, [on lan [ư tơm, nâp ueh, rgâl mhe, hun hao, nsôih ndâk njêng n’gor Dak Lak sâm geh, ueh mhe, âk ntil nau:

            ‘ Phung hên mra tâm rnglăp, ndrel nuih n’hama rgum rđau đă, rđau ntru\nh đah nau kan: Nsôih prêh, nsôih têh, pah kan ân rjăp gay ma ntru\nh rjăp nau ntru\nh kan. Mât tâm dăch ăp nau ntru\nh mhe ngăn lah nau rgum [on lan [ư tơm, nau kan mât njrăng ndrel nkah eneg ndrel ăp nau ntru\nh ko\ kơt lah bôk nau pah kan bah Rnâng kan rđau kan ndrel bôk nau pah kan [ư ăp nau ntru\nh bah đại hội gay ntru\t dăng n’gor Dak Lak jêng hun hao ngăch, nâp nâl đăp mpăn nau ndâk njêng n’gor sâm geh, ueh mhe, ăp ntil, tâm di lah ntu\k tơm khlay bah nkuăl Tây Nguyên”./.

                        Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương