Pơk uănh mông nar djăt: 3/8/2020

VOV4.Mnông- Nglôch lôch rơh r[u\n nchră trực tuyến lam dak mpeh njrăng rdâng nuh srê Covid-19 geh [ư kêng măng nar naơ 2-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đă ăp n’gâng kan, ntu\k kan lah an njrăg, leo kan, nsrôih njrăng rdâng gay ma nău kan geh săk rnglăy njrăng rdâng Covid-19 tal 2 lăp tât ta Việt Nam. Mbơh lor nuh srê mbra tre\ lam lah mô geh ntrong kan răng dăng, tâm di, Thủ tướng đă Đà Nẵng n’hanh Quảng Nam an geh njrăng rdâng tay đah ăp nuh srê. Ăp ntu\k mô dơi thơ tha, mô mât njrăng rdâng nuh srê, rgum le\ ma ntrong kan chính trị lăp kan. Mpeh ntrong kan leo kan thi tốt nghiệp THPT, Thủ tướng đă n’gâng kan nt^m nti nt^m trong kan na nê|, mât đăp mpăn an rơh thi, geh ntrong kan na nê| đah ăp nkual gu\ nkhah êng. N’gâng kan an geh ua\nh knơm ta nău ngăn gay ma nt^m đă ăp ntu\k geh ntrong kan mât đăp mpăn an rơh thi. Tâm rnôk geh nău ndal a[aơ, Thủ tướng đă n’gâng kan dak si n’hanh n’gâng kan tơm prăk đor lor prăk gay ma rvăt ndơ do\ng dak si gay ma njrăng, rdâng nuh srê, lôch ne\ n’gâng kan dak si n’hanh n’gâng kan tơm prăk an geh nt^m mbơh đă ăp ntu\k mpeh ăp ntil, ndơ do\ng khlăy.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

 

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng