Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

VOV4.M’nông – Nar nđaơ (21/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc le\ kuăl điện tâm nchră đah Thủ tướng Australia Scott Morrison gay tâm nchră mpeh tâm boh ăp ding n’hanh ăp nău nkual, lam ntu\r neh ndrel uănh m^n.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kuăl điện tâm nchră

 

Ta rơh kuăl tâm nchră, Thủ tướng Scott Morrison mbah rhơn n’hanh nsing nơm Đại hội Đảng lam dak rơh tal 13 bah Việt Nam mbra lôch ue\h. Thủ tướng Scott Morrison mpo\ng u\ch tâm boh 2 dak dơi n’hao jêng kan ndrel jru hvi le\ rngôch tâm năm 2023 nkhêp di nkah g^t 50 năm ndâk njêng tâm boh tâm rnglăp Việt Nam-Australia. 2 Thủ tướng m^n lah nău tâm rnglăp, tâm wât n’hanh nsing nơm ndrel lah soan dăng ntrôl kan ndrel nar lơ săk rnglăy, jru hvi đah 2 dak. 2 thủ tướng tâm ban u\ch ntrôl tay wa\ng sa đah 2 dak; an tay prăk n’hanh ntop kơl Việt Nam g^t vaccine tam, đăp mpăn, n’hao kan ndrel ta ăp trong [ư, rgum nchră nkual n’hanh lam ntu\r neh.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương