Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

 

   VOV4.M’nông: “Hội ân rdâk njêng tay, rdâk tay mpôl kan hội ăp gưl nâp dăng, rgâl mhe nkô|, trong r[o\ng nău kan bah Hội r[o\ng s^t tâm dâng, krêp dêh đah nu^h ji. Lơn lah uănh khlay tât ăp nu^h dơi kơl, nu^h mô geh nău lap”. Aơ lah nău dăn đă bah Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ta rơh pah kan đah Hội nu^h ji khêh dak si dioxin Việt Nam, [ư kêng măng nar 20/1, ta Hà Nội. Mât ue\h nuih n’hâm “Tâm rnglăp- Tâm ro\ng- dơn kan- yor ma nu^h ji khêh dak si dioxin” tât a[aơ Hội nu^h ji khêh dak si dioxin ho\ geh njuat hun hao ngăch, nsing nơm n’hanh ntu\k gu\ kan dơi năl. Le\ rngôch tơm geh tâm ăp năm rlău aơ geh rlău 2,6 rbăn rmen prăk, êng năm e nơh geh 370 rmen prăk rgop kơl nu^h ji n’hanh rnăk wâl hu\ch bah jêr jo\t, bah ir rngot ji, nsan hao lăp rgum nsum mpôl. Lah ta rơh pah kan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mpơl nău nkoch n’hanh nkah g^t đah ăp nu^h ho\ râng tâm lơh tâm su geh ntưp dak si khêh, geh roh yot rngot klâng âk. Thủ tướng an nău rgop du đêt nău dăn đă bah Hội nu^h ji khêh dak si dioxin Việt Nam, dăn đă ăp nhih pah kan t^ng nău dơi kan, nău dơn kan bah he, dăn đă ăp trong nkra gay Thủ tướng m^n uănh, n’glêh an./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương