Pơk uănh mông nar djăt: 29/9/2020

VOV4.M’nông: Lôch tâm nchră nkoch bri đah [on lan kan lo\ mir miền Trung – Tây Nguyên, kêng măng 28/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc n’hanh Mpôl pah kan bah Chính phủ ho\ geh rơh pah kan đah kruanh rđău kan n’gâng tơm n’gor Dak Lak- n’gor gu\ ta nklang nkual Tây Nguyên, mât rnoh ngăch hun hao ue\h tâm rnôk jêr jo\t bah nuh srê Covid-19. T^ng nău mbơh bah n’gor, GDP 9 khay bôk năm 2020 bah Dak Lak nchroh geh tât 39.494 rmen prăk, hao nklăp 8,67% rđ^l đah năm 2019. Bôk nău kan rdâk njêng [on lan dơi rgum an t^ng [ư, nsrôih tât le\ năm 2020 geh 61/152 xã di rnoh, hao 9 xã rđ^l đah năm e nơh. Le\ rngôch so\k geh ngân sách ta n’gor 5.632 rmen prăk, geh 89% trong nchrăp so\k do\ng trung ương jao. Lah ta rơh pah kan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc uănh năl, Dak Lak ho\ geh nău nsrôih têh, âk ntil ndơ, geh mbro jêng ho\ geh âk nău dơi tâm rnôk jêr jo\t tă bah tât khuch  nuh srê têh Covid-19. Hun hao ue\h n’hanh dôl nsrôih tât rnoh âk (10,3%) tât le\ năm 2020. Wa\ch rgum ntuh kơl dơi uănh khlay le\ ma ntuh kơl tâm n’hanh bah dih dak đah âk nu^h ntuh kơl đăng ký ăp trong nchrăp kan mhe ta âk ntil ndơ ta n’gor. So\k geh ngân sách mbơm oi, lơn lah, njrăng n’gang neh dak, rnă njrăng dơi mât đăp mpăn.

Mpeh pah kan nchrăp [ư Đại hội Đảng bộ n’gor Dak Lak tâl XVII năm kan 2020 – 2025 bơi tât, Thủ tướng đă ân [ư jăp pah kan nchrăp  nkô|, [ư lôch jêh ăp to\ng ăp si [u\t nchrăp lor dăn đă đah nău nsrôih chính trị du\t âk; mât ue\h nău tâm ban; gu\ m^n na nê| nô nău, mha êng bah n’gor; tâm rnglăp, nsrôih rdâk njêng Dak Lak; joi trong hun hao tâm di an n’gâng kan n’hanh [on lan ta n’gor.

Nkah ăp trong nkra hun hao an Dak Lak, Thủ tướng lah rjăp tât nău rdâk njêng trong nchrăp hun hao wa\ng sa rêh jêng kon nu^h năm 2021 gay n’hao têh hvi, săk geh wa\ng sa; đăp mpăn rnă njrăng, rlăch ndăng geh nău tam, lơh chrai ăp nău mplư rlăm bah ăp phu\ng rlăng. Ndrel đah nê lah [ư jăp pah kan dăp rgum hun hao wa\ng sa rêh jêng kon nu^h, mât ue\h ndơ săk geh dăng bah n’gor nklang nkual Tây Nguyên.

Thủ tướng đă ăp n’gâng kan geh tât gu\ m^n rdâk njêng, [ư lôch jêh ăp to\ng ntung trong nthoi Dak Lak đah ăp nkual wa\ng sa têh bah neh dak; ntru\t ntrôl hun hao wa\ng sa rêh jêng kon nu^h bah n’gor. Bah meng nê lah kan nsum [ư lôch jêh dăp rgum hun hao wa\ng sa rêh jêng kon nu^h bah Dak Lak.

Ta rơh pah kan, ntơh măt n’gâng kan ngân hàng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ho\ pă an 100 mblâm jay an nu^h ach o, ăp mblâm jay rnoh khlay 70 rkeh prăk.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương