Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.Mnông:  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mhe geh rơh pah kan đah rmôt kan mbơh ôp nău wa\ng sa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rnê âk rmôt kan mbơh ôp nău le\ mbơh ntrong pah kan tâm let năp tay, nkre lah đă rmôt kan mbơh ôp nău tâm nchră mpeh ntrong kan n’hao nău g^t blău, nău tâm rgop an chính phủ tâm nău [ư t^ng nău nchrăp le\ ngluh mbơh, gay ma năm 2020 dơi geh săk rnglăy âk lơn. Thủ tướng u\ch rmôt kan mbơh ôp nău, mbơh pă nău kan gay ma mhâm [ư an hun hao tâm rnôk nău wa\ng sa lam ntur neh geh âk nău jêr, geh nău mhe gay ma bah ir geh ko\ văk nău geh râng geh. Thủ tướng đă rmôt kan an geh ua\nh nđôi na nê| nău wa\ng sa tâm dak n’hanh dak bah dih gay ma ngăch geh saơ nău mhe, mbơh tơih an Thủ tướng, ngăn lah ăp ntrong kan gay ma doh rklaih, rgâl mhe nău kơl kan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương