Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

            VOV4.Mnông- Ôi aơ 25/9 t^ng mông Việt Nam Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng le\ geh nău ntoh ngơi ta rơh tâm nchră nsum gâl têh khoá 75 đại hội đồng Liên hợp  quốc đah bôk nău “Nău rêh let năp tay he u\ch, LHQ he an geh: Lah tay na nê| nău tâm ton nsum đah chủ nghĩa âk ding-tâm rdâng đah Covid-19 bâh nău pah kan âk ding an geh săk rnglăy”.

 

Tâm nău ntoh ngơi, Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng lah na nê| ăp nău tâm ton bâh Việt Nam ndrel đah LHQ ntrôl nău tâm kơl, tâm nchră doh rklaih ăp nău mô tâm ban rdâk njêng du play neh đăp mpăn, têh hao. Tổng Bí thư lah na nê|, Việt Nam mbra nsrôih tay gay ma tâm nchră, bah ir geh nău duh jêr, tâm rdâng, joi ntrong kan an tâm ban, tâm di gay ma doh rklaih ăp nău đăp mpăn, rnă njrăng ta nkual n’hanh lam ntur neh, ntrôl nău kan chủ nghĩa âk ding, tâm ryơk pháp luật lam ntur neh, Hiến chương LHQ, n’hao nău tâm kơl đah LHQ đah ăp ntu\k kan ta nkual, ngăn lah ASEAN.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương