Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

`VOV4.M’nông: Lơ 23/8, ta Hà Nội, Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng, Kruanh Tiểu ban ho\ [ư tơm nar r[u\n Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 bah Đảng. Tiểu ban hi\ djăt rmôt kơl an nau kan mbơh nau mpeh nau nchrăp kan bah Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 bah Đảng ntơm a[aơ ân tât Đại hội Đảng, nchrăp bôk nau kan mbơh lôch mpeh nau kan săch nu\ih Đại hội XII bah Đảng ndrel trong r[o\ng săch nu\ih kan Rnâng kan Rđau kan Trung ương gưl XIII.

Tổng Bí thư, Kruanh dak, kruanh rmôt kan lah rjăp: Bar nkô| nau aơ geh nau tâm boh nsum, ân geh nchrăp ueh le\ bar nkô|, yơn ngăn ngên nchrăp ueh ân nu\ih kan Đại hội geh nau kan, geh nau khlay ngăn ngên, lah nau dơi gay gay geh jêng bah Đại hội. Tổng Bí thư, Kruanh dak đă ăp nu\ih kan tâm rmôt săch kan gay do\ng âk mông nar, n’hâm soan, nuih n’hâm ân nau kan aơ. Tâm rnôk [ư nau kan, ân geh [ư ân rjăp ăp nau ntru\nh, nau rđau ngăn bah Tiểu Ban, ngăn ngên [ư ueh, ngăn, tâm ban, kloh, mât mpôn nau kan nâp./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng