Pơk uănh mông nar djăt: 25/1/2020

   VOV4.M’nông: Ntơm bah nar njêng tât a[aơ, Đảng way g^t jru hvi nău u\ch ro\ng le\ nuih n’hâm bah [on lan mpeh du neh dak đăp mpăn, dah ro\ng, ăp nu^h hơm răm. Gung trong bah Đảng to\ng di đah nău u\ch geh di bah neh dak n’hanh mpo\ng u\ch bah [on lan đah nău m^n tơm lah đăp mpăn rnoi nu^h n’hanh chủ nghĩa xã hội. Nơm geh gung trong di nê ntop đah nău nsrôih le\ n’hâm soan bah cán bộ, đảng viên, Đảng he ho\ rgum, mât ue\h soan dăng lam rnoi nu^h. Ăp nu^h kơt nti nău tă ơm g^t kan mpeh mât ue\h soan dăng tâm rnglăp lam rnoi nu^h gay rdâk njêng n’hanh mât njrăng neh dak. Nkah ndray 90 năm Nar njêng Đảng cộng sản Việt Nam, phóng viên Lại Hoa geh nău nchih mpeh nkô| dja.

            Kơp ntơm bah rnôk geh Đảng n’hanh Kruanh Hồ Chí Minh rđău kan cách mạng Việt Nam tât a[aơ, soan dăng bah tâm rnglăp lam rnoi nu^h nar lơn ma mât ue\h tay yor geh nău tâm râp jôn rbăn ăp nău way ơm khlay bah rnoi nu^h n’hanh nău r[o\ng trong khoa học bah chủ nghĩa Mác- Lênin n’hanh nău m^n Hồ Chí Minh mpeh tâm rnglăp lam rnoi nu^h. Groi Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, Viện trưởng ơm Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh an lah: wa Hồ nt^nh “uănh nău tâm rnglăp tâm Đảng tâm ban kon măt he nơm”. Nău khlay bah tâm rnglăp mô geh nău rtu\t glêh lơn, jru hvi lơn kơt nău lah bah wa Hồ “tâm rnglăp- tâm rnglăp- tâm rnglăp têh. Nău dơi- nău dơi- nău dơi têh”. Ăp ntil nău dơi kêng du\t tât bah soan dăng nău tâm rnglăp lam rnoi nu^h. Groi Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc lah rjăp: Soan dăng bah nău tâm rnglăp rnoi nu^h lah ntu\k rgum tơm mô rgâl, nău m^n nê geh nău jo\ jong ntơm bah rnôk njêng Đảng:

            “Uănh lam du bông 90 năm ri ngoăy tâm ăp ndơ [ư jêng nău dơi bah cách mạng djăt ma nha hôm ân năl di n’hanh ân n’glôch jêh an kloh đo\ng nê lah ăp d^ng rơh kơt nê da dê đo\ng Đảng way mât ue\h soan dăng bah rnoi nu^h nkre đah soan dăng tâm dak n’hanh soan dăng bah dih, ndăn rnôk dơh soih săk geh n’hanh ntrôl ru\ch geh ma nău tât. Nê lah ngoăy tâm ăp nău ho\ an saơ g^t têh bah cách mạng Việt Nam”.

            Soan dăng bah Đảng ntơm bah tơm soan dăng bah rnoi nu^h. Soan dăng tâm rnglăp têh lam rnoi nu^h dơn geh nău tam du\t têh rnôk gu\ ta nâm nău rđău đă bah Đảng dơm. Yor kơt nê|, rdâk tay n’hanh mât ue\h soan dăng tâm rnglăp lam rnoi nu^h lah du nkô| khlay tâm gung trong cách mạng bah Đảng tâm 90 năm rlău aơ. Đại hội Đảng lam dak tâl 12 ho\ lah rjăp: “Tâm rnglăp lam rnoi nu^h lah gung trong têh dơi jo\ jong bah cách mạng Việt Nam, lah soan ntrôl n’hanh lah tơm soan têh kuâng tâm rdâk njêng n’hanh mât njrăng neh dak.” i Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Xuân Đức, Khoa Luật, Nhih nti Đại học Đại Nam lah rjăp: N’gâng kan cách mạng bah Việt Nam tă bah Đảng mât bôk lah n’gâng kan mô dơi tăch luh nău u\ch kơl, nău rgop bah [on lan. Dơn geh krêp dêh đah [on lan ma nău kan na nê| ri Đảng ri mơ [ư lôch jêh nău kan mât bôk. Nkre, tâm rnôk neh dak a[aơ Đảng ân mpơl nău khlay [ư tơm bah he, ân tâm rnglăp, lor bôk năp găr ntil bah mpôl tâm rnglăp lam rnoi nu^h tâm nê Đảng lah du mpôl lăp kan nsum mha êng:

            “Tâm rnglăp têh lam rnoi nu^h ân nsing tâm nău rblang tâm lăp di ăp mpôl kan nsum lam rêh jêng kon nu^h. Mpôl tâm rnglăp lah tâm rnglăp têh tâm chính trị, tâm n’gâng kan cách mạng, lah mpôl mât bôk tâm rnglăp ăp mpôl kan gay di nuih n’hâm tâm rnglăp”.

            Đảng geh nău kan khlay [ư tơm mha êng lah đảng mât bôk, đảng rđău kan dơn ngoăy n’hanh lah ntu\k rgum ăp kon nu^h ntơh măt an ăp rơh kơn [on lan. Tâm rnglăp lam rnoi nu^h ân nsing tâm trong nkra tâm lăp di nău geh đah ăp mpôl lăp kan nsum tâm nău rêh; mât njrăng nău dơi n’hanh nău geh tâm di, ngăn ngăn bah nu^h [on lan. Ăp trong nchrăp, gung trong bah Đảng, trong kan, pháp luật bah Ngih dak lah nău geh an ma [on lan da dê. Rnâng kan Bộ Chính trị ơm, Kruanh Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ơm Phạm Thế Duyệt an lah: nău u\ch geh mhe đah nău kan rdâk njêng mpôl tâm rnglăp lah ân mât do\ng ue\h tay soan dăng lam rnoi nu^h gay mât njrăng neh dak. Tâm rnôk a[aơ, t^ng wa Phạm Thế Duyệt, Đảng ân mpơl nău khlay [ư tơm lah găr ntil bah mpôl tâm rnglăp lam rnoi nu^h gay rdâk njêng n’hanh mât njrăng neh dak:

            “Gâp m^n mât ue\h soan dăng tâm rnglăp lam rnoi nu^h ri Đảng ân tâm rnglăp, rđău kan bah Trung ương ân tâm rnglăp, an leo lor an bah dâng kơt t^ng. {on lan u\ch Đảng he ân t^ng [ư leo gung trong sol ang, nghị quyết ndơ\ luh, [ư jăp nău kan nê he mât ue\h tay soan dăng tâm rnglăp gay t^ng [ư n’gâng kan công nghiệp mhe, têh ue\h mhe neh dak. He lăp rgum ma mô geh lêk chrai, nău nê lah nău khlay mpeh nău kơt nti tâm rnglăp”.

            Đah nău nsing nơm tâm nău rgâl mhe n’hanh rđău kan di trong bah Đảng, tâm nău têh hao bah neh dak, [on lan u\ch ro\ng Đảng mpơl nău khlay [ư tơm găr ntil bah mpôl tâm rnglăp lam rnoi nu^h gay rdâk njêng n’hanh mât njrăng neh dak. U|ch [ư dơi nău dja ri ân nkra tâm lăp di nău geh rnoi nu^h, nău geh rơh kơn, nău geh nsum mpôl n’hanh nău geh kon nu^h. {on lan u\ch Đảng ân t^ng [ư jăp gung trong, Nghị quyết ndơ\ luh, mât ue\h tay soan dăng tâm rnglăp gay t^ng [ư n’gâng kan công nghiệp mhe, ue\h mhe neh dak./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng