Pơk uănh mông nar djăt: 13/12/2020

 

            VOV4.Mnông-Wa A Thui (rnoi Bahnar) ta [on Kon Trang Long Loi, nkuăl têh Đăk Hà, nkuăl Đăk Hà, n’gor Kon Tum lah du hê nghệ nhân geh âk nău blău. Mô dơn blău pâl n’hanh rklă [ư âk ntil ndơ uh goh, nghệ nhân A Thui hôm nha lah nu^h nai nti nău uh goh tâm pât mprơ đah oh kon se đo\ng.

 

            Rnăk vâl Nghệ nhân A Thui rêh tâm ngih jay đar nkơng way ơm bâh nu^h Bahnar ta [on Kon Trang Long Loi. Nkual neh tăm ndơ dăch jay geh bar pe rup ndah trah mon ma si yor wa nơm trah. Ta meng ăp rup trah mon ma si, bar pe mblâm duk le\ ơm n’hanh du đê| đàn rse le\ khuch geh prăp ueh ta du njônh. A Thui mbơh rblang: “Ntơm nơh gâp way trah mon rup n’hanh [ư lôk duk bâh tơm si, dăch aơ yor âk nău kan mô ru đah ăp nău lễ hội têh jê|t n’hanh nti goh uh jêng gâp nklơi nău kan aơ”.

            Gu\ ta nklang ngih jay nklơng đar, A Thui uh du gâl tâm nău mprơ  “Tình ca trên núi” yor wa nơm [ư đah đàn ting ning. A Thui nkoch:  đàn Ting ning geh [ư bâh tơm nkar n’hanh nău [ư du\t jêr đo\ng. rnôk tơm [ư đàn bu way hăn ta bri săch tơm nkar ru\ng le\ n’ha, so\k ta n’gul tơm s^t pâr ta nă u\nh bâh 1-2 khay mơ [ư. Đàn ting ning do\ng an ăp bu klô ndăm gay ma uh her ur, mbơh nău ro\ng nơm đah bu ur gay ma tâm nkoch tâm ngơi. Ting ning le\ jêng tơm nău tâm ro\ng, tơm nău ro\ng bâh nu^h Bahnar ta nklang bri yôk têh hvi.

            Ting ning ndrel đah t’rưng, b’rot lah ăp ntil đàn wa way goh ndrel đah tu\r ch^ng ta ăp rơh lễ hội. hôm e, le\ rngôch ăp ntil ndơ uh oh way êng bâh rnoi Bahnar, wa le\ geh g^t pâl n’hanh nkra [ư da dê, geh nđâp đàn rse, gâr n’hanh ch^ng gong…kơt lah kơni, b’rưng, k’long put.

            Mô dơn g^t pâl ăp ntil ndơ uh goh, nghệ nhân A Thui hôm nha geh g^t âk nău uh goh êng, jêng wa nti nău uh goh du\t blău, lah nău jêng ndơ\ wa tât đah nău kan nti uh goh ndơ way ơm. Nghệ nhân A Thui nkoch: âk ntil ndơ uh goh du\t ueh, yơn yor he mô g^t na nê| jêng nău nt^m nti tay an kon hoc geh mâp âk nău jêr. T^ng ta nău dơi bâh ăp oh, he an geh do\ng nău ntimbơh gay ma rblang an tâm di. Rnôk ma ăp oh le\ g^t vât r^ mơ he dơi nti nău goh uh gay ma an ăp oh kơt nti g^t vât ngăch lơn.

            A[aơ, A Thui lah kruanh leo mpôl nghệ nhân bâh [on Kon Trang Long Loi geh 42 nu^h, way tât râng ta ăp nar lễ hội têh jê| ta ntu\k đah âk nău njroh mprơ. Jrô nti nhạc a[aơ bâh nghệ nhân A Thui le\ geh ntơ lah “câu lạc bộ dân gian bâh [on Kon Trang Long Loi”.

            Ntop nt^m nti an rơh mom mpeh âm nhạc way ơm, geh âk nău tâm rgop ta nău mât rbăy, hun hao nău ueh mpeh văn hoá rnoi nơm ta ntu\k, nghệ nhân A Thui rhơn geh ngih dak kơp dơn nghệ nhân ưu tú. Mô dơn kơt ne\, nghệ nhân A Thui hôm nha lah nu^h [on lan ntoh lư hăn lor bôk năp pah kan jan sa blău bâh [on Kon Trang Long Loi, rnăk vâl âk năm geh rnê “Rnăk vâl văn hoá ntoh lư”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương