Pơk uănh mông nar djăt: 26/7/2020

VOV4.M’nông- Nu^h Sêdang ta thôn Kon Klốc, xă Đăk Mar, nkuăl Đăk Hà, n’gor Kon Tum hôm e mât âk nău ue\h way ơm. Ne\ lah [ư rhơn dak luh, [ư rhơn ba mhe, [ư rhơn jay nhih,… Tâm ăp nău [ư ne\ mô dơi mô geh ch^ng goong n’hanh ăp nău mprơ, nău njroh way ơm bah nu^h Sêdang:

 

Nghệ nhân Ưu tú Y Khar ta thôn Kon Klốc, xă Đăk Mar, nkuăl Đăk Hà, n’gor Kon Tum an g^t: Bah kăl e, nu^h [on lan tâm thôn le\ hăn ndrel joi trong dak mu\r gay [ư mpor dak [on. Bah mpor dak aơ, [on lan [ư ăp mpor gay ndơ\ dak s^t ăp jay. Nar aơ, nău [ư hôm e dơi mât, gay nkah tay ăp nu^h đah nău ue\h, way ơm bah rnoi mpôl nơm.

{ư rhơn mpor dak dơi nchrăp du\t na nê|, yor tu dak ue\h mbra ns^t tay nău rêh hơm răm an ăp jay, mô kop ji. Tâm nău [ư, nu^h [on lan nchrăp du mlâm su\r mô lah djăr gay bu ranh lăch mham, jêh ne\ m’hing mham djăr tâm mpor dak, kâp mham lêk, rlu\k đah dak an tât rnôk rsang bu ranh mbra rlong ngêt dak, uănh kah, jêh ne\ uănh dak ne\ dơi to\ng mât rêh nu^h [on lan đo\ng lah mô.

Rmôt nghệ nhân mom thôn Kon Klốc

 

Ta thôn Kon Klốc, xă Đăk Mar, nkuăl Đăk Hà, n’gor Kon Tum, [ư rhơn ba mhe dơi mât ăp năm. {ư rnôk ba le\ dơi kăch rek, ih, n’hanh dơi prăp tâm jay. Djôt ba s^t, rnăk wâl gu\ch djăr n’hanh nchrăp yăng ndrănh gay [ư brah. Mham djăr dơi rnăk wâl do\ng gay mhing jay ba, ntung gung hao n’hanh 2 đah mpông jay ba. Aơ lah nău [ư brah dơi [ư ăp năm, geh nkô| nău khlay huêng ba bah brah yang an [on lanb. Du nău [ư tay bah nu^h [on lan Kon Klốc mô dơi mô nkah tât lah rhơn jay nhih. Bôl mô [ư [a [ơ, knu\ng [ư ăp tơ\ nkra jay, [ư ue\h jay nhih, yơn nău [ư aơ way dơi [ư du\t têh. Ăp rnôk [on lan nchrăp nkra jay nhih, an mbơh lor kônh wa jo\ lor, gay kônh wa ntêm nkrem, prăk rwa\t rpu, su\r [ư mham jay. Rnôk nkra jay nhih dơi rgo\ jă, nu^h [on lan tât râng da dê.

Jêh rnôk jay nhih lôch, ăp nu^h tâm thôn mbra [ư ăp nău mham jay, jêh ne\ gu\ ngêt sa, njroh mprơ… Rnôk ne\, ăp nu^h bu ranh mbra nkoch an druh ndăm rnôk ndâk njêng [on, ăp nău jêr jo\t o\k r’ah, kơt n’hâm soan gay jêng du jay nhih.

Nghệ nhân Ưu tú Y Khar ta thôn Kon Klốc, xă Đăk Mar, nkuăl Đăk Hà, n’gor Kon Tum an g^t: thôn a[aơ hôm e 3 rmôt ch^ng. tâm ne\, rmôt ranh n’hanh druh ndăm du rmôt geh 25 nu^h, rmôt kon se geh 30 nu^h. ăp rmôt ch^ng râng tâm ăp nău [ư bah [on n’hanh hăn âk ntu\k tâm n’hanh bah dih n’gor. Ăp năm dăch aơ, le\ geh du\t âk nu^h tât đah thôn Kon Klốc gay m^n joi n’hanh djăt tu\r ch^ng ta ntu\k aơ.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng