Pơk uănh mông nar djăt: 27/7/2015

 VOV4.M’nông - T^ng ăp tơm nău mhe dak bah dih, Anh le\ jăng lơi nău mbơh na nê| mpeh nău đêt an hăn nsong tât gưl neh dak I ran (knu\ng nkual n’har bri đah I rắc, Pakistan n’hanh Afganistan đah nkô| nău tâm rkeh le\ hu\ch, jêh rnôk dơi tâm ton hạt nhân têh đah I ran n’hanh rmôt P5+1. Yơn lah, N’gâng kan tâm rnglăp nchră  nău Anh mbơh đă [on lan dak aơ ân njrăng ăp nău geh tât rnôk hăn tât dak I ran. Chính phủ Anh an g^t mbra nsrôih pơk tay Ngih pah kan ntoh măt ta I ran ta du\t năm aơ. Ngih pah kan aơ le\ an til mpông tâm năm 2011 jêh rnôk geh nu\ih [ư ru\ng răng rdôl lơh.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương