Pơk uănh mông nar djăt: 13/11/2019

VOV4.M’nông: “Kônh wa ăp rnoi mpôl tâm nkuăl [on têh Hồ Chí Minh tâm ban, tâm rnglăp, hun hao nau geh dăng ndum ndrel ndâk njêng nkuăl [on têh ueh mhe, tâm kơl” nê lah nkô| nau mpla n’hơ geh ntơm [ư tâm ôi 12/11 ta trong hăn jâng Nguyễn Huệ. Nau kan yor Rnâng kan [ư ăp nar lễ têh nkuăl [on têh Hồ Chí Minh [ư, r[i\ng nkah rhơn Đại hội nroh măt ăp nu\ih rnoi mpôl đê| nkuăl [on têh Hồ chí Minh tal 3.

Geh 120 păng rup geh mpla n’hơ ta aơ ntoh nuih n’hâm nâp bah kônh wa ăp rnoi mpôl đê\, du nuih n’hâm ti\ng đảng, ti\ng Wa Hồ, nsôih râng ăp nau lơh rdâng cách mạng, rgop nau tâm nau rklaih rnoi mpôl, đăp mpăn neh dak.

Ăp păng rup ko\ nkoch tât nau u\ch ro\ng bah Kruanh Hồ Chí Minh đah kônh wa ăp rnoi mpôl đê| ndrel nau ryơk, ro\ng, rnơm ngăn bah kônh wa ăp rnoi mpôl đê| đah Wa. Rơh mpla n’hơ geh tât lôch lơ 17/11 ta trong hăn jâng Nguyễn Huệ-Nkuăl [on têh Hồ Chí Minh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng