Pơk uănh mông nar djăt: 20/1/2021

VOV4.M’nôngRlău 3 khay pah kan, ndeh rdêng nu^h ji bah nô Đỗ Quốc Minh Triều n’hanh rmôt băl ta nkuăl têh Liên Nghĩa, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng le\ [ư âk rơh ndeh kơl an, rdêng săm ndal an dơm kơl ăp nu^h ji geh nău rêh jêr jo\t. Ăp nău [ư geh nkô| bah ăp nô le\ ntop nuih n’hâm u\ch êng yor [on lan.

 

Rlău 600 rkeh prăk lah rnoh prăk nô Đỗ Quốc Minh Triều (35 năm deh, gu\ ta nkuăl têh Liên Nghĩa, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng) ndrel đah rmôt bah nơm rgop gay rwa\t ndeh rdêng nu^h ji [ư ndơ\ wơt nu^h jêr geh nău rêh jêr jo\t. Bôl nar mô lah măng, bri mih mô lah duh, gu\ ngai mô lah dăch, rnôk geh điện kuăl u\ch ntop kơl nu^h ji lah rmôt băl bah nô Triều hăn trong.

Wa Nguyễn Thị Sự, ta nkuăl Lâm Hả, geh ji ung thư klơm, nkoch, ăp tơ\ hăn ngih dak si Chợ Rẫy (nkual [on têh Hồ Chí Minh) săm ji, knu\ng kơp êng prăk ndeh hăn n’hanh s^t roh du rkeh prăk. Bah nar g^t tât ndeh rdêng nu^h ji kơl an ta nkuăl têh Liên Nghĩa, rnăk wâl kuăl rmôt kơl du\t n’hâm n’hanh mô so\k prăk ndeh.

Ndeh rdêng nu^h ji kơl an ta nkuăl têh Liên Nghĩa, nkuăl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng

 

“Gâp lah ue\h ăp mon le\ geh nuih n’hâm yô| nu^h. Ăp rơh ndeh tâm kơl kơt ne\ le\ kơl ăp nu^h ji ach o kơt gâp dơh oi jêr jo\t tâm nău rêh”.

Hôm nô Nguyễn Đắc Lộc, ta nkua\l têh Thạnh Mỹ, nkuăl Đơn Dương, du\t lah ue\h ăp oh nô ndeh kơl an nu^h ji le\ ngăch kơl rdêng nu^h geh rmanh le\ săm ngăch tâm măng.

“Gâp saơ nău [ư bah ăp oh nô tâm rmôt ndeh rdêng nu^h ji kơl an du\t khlay, khân pơng mô knu\ng kơl rnăk wâl gâp ma hôm nchrăp kơl ăp nu^h geh rmanh êng bôl măng mô lah nar”.

Nô Đỗ Quốc Minh Triều, kruanh rmôt ndeh kơl an săm rdêng nu^h kop ji an g^t, mhe do\ng bah khay 10 năm 2020 tât a[aơ rmôt le\ [ư geh 40 rơh hăn kơl ăp nu^h ji jêr jo\t. Nău u\ch bôk năp kơl dơm an ăp rnăk ach o, n’hanh ăp nô an tâm ndeh du thùng rgop êng gay ăp nu^h geh prăk ri rgop tay prăk dơi kơl âk nu^h lơn.

“Nău way bah mpôl hên [ư lah ta ndeh geh du thùng lo\ng bôk tôr, n’hanh khân pơng rgop ndâng âk tâm ne\ ri dah geh. Mpôl hên mô geh ntru\nh lah geh nu^h ji ne\ geh ndâk âk prăk. Ăp nu^h geh prăk ri mpôl hên rdêng đo\ng. Hôm ăp nu^h bu njê ir mpôl hên mbra rdêng kơl dơm”.

Du hê nu^h ji dơi rmôt ndeh rdêng nu^h ji lo\ng bôk tôr kơl rdêng hăn but uănh ji s^t

 

Mô knu\ng ndơ\ nu^h ji ngăch hăn săm, geh ăp nu^h ji le\ kh^t, an ndơ\ s^t [on tơm tâp, rmôt ndeh nchrăp kơl đo\ng. {^t ndeh Nguyễn Minh Hiếu, nkoch:

“Rnôk bah năp geh ndeh kơl săm ta ngih dak si đa khoa nkuăl Đức Trọng, saơ âk nu^h khân pơng njê ir mô geh prăk, jêh ne\ geh nu^h hăn manh prăk ndal, prăk kon khlay gay hăn trok prăk ndeh, prăk săm ji. Jêng gâp mư lah oh nô [ư lo\ng bôk tôr, rnôk oh nô rwa\t ndeh gâp nchrăp nar hăn rdêng n’hanh oh nô tâm rmôt tâm kơl ndrel gay [ư. Gâp dơi kơl nu^h ji ri gâp răm mô geh saơ nău jêr o\k r’ah, knu\ng mpo\ng m’hâm [ư khân pơng lơi geh kop ji. Lah geh nu^h kop ji lah gâp lo\ [^t ndeh hăn, măng nar hăn đo\ng. Hôm e geh ăp nău rêh bu kh^t hôm mô geh kho ao nsăt ri gâp n’hanh ăp oh nô tâm rmôt hăn rdêng nu^h aơ nu^h ri tâm rgop”.

Nău mbơh mpeh rơh ndeh kơl rdêng nu^h kop ji ntop kơl nu^h jêr jo\t dơi ăp nô nchih tâm mạng xã hội, n’hanh mbơh tât ăp ngih dak si tâm nkual, gay mpo\ng nar lơ dơi kơl âk nu^h lơn.

Nu^h [on lan ta Lâm đồng, rnôk u\ch ntop kơl ndeh rdêng săm ji an dơm, dơi kuăl tât ăp rmô điện thoại 0962.646.115 mô lah 0968.646.115 gay dơi rmôt kơl.

 

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương