Pơk uănh mông nar djăt: 28/10/2020

VOV4.M’nông – Ta năp nu nău mih phu\t jo\ jong [ư khuch têh đah nu^h n’hanh rdrăp ndơ ta du đêt dak tâm nkual, nar nđaơ, ăp Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău ASEAN le\ mbơh mpeh nu nău dak lip n’hanh p^ch rlâm neh ta ăp dak Đông Nam Á. Tâm nău mbơh, ASEAN nkoch nău yô| n’hanh tâm pă nău rngot bah năp ăp nău khuch khat têh đah nu^h n’hanh drăp ndơ, kơt ăp nău [ư mô ue\h tât nău rêh nu^h [on lan yor ăp rơh p^ch rlâm neh, dak lip ta Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippine n’hanh Thái Lan. ASEAN m^n lah nău tâm rnglăp đah chính phủ n’hanh nu^h [on lan ăp dak geh khuch n’hanh nchrăp pă an ntop kơl tâm lvang jêr jo\t aơ.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương