Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.M’nông –  Ban Thường vụ N’gor uỷ Kon Tum mhe geh nar pah kan đah Tập đoàn TH mpeh nău m^n njêng ntuh kơl ăp nău nchrăp [ư lo\ mir công nghệ mhe n’hanh pâl nđaih sinh thái ta lam n’gor Kon Tum. Ta nar pah kan, ntoh măt Kruanh Tập đoàn TH nkoch nău m^n ăp nău nchrăp [ư ntuh kơl ta lam n’gor geh: Nău nchrăp tăm tơm sa play n’hanh ndâk [ư ngih măy nkret njêng tâm rgop pâl nđaih ntu\k mât rong ta nkuăl Kon Rẫy; nău nchrăp [ư tăm, nkret njêng dak si tâm rgop pâl nđaih sinh thái, pâl nđaih [ư ngăn ta nkuăl Kon Plông; nău nchrăp [ư mât rong ndrôk dak toh ta nkuăl Sa Thầy;... Kruanh n’gor Kon Tum mpo\ng u\ch, Tâp đoàn TH mbra hăn ndrel n’gor Kon Tum mbơh [ư ue\h ăp nău nchrăp ntuh kơl mât rong ndrôk dak toh hăn ndrel nkret njêng dak toh, pơk hvi rnoh neh tăm tơm sa play, nkre hun hao tơm dak si bah dâng bri tâm rgop đah pâl nđaih sinh thái.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng