Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

 

VOV4.Mnông- Nău mbơh bâh ntu\k kan báo chí Đại hội 13 bâh Đảng, tâm rơh ntơm pơk nar bôk năp ôi nar 26/1, bơi tât 500 phóng viên, kĩ thuật viên bâh 191 ntu\k kan báo chí tâm dak, rlău 60 phóng viên bâh 26 ntu\k kan thông tấ, báo chí dak bah dih tât pah kan n’hanh bơi tât 100 phóng viên bâh 84 hãng thông tấn, báo chí dak bah dih pah kan, ua\nh nđôi n’hanh ndơ\ mbơh nău mpeh Đại hội.

Ntơm lăp do\ng bâh nar 22/1, tât a[aơ, ntu\k kan báo chí Đại hội 13 bâh đảng le\ tâm rgop na nê| đah ăp ntu\k kan geh tât, pă dăp n’hanh mât ueh đăp mpăn ăp nău kan, ntrup ăp ntil máy mok, trong rse mbơh nău nkơl an nău pah kan an ăp phóng viên, kĩ thuật viên bâh ăp ntuk kan báo chí tâm n’hanh bah dih dak pah kan, ndơ\ nău mhe ta Đại hội. đah nău nchrăp ueh bâh ntu\k kan báo chí kơl an đại hội 13 bâh Đảng n’hanh nău dơn kan bâh phóng viên, knơm an lah ntu\k kan báo chí mbra [ư lôch ueh nău mbơh tơih Đại hội 13 bâh Đảng le\ rngôch n’hanh to\ng ăp.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương