Pơk uănh mông nar djăt: 14/3/2020

VOV4.M’nông Bu klô kỹ sư K’Brooke (nu^h K’ho) lah nu^h le\ ntlơi nău kan đăp mpăn ta du công ty cổ phần mpeh trong mkra công nghệ n’hanh trắc địa ta Hà Nội, plơ\ s^t [on tơm mât su\r. Nô lăp tâm xă nkual jru Sơn Điền, nkuăl Di Linh, n’gor Lâm Đồng gay ndâk njêng rmôt kan ndrel mât su\r m’ơk lêng, gay geh nău êng mpeh ndơ sa geh soan tâm rlong âk lơn mpeh ue\h kah n’hanh rnoh khlay. Ntil su\r dơi nô săch mât lah ntil sur ônh kah bah nkual rnoi mpôl đêt. Mpôl su\r dơi mât m’ơk tâm mir cà phê, êp n’har bri, đah ndơ sa du\t âk bah bri kơt ju bri, [a\ng n’hanh ăp ntil n’ha si bri. Du nar kêng măng, tăng nteh go\ loih le\ bên, mpôl su\r plơ\ s^t sa ntop lưk phe, lưk mbo. K’Brooke nkoch:

K’Brooke n’hanh nu^h hăn ndrel K’Khuy nkoch ntrong kan rdâk njêng nău kan m^n njêng mhe bah druh ndăm Lâm đồng

 

 “Gâp tốt nghiệp đại học nău kan Nông-lâm, way tăm bri n’hanh mât rong. Đah nău u\ch dơi mât rong su\r, djăr ntil kăl e bah kônh wa; hun hao ue\h ue\h blău ơm bah nu^h rnoi mpôl đêt nơm bah kăl e. hun hao wa\ng sa gay an rơh druh ndăm a[aơ uănh tâm ne\ dơi g^t n’hanh [ư ue\h. Mât ndray mpeh nău ue\h blău ơm ndơ sa kơt hun hao wa\ng sa bah kăl e ma a[aơ dôl roh”.

Đah rlău 45 mlâm su\r me bôk năp, du năm deh 2 rơh geh rlău 300 mlâm su\r kon. Rnôk su\r kon jâk geh rlău 15kg ri tăch, đah ding le\ geh rlău 450 rkeh prăk. Ndrel đah ne\ lah mpôl bê âk mlâm n’hanh rkeh mlâm djăr m’ơk lêng an geh âk đo\ng. bah nău m^n tât nău [ư ngăn nău nchrăp kan aơ, K’Brooke le\ dơi Ntu\k kan ntop kơl rdâk njêng nău kan Đại học Đà Lạt an ndơ nkhôm mpeh nău m^n rdâk njêng nău kan.

Yơn jêh ne\, bu klô K’Ho K’Brooke mô dơi du hê rêh mro đah bri n’hanh su\r ônh, bê nglang ta yôk nor, rnôk me bơ\ ranh n’hanh mir ba ta [on lan hôm e dôt jâng. N’hoach nău nchrăp mât rong n’gul gâl, nô plơ\ s^t [on Lăng Cú, xă Gung Ré, nkuăl Di Linh ntơm tâm nău nchrăp tăm cà phê t^ng trong ntil ơm n’hanh mât ndray ăp nău khlay ue\h blău ơm K’Ho.

 “Tăm cà phê lah an kloh ue\h, [ô kah, cà phê ơm rlăi dơi âk nu^h u\ch. Rnôk gâp dơi tăm cà phê kloh ue\h aơ hôm, dơi nu^h g^t ngêt cà phê g^t tât. Lah nu^h K’Ho, gâp geh trong hun hao êng. Oh nô ăp rnoi mpôl êng, n’ăp oh nô Yoăn… bu dơi [ư ri êng dơi [ư đo\ng.

Ntrong kan tăm cà phê rêh êng bah K’Brooke dơi âk nu^h uănh tât

 

Tăm cà phê t^ng trong ntil hon êng dơi K’Brooke kơt do\ng ta nkual mir bah rnăk wâl. Aơ lah trong tăm êng le\ rngôch đah nău tăm cà phê ma he way saơ. Mir cà phê mô dơi jik pih, đê| đo\ng nô hôm tăm tay pih n’hanh tơm joăr tâm mir cà phê. Kỹ sư K’Brooke rblang trong [ư êng aơ gay ns^t tay ndơ kloh ue\h n’hanh geh rnoh khlay nâp nâl.

“Tơm gâp tăm tâm mir cà phê lah tơm ntil tuh, n’ha têh. Tăm 3, 4 năm, geh tam nkum n’hâm neh ntu, rgâl ue\h neh mir. Neh ta [on gâp neh sop, yan mih ri dak rchoh le\ neh, hôm yan wai ri trôk nar duh [ư an neh duh đo\ng, ma yan wai ri duh phang mô to\ng dak to\, gâp tăm tơm aơ mbra n’hu\ch to\ dak tâm yan wai. Knơm tơm si mbra ue\h an trôk nar [ư an tơm cà phê ue\h nđir, play cà phê kloh ue\h, đăp mpăn ue\h kah”.

N’hêl na nê| an saơ, dôl yan wai, mir cà phê bah rnăk Brooke hôm e ue\h nđir, mô an to\ dak. Du nău êng, rnôk aơ nchrăp khay 3, rnăk K’Brooke hôm e dôl pe\ cà phê, tâm rnôk nu^h tăm cà phê ta Tây Nguyên le\ lôch nău kan aơ bah băp tết nguyên đán. Nău pe\ n’hanh nkret njêng cà phê bah rnăk K’Brooke êng da dê. Play cà phê du\m eing 100% mư pe\, mô geh play l^t. jêh pe\, play cà phê dơi ih ta ndrơng prêh.

Hăn ndrel đah ntrong kan tăm cà phê t^ng trong rêh êng bah rnăk wâl K’Brooke hôm geh Cử nhân K’Khuy ta [on Hàng Làng, Gung Ré, Di Linh. Jêh rnôk tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên, nô K’Khuy mpeh [on tơm n’hanh dơi săch [ư Groi bí thư Đoàn xă Gung Ré. Yơn yor u\ch đah nău m^n ndâk njêng nău kan bah K’Brooke jêng nô nchrăp t^ng ntrong kan aơ. Đah nsrôih an luh du ntil cà phê kah moh săk “K’Ho Coffee”.

Ntrong kan mât su\r sinh thái bah K’brooke ta xă Gia Bắc, nkualư Di Linh, n’gor Lâm Đồng

 

“Tăm cà phê t^ng ntrong kan hữu cơ sinh thái lah tăm knơm tâm neh ntu, trôk nar, mô phân poh hoá học, mô geh dak si, knu\ng ăch ntriik rpu, phân hữu cơ… jêng ue\h kah cà phê rnôk wâr k^n, pha ngêt ri mbra kah lơn cà phê tăm t^ng trong way [ư. Cà phê dơi tăm t^ng ntrong kan hữu cơ mbra nju\ng n’hanh [ô kah lơn nkôp đah trong tăm way ơm; đăp mpăn săk soan ue\h lơn nkôp đah cà phê tăm, phân poh hoá học n’hanh dak si tu ndru\ng. mpôl hên mpo\ng ndâk njêng ndơ moh êng an cà phê lah K’Ho Coffee”.

Nău m^n têh janh n’hanh trong [ư mhe bah K’Brooke geh trong treh lam hvi têh tâm nsum mpôl. Năm e. K’Brooke râng bôk nău kan “Ntul rlong druh ndăm Việt Nam yor m^n njêng nău rêh jêng” ta Hà Nội, Nău nchrăp [ư ndâk njêng nsum mpôl K’ho hun hao nău ue\h blău ta ntu\k le\ rnê rhơn geh giải bar.

Druh ndăm đah geh dâng âk nău u\ch têh, K’Brooke djôt nău g^t blău n’hanh nău m^n têh janh hăn âk ntu\k, bah Tây Nguyên hăn thủ đô Hà Nội jêh ne\ plơ\ s^t đah [on lan. n’gle\ du\t bu klô Kỹ sư nông-lâm K’Brooke lăp tâm măt nu^h kon bu ur K’Ho ue\h Miu Du Cil, ta nkual [on têh Đà Lạt. T^ng nău way t^ng rnoi me deh bah nu^h K’Ho, du\t năm e, K’Brooke s^t đah rnăk wâl mpeh ur n’hanh ntơm du nău rêh mhe đah âk nău m^n mhe an nsum mpôl K’Ho [on ur.

“Rnăk wâl ur, lơn lah ur gâp ntru\t nsôr mro nkoch bri gay gâp [ư tay ăp ntrong kan, nău kan hôm e dôl [ư n’gul gay lôch jêh pơng. Gâp geh trong nchrăp mhe mbra [ư an ntrong kan pâl nđaih Homestay le\ dơi đah rnăk wâl ur u\ch. Ăp nău dôl [ư hôm e n’gul gâl gâp mô dơi jăng [ư tay an jêh, kơt tăm cà phê kloh ue\h mô n’hôl [ô ntu\k ntô, [ư jay nhih way ơm rnoi nơm”.

Kơt nău mpo\ng u\ch bah druh ndăm đah âk nău m^n ue\h êng ntru\t nsôr bu klô K’Ho K’Brooke rdôl hăn let bah năp, djôt ăp nău mpo\ng u\ch an nsum mpôl K’Ho ta nkual neh Tây Nguyên ue\h ang lơn./.

 


Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng