Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2016

 

            VOV4.Mnông:Lôch nti đại học, Y Linh Niê (deh năm 1988) nu^h Rđe ta thôn 4, nkuăl têh Ea Pôch, nkuăl Cư M’gar, n’gor Daklak săch s^t ta [on tăm kao si, tăm cà phê gay ma hun hao pah kan rnăk vâl. Lôch âk tơ\ kan mô dơi, đah nău nsrôih, gơih nđơr, nô le\ geh nău dơi đah nău kan tăm kao cúc ns^t tay săk rnglăy wa\ng sa âk. Y Linh Niê lah 1 tâm âk nău ntoh lư tâm mom ndăm Daklak geh hăn râng Đại hội mom ndăm ntoh lư [ư t^ng nău wa lam dak tal 4 mhe [ư ta Hà Nội.

 

Nkoch mpeh nău kan tăm kao, Y Linh nkoch, năm 2011, lôch tốt nghiệp ngành Giáo dục chính trị, ngih nti Đại học Tây Nguyên, tâm rnôk kâp dăn nău kan, nô do\ng neh ta rnăk vâl nơm gay ma tăm kao cúc tăch tết. mô ho\ g^t nău mât chăm, jêng kao nô tăm geh bu tuh, tơm mô ueh ma mô luh kao đo\ng.

 Mô plơ\ ruch nău m^n, nô ntuh mât tăm tay cúc, n’hanh 3 yan mbro mô dơi, mô hôm geh prăk kan. mô u\ch roh dơm, nô hăn tât nkuăl [on têh Đà Lạt, n’gor Lâm Đồng kơt nti nău kan, n’hanh manh prăk pah kan 20 rkeh prăk bâh Hội liên hiệp thanh niên nkuăl Cư M’gar, hôm nha ntuh kơl tăm cúc. Kanu\ng 2 yan geh nău dơi, nô le\ trok to\ng prăk kan. n’hanh nău knơm tăm kao le\ jêng ntrong hun hao wa\ng sa bâh rnăk vâl. Nô Y Linh an g^t:

“ Gâp nsrôih tăm tay du rơh tal 4 n’hanh le\ geh nău dơi ns^t tay nău geh âk, jêng gâp nsrôih pơk hvi tay rnoh neh. Nău tăm kao cúc, jêr duh mir ndal ngăn lah ta khay mih, jêr mpeh ntil tăm, yor neh tăm ta Daklak mô kơt ta Đà Lạt. u\ch tăm kao cúc aơ r^ an geh joi ntu\k mhâm an tâm di geh kơt ne\ mơ dơi tăm. Tât năm ba kơi nsrôih ntuh kơl rdak njêng ngih bil do\ng tăm kao t^ng công nghệ mhe gay ma n’huch bah ir geh nău tât khuch m^n u\ch mbra ns^t tay nău geh

  A[aơ ta rnoh neh 3 rbăn met vuông neh, Y Linh tăm kao cúc t^ng ntrong ntu\k le\ rôk kao tăm tay ntu\k ne\, kơt lah ăp khay nô geh kao tăch da dê. Đah rnoh tăch 1.500 prăk/ n’g^ng n’hanh 15 rbăn prăk/nchăp, kao cúc le\ ns^t tay nău geh [a [ơ n’hanh đăp mpăn an rnăk vâl. Nô le\ ươm êng ntil cúc gay ma bah hoach prăk rvăt ntil bâh Đà Lạt. ndrel đah nău kan tăm cúc, nô rong 3 mblâm ndrôk me deh kon, do\ng ăp ntil ndơ bâh tơm kao cúc, rhe ta ntu\k gay ma ndum phân hữu cơ vi sinh do\ng poh an kao n’hanh 2 sào cà phê. Ntrong kan wa\ng sa rgum nkre đah tuch tăm mât rong ăp năm an nău geh bơi tât 400 rkeh prăk lôch geh n’hâp le\ prăk kan. nău kan aơ le\ nta nău kan [a [ơ an 2 mom ndăm tâm thôn geh nău geh 3 rkeh prăk/khay ăp nu^h.

 

Lah nu^h [ôk năp ta ntu\k tăm kao cúc an nău geh âk, Y Linh hôm nha nsrôih nt^m mbơh kĩ thuật kơl an đoàn viên mom ndăm pơk hvi nău kan, ntop kơl an hun hao wa\ng sa rêh jêng ta ntu\k. yuh H’Băn Êban- groi Bí thư Đoàn Thanh niên nkuăl têh Ea Pôch, nkuăl Cư M’Gar ua\nh năl.

            “Y Linh [ư ntu\k tăm kao cúc, bâh nău nsrôih, gơih kơt nti, nô le\ geh nău dơi n’hanh hun hao đăp mpăn nău wa\ng sa. Rơh aơ nô dôl ua\nh joi kơt nău kan bâh mạng internet n’hanh hăn joi kơt nău kan ăp ntu\k êng gay ma tăm kao t^ng nău kan công nghệ mhe. Geh nkuăl ua\nh rnê âk mpeh nău kan a[aơ, Y Linh lah nău ntoh ang gay ma mom ndăm ta ntu\k kơt t^ng n’hanh nta nău nơih an du đê| mom ndăm đăp mpăn nău rê

 

  Y Linh Niê lah 1 tâm 36 nu^h mom ndăm ntoh lư geh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh n’gor Daklak rnê tâm năm 2016. nô le\ geh tât râng Đại hội mom ndăm ntoh lư [ư t^ng nău wa lam dak tal 4 [ư ta Hà Nội rnôk n’gul năm aơ. Y Linh nkoch, nău kan bâh nô mhe geh ăp nău dơi bôk năp. Ntu\k tăch kao ta nkuăl n’hanh nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột hôm nha âk. Y Linh u\ch hun hao nău kan tăm kao têh hvi lơn, tăm kao tâm ngih bil, [ư sâm geh an rnăk vâl n’hanh kơl tay âk mom ndăm ndrel [ư t^ng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng