Pơk uănh mông nar djăt: 7/3/2020

VOV4.M’nông Dak Lak lah n’gor ta nkual Tây Nguyên yơn geh tât 49 mpôl rnoi oh nô ndrel gu\ rêh. Tâm ba năp nơh, ăp gâl kan bu ur ta Dak Lak le\ geh âk nău kan ntrong kan ueh di geh âk rgum oh yuh nu7^h rnoi đê| tât râng nău kan rêh jêng ta ntu\k. rnôk geh nsum ti bâh bu ur- ăp nu^h tơm ta rnăk vâl t^ng me, ăp [on lan ta Dak Lak le\ geh đăp mpăn, hun hao.

 

Ăp năm bah năp đaơ, buôn Sek, xă Dliêyang, nkuăl Ea H’leo lah ngoay tâm ăp ntu\k rmanh mpeh prah tâm tom ndeh ta trong Quốc lộ 14 lvang rlău n’gor Dak Lak. Nkô| nău lah yor âk druh ndăm ta ntu\k way [a [ơ rgum ngêt ndrănh bia, [ư uh ah, nchoăn ndeh o\r. Ntơm ăp năm 2000, buôn Sek lah du ntu\k duh jêr mpeh nchoăt du bah dih mô tâm di nău way. Yơn bah rnôk geh ntrong kan “Chi hội bu ur đăp mpăn mpeh rnă rnă njrăng”, buôn Sek le\ mbrơi mbrơi đăp mpăn. Yuh Kpă H’Ben, Bí thư chi bộ buôn Sek, an g^t, rmôt bu ur [ư nkoch trêng nt^m nti n’hao nău wât an cán bộ, nu^h tâm rmôt n’hanh nu^h [on lan tâm [on mô geh tih pháp luật, [ư t^ng ký ton ndâk njêng rnăk wâl đăp mpăn ntung trong, mât rnă njrăng đăp mpăn, t^ng rjăp pháp luật, tâm ton thôn [on n’hanh ndâk njêng rnăk wâl 5 mô 3 kloh. Nău “[ư tơm” bah bu ur t^ng nău rnoi me deh dơi mât ue\h, rnă njrăng đăp mpăn ta buôn Sek le\ đăp mpăn:

“Bah rnôk geh ntrong kan aơ ri tâm [on hên mpeh nău rmanh đêt hôm, mpeh du dak bah dih ri mô hôm geh tay. Lơn lah [on bah gâp ri mô geh nu^h mơng ma tuý, n’hanh rmanh ntung trong ri hu\ch âk”.

Dak Lak r[u\n nchră rnê rhơn bu ur rnoi mpôl đêt.

 

Lah du ntu\k duh jêr mpeh rnă njrăng tâm nkual rnoi mpôl đêt, xă Cư Dliê Mnông, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak lak, le\ hao ndâk thôn [on mhe knơm nău ndrel soan bah bu ur ta ntu\k. yuh H’ Yuôr Kđoh, Kruanh hội liên hiệp bu ur xă Cư Dliê Mnông, an g^t, xă geh 6 ntil câu lạc bộ, [ư t^ng nău geh t^ng [on, kơt “câu lạc bộ bu ur mât đăp mpăn rnă njra\ng”, “rmôt mât uănh êng bu ur”, “câu lạc bộ njrăng n’gang tâm lơh rnăk wâl”, “go\ mang rnă njra\ng”… Bah ăp ntrong kan aơ, Rmôt bu ur xă le\ mât njrăng 16 nu^h geh tâm lơh rnăk wâl tât ntu\k nsing nơm ta jay nhih [on, rsaih nkra kơl 18 kôp ur sai tâm rgum, mbơh tơih an rmôt công an âk nu nău khlay gay nhu\p ăp nu^h tih pháp luật, nt^m nti âk druh ndăm mô hôm rgum ngêt ndrănh sa djiăr [ư uh ah, kơl 10 druh ndăm geh tih rgum lăp tay nsum mpôl… Yuh H’ Yuôr Kđoh, m^n lah, ăp câu lạc bộ le\ geh ntu\k pâl wa\ch rgum âk bu ur n’hanh nu^h [on lan râng, rgop n’hao nău wât, g^t t^ng pháp luật, bah ne\ bu ur nâp nâl đăp mpăn [on lan:

“Ntrong kan câu lạc bộ bu ur ngăch ue\h a[aơ lah wa\ch rgum oh yuh âk ngăn. Bôl mhe ndâk njêng bah bôk năm 2019 yơn rnoh năm deh râng bah kok ho\k tât druh ndăm, nu^h têh n’hanh n’ăp nu^h ranh râng đo\ng, jêng dơh rgum wa\ch oh yuh r[u\n gay rgop nkoch trêng njrăng n’gang nău tih, mâtt đăp mpăn rnă njrăng thôn [on”.

Yuh Kpă H'Ben

 

Hôm ta nkual ntu\k gu\ mhe bah nu^h rnoi đêt mpeh Bắc ta xă Ea Wy, nkuăl Ea H’leo, n’gor Dak Lak, yuh Nông Thị Huệ, chi hội bu ur thôn 6A, xă Ea Wy, nkoch, 3 năm bah năp, thôn lah ntu\k âk mpeh ma tuý. Chi hội bu ur ta ntu\k le\ ndâk njêng ntrong kan “rnăk wâl mô geh nu^h mơng ma tuý” nkoch trêng mbơh nău wât pháp luật kơl ăp druh ndăm g^t wât jru mpeh khuch bah ma tuý, rgo\ jă nu^h bên mô do\ng, rwa\t ta\ch tih nău way ma tuý n’hanh n’hao nuih n’hâm saơ phong nău tih. Săk rnglăy le\ pă mbơh nău an công an nhu\p kân 2 nu^h mât mpôn tăch rwa\t mô di nău way ma tuý, rgo\ jă 7 nu^h mơng bên ma tuý lôch ue\h. Yuh Nông Thị Huệ, rhơn, 2 năm bah năp ta thôn 6A mô saơ nu^h mơ ma tuý:

“Tâm nău nkoch trêng ta nkual nu^h rnoi mpôl đêt bah gâp ri nău kan hôm e an ndơ\ bôk năp. Gâp an [ư lor, t^ng lor, oh yuh saơ ne\ mư [ư t^ng, moh ntil nău kan, n’ăp nău njrăng n’gang ma tuý. Rnôk nkoch trêng oh yuh g^t n’hanh dơi wât mpeh nt^m nti oh kon. Tâm thôn 6A aơ bơi 70 oh yuh tâm rmôt bu ur ri le\ rngôch mô geh mơng, lor rnôk mô geh ntrong kan ri hôm e du đêt nu^h geh kon bên mơng, yơn bah kơi ne\ ri mô geh tay”.

Dak Lak rnê bu ur rnoi mpôl đêt nchroh r[u\n ntoh lư

 

Nkoch nău blău ơm wa\ch rgum tâm rnglăp oh yuh tâm nkual rnoi mpôl đêt, wa Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Kruanh Hội liên hiêp bu ur n’gor Dak Lak, lah rjăp, nău [ư bôk năp lah rgum kơl bu ur n’hao wa\ng sa, đăp mpăn nău rêh, bah ne\ khân pơng mư đăp mpăn râng ăp nău [ư ta ntu\k, hăn ndrel [ư t^ng ue\h ăp naư kơl pháp luật. Năm bah năp du\t âk ntrong kan câu lạc bộ bu ur le\ dơi [ư luh, pơk hvi ta lam n’gor. T^ng nău geh êng ăp nkual [on lan gu\ ma rmôt geh trong [ư tâm di đah bu ur ta ntu\k n’hanh ndâk njêng ăp ntoh lư g^t blău t^ng tâm nău kan. Tât a[aơ rmôt bu ur lam n’gor dak Lak le\ ndâk njêng, rnê thơn 945 nu^h ntoh lư ta ăp nău kan, tâm ne\ bơi n’gul lah bu ur rnoi mpôl đêt. Hội liên hiệp bu ur n’gor na nao uănh kơp uănh lah săk rnglăy nău [ư bah ăp ntrong kan gay geh nău rgâl nkra an tâm di lơn. Bah ngăn ta ntu\k, Dak Lak le\ ntoh âk ntrong kan ngăn, săk rnglăy kơt: “Chi hội bu ur đăp mpăn rnă njrăng”, “{on lan đăp mpăn, rnăk wâl tâm rnglăp”, “Rnăk wâl mô geh nu^h mơng ma tuý”,  “Câu lạc bộ rnăk wâl tâm ban rgâl hao”…. Wa Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Kruanh Hội liên hiệp bu ur n’gor Dak Lak, an g^t:

Ngoay tâm âk nău rgâl ma mpôl hên dôl [ư ne\ lah ndâk njêng trong kan câu lạc bộ rnăk wâl tâm ban ur bu klô rgâl hao ue\h lăng, le\ rgum geh du\t âk oh yuh nu^h rnoi mpôl đêt, ăp rnăk, n’ăp bu klô râng đo\ng. N’hanh bah ăp câu lạc bộ aơ mpôl hên le\ mbơh [ư âk nău kan n’hao wât an ăp nu^h tâm rnăk wâl ntlơi ăp nău rlu\k mâl mô hôm tâm di ma hôm e dơi mât ue\h văn hoá rnoi đêt ta ntu\k. Geh du nău t^ng way ơm bah nu^h rnoi mpôl đêt ta ntu\k, ngăn lah nu^h Êđê, ri nu^h bu ur mât tơm tâm rnăk wâl n’hanh khân pơng an mbak âk nău kan jâk. Yơn tă bah ăp nău rgo\ jă, ăp bôk nău kan aơ, ri mpôl hên le\ mbrơi mbrơi n’hao nău kan bah nu^h bu klô lah khân pơng ndrel tâm pă nău blău ơm đah nu^h bu ur tâm rnăk wâl yơn hôm e dơi mât nău t^ng rnoi mê nu^h Êđê.

Đah ăp ntrong kan na nê| êp đah n’hêl na nê|, ăp gưl hội bu ur ta Dak Lak le\ wa\ch rgum âk oh yuh nkual rnoi mpôl đêt ndrel ty mât nâp đăp mpăn [on lan, [ư t^ng săk rnglăy nău rgo\ jă bu ur 5 mô 3 kloh, rgop ndâk njêng thôn [on mhe nar lơ hơm răm ue\h lăng./.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng