Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

 

VOV4.MNông- Tâm 2 khay ba năp, ta điện lực Bắc Buôn Ma Thuột n’gor Dak Lak le\ geh 32 rnăk prăk điện hao khlăy ndal. Le\ rngôch ăp nu^h aơ le\ geh điện lực Dak Lak ngăch saơ n’hanh doh rklaih ueh tâm di. Bol ma kơt ne\ hôm nha geh ăp rnăk prăk điện hao bâh 4 tât 6,8 rkeh prăk tâm khay 6.

 

Ngoăy tâm âk rnăk prăk điện hao khlăy ndal ta Buôn Ma Thuột lah rnăk vâl nô Võ Đức Thiện, mbrô jay 54, trong Nơ Trang Gưh, phường Tân Tiến. nô an g^t, máy bơm dak bâh rnăk vâl an hoch êng, rnôl geh nchâp go\ điện r^ mô g^t. Du\t lap lah nu^h kan mpeh mât ua\nh điện le\ ngăch ban saơ nău tât, yơn prăk điện rnăk nô le\ hao bar pe rhiăng prăk.

Rnôk ne\ r^ gâp mô geh ta jay, yơn dơn geh nău ôp bâh mpeh điện lực mbơh lah rnoh do\ng điện hao ngăch ndal. Lôch ne\ mpeh điện lực đă nu^h tât ta jay gâp ua\nh r^ saơ máy bơm geh go\ khuch điện [ư an điện hao rnoh mbrô âk ndal.

Nu^h kan ta điện lực ua\nh nđôi nău rgâl rnoh mbrô do\ng điện bâh năch bâh trong  RF-Spider

Nău rnoh điện do\ng hao khlăy ndal bâh rnăk vâl nô Thiện geh saơ bâh nău ua\nh g^t rnoh mbrô bâh ngai (RF-Spider). Yuh Nguyễn Thị Hoa, nu^h kan mât ua\nh rnoh mbrô n’hanh nchih pă săm [u\t so\k prăk điện-Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột, an g^t, bâh khay 5 tât a[aơ, bâh trong ua\nh g^t saơ bâh ngai aơ, ntu\k kan le\ geh saơ 32 tơ\ nu^h năch do\ng điện geh hao âk ndal. Nkô| nău lah ta khay mih, sial nglaih, [ư âk geh nău tât ta trong rse ba kơi công tơ n’hanh ndơ điện bâh rnăk vâl. Geh ăp nu^h ban saơ jo\, prăk điện hao tât 6.800 rbăn prăk tâm khay 6/2020. T^ng nău mbơh bâh yuh Hoa, trong ua\nh saơ g^t bâh ngai RF-Spider ueh mhe tơn du\t u\ch an geh nu^h mât ua\nh leo kan răng dăng ua\nh nđôi ăp nar gay ma ngăch saơ nău êng ndal, bah ir geh nău khuch khat an năch do\ng điện.

Trong ua\nh saơ bâh ngai aơ du\t ueh yơn gâp m^n lah tâm rnôk pah kan r^ nu^h ua\nh nđôi rnoh mbrô du\t khlăy. N’hanh nău aơ knơm ta nău g^t tă kan mât ua\nh năch do\ng điện bâh nơm, ta nkual du\t âk lah nu^h cán bộ công nhân viên chức, mơh ntu\k i way bơm to\ dak, mơh khay to\ dak âk…R^ he geh saơ nău êng. N’hanh tâm rnôk ua\nh nđôi r^ nău ueh di ngăn t^ng gâp m^n lah ta ơm ôi n’hanh kêng măng t^ng nău geh ta nkual.

Năch do\ng geh kơl n’huh du đê| rnoh prăk điện lôch ntoh geh nău tât mô di 

Wa Trương Thị Huệ, groi Giám đốc điện lực Bắc Buôn Ma Thuột an g^t: rnôk geh saơ ăp nău tât ndal tâm nău do\ng điện, ntu\k kan le\ ngăch tâm rgop ndrel đah nu^h do\ng joi nkô| nău n’hanh ndơ\ mbơh ntrong kan doh rklaih.

 Ăp nău kơt aơ r^ điện lực le\ tât ua\nh nđôi đah ntrong kan lah kuăl điện thoại mô lah ua\nh kơp rnoh mbrô gay ma ngăch geh saơ n’hanh tâm rgop đah năch do\ng điện gay ma doh rklaih; r^ le\ geh joi saơ ăp nkô| nău lah yor nchâp geh go\ trong rse điện mpeh ba kơi công tơ, mô lah yor nău tât khuch ndơ tâm jay kơt lah mô tơ điện, mô lah điện geh go\ nchâp ta tôl jay…R^ điện lực le\ tâm rgop doh rklaih an năch do\ng, nkre lah [ư t^ng nău kơl an n’huch rnoh khlăy prăk điện an năch đah rnoh tâm di đah rnoh điện geh khuch [ư jêng rnoh mbrô hao khlay ne\.

Prăk điện hao khlăy tât 6,8 rkeh prăk lah yor geh saơ trong rse điện ba kơi công tơ geh đe kăp,geh nchâp tât cáp viễn thông.

Ntu\k geh ua\nh g^t rnoh mbrô bâh ngai (RF-SPIDER) geh njêng yor du ntrong ăp công tơ điện tử mbra geh tâm rgop ndrel bâh sóng vô tuyến. tât a[aơ lam n’gor Dak Lăk le\ ntru\p công tơ điện tử an 70% năch do\ng điện. t^ng wa Tạ Minh, groi Giám đốc Công ty điện lực Dăk Lak, bâh trong ua\nh nđôi bâh ngai RF-Spider, mô dơn kanu\ng n’gâng kan điện ma êng năch do\ng mbra dơi geh ua\nh nđôi le\ rnoh điện geh do\ng bâh rnăk vâl đah ndơ geh ntru\p bâh điện thoại. điện lực Dak Lak dôl ntuh kơl [ư ueh mhe tay ăp ntil ndơ do\ng n’hanh n’hao nău dơn kan bâh ăp nu^h kan gay ma kloh rjăp nău tăch do\ng.

 Hôm 30% năch ê ho\ geh do\ng công tơ điện tử r^ mpôl hên mbra n’hao tay lơn nău dơn kan bâh ăp nu^h kan tâm nău kan mât ua\nh nchih kơp rnoh công tơ n’hanh pă săm [u\t so\k prăk điện . T^ng nău nchrăp tâm năm 2021-2022 r^ mpôl hên mbra do\ng công tơ điện tử an le\ rngôch rnăk vâl do\ng điện.

           

Minh Huệ nchih

Thị Đoắt răk rblang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng