Pơk uănh mông nar djăt: 18/8/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 17/8, ăp ngih dak si tâm nkuăl [on têh Đà Nẵng ân 9 nu\ih ji srê Covid-19 luh bah ngih dak si jêh rnôk săm bah. Ngăn lah, Ngih dak si nkra do\ng Hoà Vang ân luh 3 nu\ih geh ăp nu\ih ji mrô 492, 555 ndrel 819 ndrel gu\ tâm n’gor Quảng Nam. Jêh luh bah ngih dak si, Ngih dak si Hoà Vang pă ndeh ndrel nai dak si leo ăp nu\ih tât ta ngih, jao ân ngih dak si tâm nkuăl nkhah tay 14 nar đah ăp nu\ih ji aơ.

Ta ngih dak si klơm soh Đà Nẵng ân 6 nu\ih luh bah ngih dak si, geh ăp nu\ih mrô 435, 455, 571, 610, 611 ndrel 712. Tâm nê, 5 nu\ih tâm nkuăl [on têh Đà Nẵng ndrel du hê tâm nkuăl Phù Mỹ, n’gor Bình Định. Ăp nu\ih ji aơ ho\ bah siăk, mô hôm duh săk, geh 3 tơ\ uănh năl mham mô hôm saơ kman SAR-Cov2./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương