Pơk uănh mông nar djăt: 13/6/2020

VOV4.Mnông- Ta Điều 24, Hiến pháp năm 2013 geh nău ntru\nh mpeh nău dơi dah ro\ng t^ng chroh, r[u\n bâh nu^h [on lan. Tâm ne\ lah na nê|:

1. Ăp nu^h geh nău dơi dah ro\ng t^ng chroh, r[u\n, t^ng mô lah mô t^ng du nău chroh. Ăp nău nchroh tâm ban da dê ta năp pháp luật.

2. Ngih dak ryơk n’hanh mât kơl nău dơi dah ro\ng chroh, r[u\n

3. Mô dơi geh du hê nu^h mưch, [ư jêr nău dah ro\ng t^ng chroh, r[u\n mô lah nde ma nău t^ng chroh, nău chroh [ư tih đah pháp luật.

Nău dơi dah ro\ng t^ng chroh, r[u\n le\ geh ntru\nh ta chương 2 bâh Luật t^ng chroh r[u\n đah 4 nkô| nău, bâh nkô| 6 tât nkô| 9. aơ lah rơh bôk năp nău dơi aơ geh tâm luật na nê|, to\ng ăp jêng du nău way êng.

Nkô| 6 Luật t^ng chroh, r[u\n, ta meng nău lah na nê| nău dơi dah ro\ng chroh, r[u\n, t^ng mô lah mô geh t^ng du nău chroh êng bâh ăp nu^h hôm nha geh ntru\nh na nê| nău dơi chroh r[u\n bâh kon nu^h geh [ư t^ng bâh mpơl nău knơm, [ư t^ng nău way, tât râng r[u\n rgum, nău chroh, nti n’hanh [ư t^ng nău nti bâh nău chroh hôm ntơ lah giáo lý, giáo luật tâm nău nchroh r[u\n.

Ngăn lah, rơh bôk năp tâm bâh ntơm mpeh pháp luật t^ng chroh r[u\n ta dak he geh ntru\nh mbơh, nu^h geh nhup krung t^ng nău ntru\nh bâh pháp luật mpeh [ư t^ng nău nhup kân, nhu\p kru\ng, nu^h dôl geh [ư t^ng nău rmal gu\ ndrung, nu^h dôl geh [ư t^ng ăp ntrong kan ndơ\ ta ntu\k kan nt^m jti tay, ntu\k kan đă nt^m nti kon nu^h geh tih, ăp ntu\k gu\ mât an nu^h ât do\ng ndơ bên do\ng mô ueh an săk nu^h geh đă do\ng ua\nh răk săm [u\t gay ma mpơk nău knơm đah phung chroh. Wa Nguyễn Văn Thanh, kruanh rnâng kan phung chroh, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam lah na nê|, aơ lah nău [ư t^ng to\ng ăp nău đăp mpăn dah ro\ng t^ng chroh, năp lor lah nău dơi kon nu^h lah nău ơm geh n’hanh an geh mât đăp mpăn nđâp rnôk kon nu^h le\ mplơ\ so\k nău dơi [on lan tâm ngih dak.

He an geh nkre mât đăp mpăn nău dơi dah ro\ng chroh r[u\n bâh ăp nu^h nkre lah he an geh mât đăp mpăn tâm nău mât ua\nh ngih dak đah ăp nău t^ng chroh r[u\n. n’hao nău dơi ăp nău khlăy bâh ăp ntu\k phung chroh tâm nău tât râng rdâk njêng n’hanh mât neh dak.

Mục sư Bùi Quốc Phong, mât ua\nh nơm nti Hội thánh Tin lành Hà Nội an lah đo\ng.

Dah ro\ng t^ng chroh r[u\n lah du nău dơi tơm bâh kon nu^h, yor ne\ a[aơ le\ rgâl jêng ăp nu^h n’hanh ăp nu^h le\ geh nău dơi t^ng chroh, r[u\n , t^ng mô lah mô t^ng n’hanh geh dah u\ch mpơl nău knơm. Gâp saơ ne\ lah du nău du\t ang”.

Mpeh nău dơi bâh ntu\k kan phung chroh, ntu\k chroh r[u\n mât ua\nh, luật ntru\nh: ntu\k leo kan phung chroh dơi leo [ư chroh r[u\n t^ng Hiến chương, Điều lệ, geh an [ư do\ng săm [u\t Kinh n’hanh geh nchih an do\ng ăp ntil ndơ, nkra [ư, tăch rvăt an dak bah dih ăp nău way ueh êng mpeh ndơ do\ng ta ntu\k nchroh r[u\n. rgâl mhe, n’hao nkra ueh ntu\k ngih brah tâm ban kơt geh dơn tay drăp ndơ tâm di yor ntu\k kan, nu^h kan tâm dak n’hanh bah dih tât pă a. kơt ne\, ăp nău dơi khlăy gay ma mât nău hun hao ăp nău kan phung chroh bâh ăp ntu\k leo kan chroh r[u\n le\ geh mât đăp mpăn tâm di mpeh pháp lý an le\ rngôch, to\ng ăp. Bol ma wa Trương Đình Căn, groi kruanh Uỷ ban tâm rnglăp phung chroh n’gor Lâm Đồng lah na nê|, ăp nău ntru\nh tâm luật chroh r[u\n mbra nta nău dơh nơih an ăp nău kan phung chroh geh [ư dơh nơih lơn.

R^ hên saơ lah Luật geh âk nău du\t mhe ngăn n’hanh nău dơi dah ro\ng chroh r[u\n, t^ng chroh geh mât đăp mpăn, du\t ueh. Nău kan phung chroh nău chroh ta neh dak Việt Nam he r^ păng mbra geh âk nău dơh nơih lơn”.

Đah ăp nău ntru\nh to\ng ăp, nău ueh mhe bâh Luật t^ng chroh, r[u\n, klâp lah ăp nău t^ng chroh, r[u\n mbra hun hao, tâm di đah nău u\ch tâm nău rêh nău m^n bâh nu^h [on lan.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng