Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

VOV4.M’nôngĐại hội Đảng lam dak rơh tal 13 bah đảng dôl êp tât. R[o\ng tât đại hội, đảng bộ, n’gâng kan n’hanh nu^h [on lan ăp rnoi mpôl đêt n’gor Dak Lak geh nău nsing nơm lôch ue\h n’hanh mpo\ng kâp têh tâm đại hội. Nsing nơm tâm ăp trong mkra di, ngăn ngên, ngăch bah Đảng gay nău rêh bah nu^h [on lan lam dak lah nsum, kônh wa rnoi mpôl đêt Dak Lak lah êng hun hao ngăch n’hanh nâp nâl tâm lvang mhe.

 

Dak Lak lah ntu\k geh âk rnoi mpôl gu\ rêh ndrel. Bah âk mpâm nău way ơm tâm rnglăp ndrel ua\nh m^n bah Đảng, Ngih dak [on lan rnoi mpôl đêt tâm n’gor gơih tâm rlong pah kan jan sa, ntơm ndâk njêng n’gor Dak lak nar lơ ndro\ng ue\h, tâm di lah nklang nkual Tây Nguyên. Đại hội rơh tal 13 bah Đảng ndrel đah nu^h [on lan lam dak, nu^h [on lan Dak Lak nsing nơm le\, mpo\ng kâp tâm trong mkra di bah Đảng, gay n’hao ăp nău rêh an nu^h [on lan. Wa H’Yan Bkrông, Kruanh HTX cheh tanh Jơng Bông, xă Ea Kao, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak an g^t:

“Săk gâp nơm n’hanh le\ rngôch ăp oh yuh du\t kâp ta đại hội 13 bah Đảng. Jêh Đại hội aơ ăp gưl kruanh mbra geh âk nău ntru\nh, lơ lah ua\nh m^n tât nău kan way ơm bah [on lan rnoi mpôl Êđê. Bah n’gor nơm tât Trung ương an geh du nghị quyết gay nău kan way ơm hun hao lơn n’hanh nta an nău kan pah gay mât nău ue\h bah rnoi mpôl đêt”.

Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng khâk [on lan ăp rnoi mpôl đêt Dak Lak tâm nar rgum Tâm rnglăp ăp rnoi mpôl

 

Ntoh măt druh ndăm n’gor Dak Lak, Bí thư n’gor Đoàn Dak Lak H Giang Niê mpo\ng kâp đại hội Đảng rơh aơ mbra uănh m^n âk lơn tât druh ndăm, ngăn lah rơh druh ndăm nkual rnoi mpôl đêt, nkual n’har bri, nkual yôk jêr jo\t gay đoàn viên druh ndăm dơi nti nsơm, râng mât nău g^t blău rgop rhoăt đêt tâm [ah nkual yôk. H Giang Niê nkoch:

“Gâp mpo\ng đại hội mbra geh âk trong mkra tâm di gay rơh druh ndăm mât ue\h nuih n’hâm, m^n [ư mhe bah nơm tâm nău râng tâm ăp trong hun hao wa\ng sa rêh jêng ta ăp ntu\k n’hanh ăp nkual. Tâm ne\ mpôl hên u\ch mpôl hên mbra dơi râng du trong jru n’hanh dăng tâm trong mkra hun hao wa\ng sa thôn, [on nkual rnoi mpôl đêt tâm năm kan tât. Bah meng ne\, đah trong kan cán bộ gâp mpo\ng tâm rơh đại hội aơ mbra geh ăp trong mkra gay nt^m nti cán bộ nu^h rnoi mpôl đêt ta ntu\k n’hanh ăp nkual yôk gay đăp mpăn to\ng ăp tâm di nău kan mhe tâm năm tât”.

Wa Bùi Văn Cường-Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư n’gor uỷ Dak Lak an g^t: đại hội đảng bộ n’gor Dak Lak rơh tal 17 le\ n’gluh an nău kan ndâk njêng Dak lak jêng n’gor hăn lor bah nkual tâm ăp nău [ư kơt do\ng khoa học-công nghệ, kơt do\ng nău geh bah Cách mạng công nghiệp rơh tal 4 tâm nkra njêng, nău rêh. Nkre djăt nău nt^m rđau bah Trung ương n’hanh ăp trong mkra ta Đại hội rơh tal 13 bah đảng êp tât gay pơk nău geh, nău dơi bah n’gor, nta an ntrôl hun hao ngăch, nâp nâl bah n’gor Dak lak. Yor r^, cán bộ đảng viên n’hanh nu^h [on lan n’gor Dak Lak geh nău nsing nơm jru tâm nău rđau di n’hanh geh âk trong mkra têh gay ntrôl neh dak he tâm lvang mhe.

Dak Lak mpo\ng kâp tâm ăp trong mkra hun hao nkual rnoi mpôl đêt

 

“Dơi lah, tă bah so\k nău rgop tâm dự thảo Văn kiện, lơn lah nău mbơh chính trị Đại hội 13 le\ n’gluh an nău r[o\ng trong hun hao neh dak he tât năm 2025, r[o\ng trong tât năm 2030 n’hanh uănh tât năm 2045, nsrôih ndơ\ bri dak he jêng dak công nghiệp mhe. Ăp nău ne\ n’gluh an nsing nơm hô đah cán bộ đảng viên n’hanh nu^h [on lan ăp rnoi mpôl bah n’gor tâm ăp trong mkra ne\ an he geh tay ăp trong mkra di, geh aak trong r[o\ng ngăn, rgo\ jă nu^h tâm [on lan, mât ue\h soan da\ng tâm rnglăp lam rnoi mpôl n’hanh soan dăng mhe gay he ndâk njêng n’hanh hun hao wa\ng sa-rêh jêng bah bri dak”.

Ndrel đah lam dak, cán bộ, đảng viên, rmôt vũ trang n’hanh nu^h [on lan ăp rnoi mpôl n’gor Dak Lak dôl r[o\ng tât đại hội rơh tal 13 bah Đảng, đah nău mpo\ng kâp têh, mpo\ng đại hội n’hao nuih n’hâm kan, rgum bôk rngok m^n njêng, mât ue\h [on lan [ư tơm, tâm rnglăp n’hanh rgâl mhe, n’gluh an ăp trong mkra di, nta an jâng nsan dăng gay ndơ\ neh dak dơo geh âk tay nău ue\h ang tâm ăp năm tât.


 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương