Pơk uănh mông nar djăt: 30/5/2020

VOV4.M’nông Xã Dak Bu\k So lah xã  căn cứ cách mạng nkual n’har bri Tuy Đức, n’gor Dak Nông. Bol ma hôm nha geh âk nău jêr jo\t, Đảng bộ xã Dak Bu\k So geh nău nchrăp nsrôih tâm năm kan 2020-2025 mbra ndơ\ xã s^t tât nău mpo\ng nkual [on lan mhe. Yor ne\, a[aơ, xã Dak Bu\k So dôl rgum ăp rnoh nău kan, nsrôih [ư lôch ăp nău mpo\ng tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ntu\k.

 

Bôl lah xă ta nklang bah nkuăl Tuy Đức, n’gor Dak Nông yơn Dak Bu\k So geh ntơm bah ntu\k hun hao đêt, du\t âk nu^h [on lan rêh đah nău kan nkra njêng lo\ mir. Năm 2011, rnôk [ư t^ng bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe, nkuăl le\ geh âk nău nsrôih tâm rgâl nkra njêng hun hao ntung trong ngih wâl n’hanh dơi gêh âk săk rnglăy ue\h.

Bôk năp an kơp tât nău xă Dak Bu\k So le\ n’hu\ch rnoh nu^h [on lan rêh knơm tâm lo\ mir. Xă le\ kuăl jă nu^h ntuh kơl hun hao ntung trong ngih wâl. Êng kơt nău Ntu\k ta\ch rgâl xă Dak Bu\k So an do\ng le\ ntrôl [on lan geh nău hun hao mpeh tăch rgâl-ndoh ndơ, rgâl nu^h pah kan bah lo\ mir rgâl jêng mô hôm lo\ mir. Tât a[aơ, Ntu\k tăch rgâl xă Dak Bu\k So le\ wa\ch rgum geh hăng rhiăng nu^h lăp tăch rgâl, tâm di nău u\ch bah nu^h [on lan tăch rgâl ndoh ndơ.

Mô êng rnoh ntil ndơ [ư chợ thôn [on, đah âk nău nsrôih, tât a[aơ, xă Dak Bu\k So le\ jêh 10/19 rnoh ntil ndơ [ư ndâk njêng thôn [on mhe. Ne\ lah ăp rnoh ntil ndơ [ư kơt: Dăp rgum n’hanh [ư t^ng dăp rgum; dak bât; ngih sam [u\t; bưu điện; rnoh nu^h pah kan geh nău kan [a [ơ; [ư nkra njêng; nt^m nti; chợ thôn [on; ngih dak si n’hanh văn hoá. Nău jêh ăp rnoh ntil ndơ [ư thôn [on mhe aơ tâm ban đah nău ntung trong ngih wâl ta xă nar lơ dơi ntuh kơl, lôch jêh. Nău rêh drăp ndơ, nuih n’hâm bah nu^h [on lan ta Dak Bu\k So dơi hao đo\ng, rgop ntrôl hun hao wa\ng sa-rêh jêng ta ntu\k.

Rnôk ntơm ty an ndâk njêng thôn [on mhe, xă Dak Bu\k So m^n lah [ư t^ng t^ng trong way [ư: “Dơh [ư lor, jêr [ư bah kơi”. Jêh rnôk le\ lôch rnoh ntil ndơ [ư dơh, [on lan hôm e mâp jêr jo\t rnôk mbơh [ư tay ăp rnoh ntil ndơ jêr kơt: Nău geh nu^h [on lan, ntung trong, jay gu\ nu^h [on lan…

Đah rnoh ntil ndơ [ư gung trong, tâm lvang bah 2011-2019, lam xă Dak Bu\k So le\ rgâl [ư bê tông geh 55 km trong thôn [on, tuh chay rlău 7km, [ư trong cấp phối 22,5 km. yơn lah, yor ntu\k ntô xă hvi, ntu\k ntô jêr, du đêt [on lan [ah… jêng rnoh bê tông, tuh chay gung trong thôn [on, hôm e mâp âk jêr jo\t, mô ho\ tâm di ue\h nău u\ch hăn nsong bah nu^h [on lan.

Xă Dak Bu\k So geh rlău 3.400 rnăk, đah 17 rnoi mpôl reh ndrel, tâm ne\ rnoi mpôl ta ntu\k geh 9,6%. Du\t âk rnoi mpôl đêt rêh đah nău [ư [ư mir, nkra njêng knơm tâm bri. Yor nê, rnoh ntil ndơ [ư nău geh lah du\t jêr ngăn đah ăp xă. T^ng kơp uănh, năm 2019, rnoh rnăk ach o bah xă Dak Bu\k So geh 27,7%, rnăk êp ach o lah 5,7%. Aơ lah “nău mkra” [ư jêr an đảng bộ xă Dak Bu\k So “ji bôk” ngăn gay joi nău rblang tâm năm kan mhe aơ.

Wa Nguyễn Văn Anh, Bí thư, Kruanh UBND xă Dak Bu\k So an g^t, tâm đại hội đảng bộ xă mhe [ư tă aơ mô jo\, xă geh nău r[o\ng lôch jêh bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe tâm năm 2025. Gay dơi geh nău r[o\ng aơ, xă hôm du\t âk nău an [ư n’hanh trong hăn bah năp du\t n’hâm njê. Tâm năm tât, gay dôh rklaih ăp jêr jo\t, xă Dak Bu\k So le\ ndâk njêng trong nchrăp na nê|, kơl lor ntrôl dăng ăp ntrong leo tâm rlong nkra njêng, tăch rgâl, hun hao lo\ mir công nghệ mhe, tâm rnglăp ndrel ju\t jăng ach o… Tă bah ne\, xă Dak Bu\k So ntơm nsrôih tâm trong ndâk njêng thôn [on mhe.

Bah meng nău nsrôih, săk nơm [ư êng, xă Dak Bu\k So mpo\ng u\ch geh dơi tay nău uănh, ntop kơl du\t n’hâm bah ăp gưl, nău kan tâm ndâk njêng ăp bôk nău rgop an tâm nchră hun hao wa\ng sa, pă rlak tơm prăk ndâk njêng ăp ndơ do\ng nsum gay kơl [on lan ơm jêh nău r[o\ng ndâk njêng thôn [on mhe.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng