Pơk uănh mông nar djăt: 11/4/2020

VOV4.M’nông  Ta năp nău ntưp rêng jêr njrăng bâh nuh srê Covid-19, tâm khay mom năm năm aơ, ăp ntu\k kan đoàn, hội ta n’gor Dak Lak le\ geh nău rgâl nkô| nău, ntrong leo [ư đah âk nău kan khlăy, bâh ne\, ntop soan mom ndrel đah ntu\k rêh jêng nsum ti njrăng srê.

 

Ntơm bah bôk khay 3, Đoàn xă Cuôr Đăng, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak le\ ndâk njêng rmôt druh ndăm xung kích geh 14 đoàn viên druh ndăm. Rmôt aơ tâm rgop đah ăp rmôt kan êng ta thôn, [on hăn tât ăp rnăk nu^h Êđê gay nkoch trêng trong kan njrăng n’gang kop srê. Rgo\ jă, nt^m nu^h [on lan [a [ơ rao ty đah sa [u, răk êng săk nơm kloh ue\h, mô rgum âk nu^h n’hanh wa\n bok put mbung rnôk hăn bah dih. Yuh H’Mươn Êban, Bí thư đoàn xă Cuôr Dăng, nkuăl Cư M’gar an g^t, nău [ư bah rmôt Druh ndăm xung kích le\ dơi dơn nău r[o\ng kơl du\t n’hâm bah nu^h [on lan.

“Jêh rnôk dơi ndâk njêng ri rmôt druh ndăm xung kích le\ hăn nkoch trêng tât ăp rnăk wâl tâm thôn [on gay ăp nu^h wât kloh lơn n’hanh g^t trong njrăng n’gang srê, mô an ntưp lam hvi tâm [on lan. Mpôl hên le\ hăn nkoch trêng geh 4 rơh, tâm rgop đah ăp chi đoàn [on, bí thư chi đoàn [on ăp ăp karanh [on, thôn n’hanh dơi ntop kơl du\t n’hâm bah khân pơng gay râng nkoch rêng ta thôn [on”.

Druh ndăm yur an mham

 

Ta nkuăl Krông Ana, mpôl druh ndăm tâm rgop đah Hội chữ thập đỏ le\ [ư Nar rgum yu\r an mham ta du\t khay 3, lor rnôk geh nt^m đă 15 bah thủ tướng Chính phủ. Đah nău mbơh “Njrăng n’gang Covid, lơi chuêl hăn yu\r mham”, nar rgum le\ so\k geh 254 đơn vị mham rgop kơl ndal n’hanh săm an nu^h ji. Nô Nguyễn Duy Hoàng, Bí thư nkuăl đoàn Krông Ana an g^t, ntrôl dăng yu\r an mham u\ch êng druh ndăm ta ntu\k t^ng rjăp ăp nău ntru\nh njrăng n’gang srê.

“Tâm rơh njra\ng n’gang srê Covid-19, druh ndăm ăp rnoi mpôl đêt nkuăl hăn nkoch trêng kơt [ư yu\r an mham kơl nu^h, săm nu^h, kơl an nu^h [on lan ndrel đah lam dak [ư t^ng njrăng n’gang srê. Ban nt^m rđau kơt Nkuăl đoàn, Hội chữ thập đỏ nkuăl [ư t^ng nkoch trêng n’hao nău njrăng n’gang srê. Ntơm mpeh bah dih mpông ngoang, nkuăl đoàn le\ pă an ntu\k rao ty n’hanh nt^m rao ty t^ng ăp gưl. Nu^h [on lan tât ta aơ dơi uănh năl duh săk, uănh nđôi săk n’hanh [ư t^ng di trong [ư gay đăp mpăn săk soan ue\h ngăn an nu^h râng yur an mham kơl nu^h”.

Bah năp nu nău jêr bah srê Covid-19, ăp rmôt kan ntu\k đoàn druh ndăm n’gor Dak Lak le\ rgâl di ăp nkô| nău, trong [ư t^ng Khay druh ndăm tâm di đah nău geh ngăn ta ntu\k. Lam n’gor le\ mât ue\h nău [ư 222 rmôt druh ndam kơl rdâng đah srê Covid-19. Ăp rmôt aơ [ư t^ng phăt sam [u\t nkoch trêng njrăng n’gang srê; nkah nu^h [on lan wa\n bok put mbung di ue\h, rao kaman ta ăp ngih sam [u\t, nkual nsum mpôl, ntop kơl nu^h [on lan mbơh an ntu\k dak si điện tử. Ndrel đah ne\, ăp gưl đoàn hôm e mbơh [ư âk ndơ [ư, gưl kan druh ndăm ngăn ngên, geh nkô|. Yuh Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Bí thư Chi đoàn rmôt tăch rgâl, Đoàn cơ sở VNPT Dak Lak an g^t:

“Mpeh chi đoàn bah VNPT ndrel ty gay ntrôl u\ch Covid ta ngih pah kan n’hanh ntop kơl ta ăp ntu\k nsum mpôl kon nu^h. Chi đoàn bah oh le\ [ư trong nchrăp n’hanh săch [on Mduk bah phường Ea Tam gay n’hanh pă dak rao ty nkre geh bok put mbung n’hanh nkoch trêng an ăp nu^h trong njrăng srê, trong rao ty gay m’hâm [ư njrăng n’gang srê săk rnglăy ngăn”.

Du đê rup ndah mpeh druh ndăm ta Dak Lak tâm ăp nar mô ho\ [ư nkhah êng lam kon nu^h

 

T^ng N’gor đoàn Dak Lak, tâm khay 3 mhe rlău, rdâng đah nu nău jêr bah srê Covid-19, ndrel đah trong kan nkoch trêng, ăp gưl bộ đoàn le\ tât ăp jay [on lan, pă âk rbăn sam [u\t nkoch trêng; rlău 60 rbăn blah bok put mbung an dơm; 1.500 lít dak rao ty, 4 rbăn gri dak rao kaman an rlău 7 rbăn nu^h [on lan. Lam n’gor le\ [ư t^ng 667 ndơ [ư, gưl kan druh ndăm đah ding le\ bơi 6 rmen prăk. Ntoh lư kơt ndâk [ư 17 ntu\k pâl rlưn an kon se; an rlău 100 nklâm ndơ prăk kơl hăn nti an kon ho\k, sinh viên ach o rlet rlău jêr jo\t; an 128 nklâm ndơ an ăp rnăk dơi kơl, mê| Việt Nam janh dăng; an 6 nklâm prăk rdâk njêng nău kan kơl druh ndăm hun hao wa\ng sa… Nkre [ư yu\r an mham u\ch êng so\k geh bơi 1.300 đơn vị mham. Yuh H’Giang Niê, Bí thư N’gor đoàn Dak Lak, an g^t.

“Rlău 1 khay mbơh [ư ri ntơm jêh ăp rnoh ndơ [ư dơi geh nău nchrăp n’gluh an da dê. Tâm nău [ư khay druh ndăm ri ăp gưl đoàn du\t ntrôl dăng ăp nău [ư m^n njêng mhe tâm nkoch trêng mpeh njrăng n’gang srê Covid-19. N’hanh ăp gưl đoàn ri du\t âk nkuăl le\ geh nău tâm rgop đah ăp ngih sam [u\t đại học, ntoh lư kơt ngih sam [u\t đại học Buôn Ma Thuột, tâm rgop nkra njêng dak rao ty gay pă an [on lan nkual jru ngai.

Khay druh ndăm năm 2020 druh ndăm Dak Lak mô hăn kan khuh n’gôr, mô rgum âk nu^h kơt ăp nam bah năp. Yơn lah, ăp nău [ư kơl kan dơi [ư na nê| t^ng ntu\k le\ geh soan rêng lam hvi, mât ue\h nuih n’hâm hăn lor, u\ch êng, rgop soan druh ndăm ndrel ty ntrôl ru\ch srê Covid-19./.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng