Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Bác sĩ Lê Phúc, Groi Giám đốc Ntu\k rgum mât njrăng kop ji n’gor Dak Lak an g^t, nhih pah kan ho\ uănh năl ngăch Sars-CoV-2 đah 89 nu^h geh tât 2 hê nu^h ji 601 n’hanh 602 dôl an gu\ săm êng ta Ntu\k rgum an gu\ êng bah n’gor ta Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Ăp nu^h mhe nkoch bah lơ nê lah 71 nu^h F1, 4 nu^h F2 n’hanh du đêt nu^h ncho nsum ndeh păr n’hanh taxi Mai Linh đah 2 hê nu^h ji dja. Lôch uănh năl ngăch lor bôk năp lah mô geh ntưp đah Sars-CoV-2. Bác sĩ Lê Phúc an g^t tay, tâm kêng măng 3-8, Ntu\k rgum mât njrăng kop ji uănh năl tay đah ăp nu^h geh tât 2 hê nu^h ji mhe dơi n’glăp an gu\ êng ta ntu\k rgum mât dja. A[aơ Ntu\k rgum mât njrăng kop ji kan nsum đah ntu\k rgum kan dak si nkual [on têh n’hanh ăp n’gâng kan dơi kan t^ng [oi tay jâng F1, F2 geh tât 2 hê nu^h ji dja./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng