Pơk uănh mông nar djăt: 1/10/2020

VOV4.M’nông: T^ng bác sĩ Lê Phúc, Groi Giám đốc ntu\k rgum mât kân kop ji Dak Lak, ntơm bah bôk năm tât a[aơ, Dak Lak geh 700 nu^h ji jâng ti mbung, hao rlău du n’gul rđ^l đah khay dja năm 2019.

Nău ji ntoh du\t âk ta nkuâl Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Buk, Krông Pách n’hanh nkual [on têh Buôn Ma Thuột. Ta năp nău tât krit nji bah ji jâng ti mbung, n’gâng kan dak si Dak Lak ho\ n’hao dăng hăn ôp uănh dăng cho\l đah nuh srê, so\k mham uănh năl nchroh di nău ji jâng ti mbung, rgo\ jă nu^h [on lan nsrôih mât kloh ue\h săk jăn, ntu\k gu\ rêh. Nkre đă ăp ntu\k but săm ji n’hanh ăp nhih pah kan geh tât nsrôih săm nu^h ji, njrăng bah tâm ntưp rêng chong cheng ta ăp ntu\k kan dak si./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương