Pơk uănh mông nar djăt: 26/11/2016

 

VOV4.Mnông: Wa Hùng “uh nung” lah nău ntơ ma nu^h [on lan thôn Hoà Thánh (xã Hoà Đông, nkuăl Krông Pach, n’gor Daklak) bên kuăl đah kruanh thôn Phạm Đức Hùng âk năm aơ. Nău ntơ aơ ntoh luh bâh nău wa “sa piăng jay uh nung lam [on” tâm bar pe năm rdâk njêng nkual [on lan mhe, nkre ma gơih nđơr tâm ăp nău kan bâh ta ntu\k, nkre hăn lor bôk năp tâm rgop n’hanh rgo\ jă nu^h [on lan tâm rgop ndơ, rgop soan nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe.

 

 Tât thôn Hoà Thành, xã Hoà Đông nar aơ mbra dơh g^t năl nău rhơn ta muh măt nu^h [on lan, rnôk khân păng geh hăn ta trong bê thông geh lăk lam [on , n’hanh hăn let tât nklang xã, tât quốc lộ 26. trong hăn dơh ntop kơl wa\ng sa bâh [on lan hun hao ngăch lơn. Tât năm aơ, Hoà Thành le\ mô hôm rnăk ach o nău geh râng geh rlău 50 rkeh prăk/hê/năm, geh rnăk geh bâh 150 rkeh/hê/năm.

Ngoăy tâm âk nu^h du\t rhơn đah nău geh bâh Hoà Thành lah kruanh thôn Phạm Đức Hùng, yor bar pe năm hăn rgo\ jă, tât pah kan ta ăp ntu\k, ndrel đah [on lan ta aơ ntop soan, ntop ndơ, nkual [on lan mhe ta thôn wa mât ua\nh le\ geh rdâk njêng le\ 19 nău mpo\ng. wa Hùng nkoch.

“ Mbơh ngơi an [on lan djăt năp lor lah he an geh hăn lor. Tâm nău kan he an geh [ư [on lan [ư tơm, tâm ban, ăp nău kan an geh [on lan ntru\nh mbơh êng. Tâm nău rdâk njêng nkual [on lan mhe kơt ne\, mpôl hên knơm ta nău mbơh tơih rgo\ jă gay ma nu^h [on lan g^t saơ [ư kơt ne\ lah ueh an khân păng. Bôk năp [on lan djăt ê ho\ vât, yơn nkoch mbơh âk nău jêr jo\t mbra kơl an 10% hôm d^ng âk lah [on lan tâm rgop êng n’hanh [on lan njêng êng rmôt kan rdâk njêng đă ăp nu^h geh knơm [ư kan tâm ban u\anh nđôi nău kan, nchih na nê| bâh ne\ bu tâm jă ma [ư ndrel dơm.

T^ng nău ua\nh nđôi bâh rnâng kan nt^m rdâk njêng nkual [on lan mhe xã Hoà Đông, ê lor [ư bôk nău kan nkual [on lan mhe, nău geh râng geh du hê nu^h ta thôn Hoà Thành kanu\ng geh 11 rkeh prăk/hê/năm. Mô dơn ne\, aơ hôm nha lah ntu\k jêr mpeh rnă njrăng đăp mpăn. Ntoh luh bâh nău m^n “Geh ndơ sa mơ dơi soan kan, u\ch rdâk njêng nkual [on lan mhe rlău ma nău kơl bâh ngih dak r^ săk nơm ăp rnăk vâl nơm an geh nău rêh n’hanh nău wa\ng sa đăp mpăn rnôk ne\ mơ rgo\ jă nu^h [on lan dơi tâm rgop”. Wa kruanh thôn Phạm Đức Hùng ndrel đah rnâng kan mât ua\nh thôn Hoà Thành tât ta ăp rnăk vâl gay ma rgo\ jă, nt^m leo [on lan rgâl mhe tơm tăm kon rong, n’hao nău geh. Nkre lah, tât ôp ua\nh nău tâm rgop bâh [on lan mpeh nău tâm rgop rdâk njêng ndơ do\ng ntung trong. Ăp nău kan geh [ư na nê| n’hanh [on lan [ư tơm jêng geh nău tâm ban nuih n’hâm bâh le\ rngôch nu^h [on lan tâm thôn.

Nău geh, Hoà Thành rdâk njêng geh 1 ngih nti mẫu giáo đah 10 jrô nti, [ư mhe 1000m mpêr n’gar, drăng 2km điện trong hăn mpoh ang ta ntu\k rêh jêng, 2km trong điện kơl an nău kan, [ư lôch rlău 2,3km trong hăn nkual [on lan ndrel đah âk nău kan êng. Tât du\t năm 2014, thôn Hoà  Thành le\ [ư lôch 19/19 nău mpo\ng nkual [on lan mhe. Ua\nh năl mpeh nău rgâl mhe bâh thôn, wa Nguyễn Thị Thu Lan, du hê nu^h [on lan thôn Hoà Thành an g^t:

“Ăp năm dăch aơ, nău rêh bâh hên le\ hun hao âk, nău aơ bâh geh wa Hùng rgo\ jă rgâl mhe tơm tăm tâm breh đah bơ n’hanh sầu riêng tâm mir cà phê gay ma n’hao nău geh. Wa hôm nha kuăl ăp nu^h tâm rgop prăk, soan [ư tay trong hăn, têk rse điện, mât kuaih kloh ueh thôn, ăp nău kan le\ ueh ang da dê, nău hăn nsong, nău kan dơh nơih đo\ng.

A[aơ, rnă njrăng đăp mpăn ta Hoà Thành le\ geh mât nâp, wa\ng sa hun hao đăp mpăn đah tơm tăm tâm di, ndơ do\ng ntung trong u\nh, dak ueh năp. Ndrel đah ne\, nău tâm rnglăp [on lan geh n’hao, tâm rnglăp ta kual [on lan gu\ geh mât lhăt jăp, nău knơm bâh [on lan ta Đảng n’hanh ngih dak ăp nar lơ ma âk. Wa Nguyễn Đình Vượng- Bí thư Đảng uỷ, kruanh Uỷ ban nhân dân xã Hoà Đông an g^t:

“ Nău kan bâh wa Hùng rlău ma nău kan bâh thôn wa hôm nha geh nău ro\ng, nău knơm bâh wa đah [on lan jêng wa ngơi bu djăt t^ng. rnôk geh nău ntru\nh rdâk njêng nkual [on lan mhe lah wa lah nu^h du\t gơih nđơr. Wa hăn rgo\ jă [on lan hun hao wa\ng sa n’hanh rgo\ jă ăp rnăk vâl tâm rgop prăk, rgop soan gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe. Tât a[aơ trong bê tông le\ geh 100%, geh ngih nti, 100% geh ngih jay nâp ueh, nău geh bâh nu^h [on lan n’hao âk, mbra âk rlău đah ăp thôn êng.

Nău rgâl mhe ta nkual [on lan Hoà Đông lah êng n’hanh bâh nkuăl Krông Pach lah nsum geh nău tâm rgop soan kan bâh ăp nu^h kan ntoh lư kơt wa Phạm Đức Hùng. Đah nău kan khlăy n’hanh săk rnglăy tâm nău kan nsum soan rdâk njêng nkual [on lan mhe, wa Phạm Đức Hùng, thôn Hoà Thành, xã Hoà Đông, nkuăl Krông Pach, n’gor Daklak le\ geh rnâng kan nt^m leo Tây Nguyên pă an ndơ nkhôm rnê mpeh nău tâm rgop tâm nău kan “nsum soan rdâk njêng nkual [on lan mhe” lvang năm 2011-2015.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng