Pơk uănh mông nar djăt: 27/12/2020

 

VOV4.M’nông: Lôch 5 năm t^ng [ư Nghị quyết 05 bah HĐND n’gor mpeh mât ndray n’hanh mpư n’hao ue\h văn hoá ch^ng gong n’gor Dak Lak, nău mât ndray drăp ndơ ơm yău ntlơi an tay dja ta Dak Lak ho\ geh âk nău dơi ngăn ngăn. Lôch nê rgop rdâk rêh tay văn hoá ch^ng gong tâm nău rêh nsum mpôl lam [on lan.

Krông Bông lah nkuâl t^ng [ư du\t jăp pah kan mât ndray n’hanh mpư n’hao văn hoá ch^ng gong bah n’gor Dak Lak. Lam nkuâl a[aơ geh rlău 400 nu^h g^t blău ch^ng gong, 44 nu^h blău trêng nti tay ch^ng gong; 46 nu^h g^t blău trah mon ăp ntil ndơ uh goh rnoi nu^h. Geh 24 rmôt ch^ng gong mom n’hanh 1 câu lạc bộ ch^ng gong gưl xã dôl kan geh nău tam. Ntơm bah năm 2007 tât a[aơ, Krông Bông ho\ dơn geh 18 bor ch^ng gong tă bah Sở Văn hóa – Thể thao n’hanh Pâl nđaih Dak Lak phăt an, n’hao rnoh âk bor ch^ng gong bah nkuâl hao 95 bor.

Tâm 5 năm aơ, ta nkuâl Krông Bông ho\ pơk 12 jrô trêng nti ch^ng gong an druh ndăm ta ăp [on. Nkre ăp năm, jrô kan văn hóa - Thông tin nkuâl way [ư Liên hoan văn hóa ch^ng gong n’hanh uh goh mbuăt n’hôm nu\ng rlet nu^h rnoi mpôl đê|, bôk nău kan Buôn rhơn m[ak pâl rlưn – buôn mpât mprơ, rdâk tay ăp lễ hội way ơm bah nu^h [on lan rnoi mpôl đê| [on tơm ta ntu\k. T^ng wa Phạm Đình Tấn, Kruanh jrô kan Văn hóa – Thông tin nkuâl Krông Bông, ăp nău kan dja ho\ rgop mât ndray n’hanh mpư n’hao rnoh khlay văn hoá way ơm n’hanh âk nău way ue\h lăng bah ăp rnoi nu^h tâm nkuâl.

A[aơ Krông Bông geh 8 xã geh nu^h rnoi mpôl đê| ri kơt lah ăp năm mpôl hên [ư pơk jrô trêng nti ch^ng gong n’hanh n’hao nău g^t blău an ăp kon se. Lơn lah ăp rơh kon kônh wa hăn lor bôk năp trêng nti tay an rơh kơn mon său bah kơi t^ng [ư jăp nău kan mât ndray n’hanh hun hao văn hoá ch^ng gong tâm dâng.

Tâm ban kơt nê đo\ng, ta nkuâl Krông Năng, pah kan mât ndray n’hanh hun hao văn hoá ch^ng gong dơi uănh khlay đo\ng. Lam nkuâl a[aơ geh 14 rmôt ch^ng gong đah bơi 500 nu^h g^t blău tu\r goh ch^ng gong. Tâm nê geh 5 nu^h g^t chraih ch^ng n’hanh 17 nu^h g^t blău trêng nti tay ch^ng gong. Ta ăp [on a[aơ hôm mât ndray geh 158 bor ch^ng gong, way do\ng tâm ăp rnôk nar têh khlay bah [on lan. Wa Nguyễn Văn Vỹ, Kruanh jrô kan Văn hóa – Thông tin nkuâl Krông Năng an g^t, rlău ma ăp jrô trêng nti ch^ng gong tă bah nkuâl n’hanh n’gor pơk, nău trêng nti tay ta ăp [on hôm dơi [ư t^ng trong “bơ\ nti kon kơt” đo\ng, bu ranh nt^m an kon său ma ăp rơh rgum pâl văn hoá nsum mpôl lam [on lan.

Ta Krông Năng a[aơ ho\ pơk geh 3 jrô trêng nti, tâm nê geh jrô nti an ăp nu^h rnôk mô ho\ g^t tu\r goh ch^ng gong ta rnoh 25, 30 n’hanh rlău 30 năm deh, rơh năm deh ntơm bah 20 tât 15 n’hanh rơh năm deh râng nti ch^ng kram ri ăp kon se dôl ta rnoh nti tiểu học n’hanh trung học cơ sở, ri mpôl hên ndop nkre tâm nhih nti gay trêng nti tay an ăp kon se. Ăp jrô nti mbra dơi ăp nu^h g^t blău trêng nti tay tâm ăp măng. Lôch s^t luh kan mir ba ri ăp jrô nti mbra rgum tâm tiăr nti ta jay văn hoá [on Wiao A n’hanh buôn Ngoan.

Yuh H Ngoen Niê Kđăm, ta buôn Wiao A, thị trấn Krông Năng, nkuâl Krông Năng nkoch, ntơm bah ăp rơh sinh hoạt văn hóa nsum mpôl dơi [ư tâm [on, yuh geh nău g^t tay mpeh săk tơm văn hoá rnoi mpôl đê|, g^t âk nău tâm râp ch^ng, nău ka do\, nău way [ư. Ntơm bah nê gân djăng n’hanh u\ch ro\ng lơn tay mât ndray ăp nău ue\h văn hoá bah rnoi nu^h he.

Lah du hê bu mom gâp u\ch ro\ng le\ rngôch ăp rơh kơn hăn bah kơi g^t kăr n’hanh dơn geh ăp nău dơi ma u che ho\ ntlơi an tay bah kơi n’hanh way mât ndray n’hanh mpư n’hao ue\h; mô dơn n’gle\ ta n’gor Dak Lak ma hôm ndjôt tât ăp nkual êng [a [a\ gay khân păng g^t wât lơn mpeh văn hoá ch^ng gong bah nu^h Tây Nguyên lah nsum n’hanh nu^h Rđe lah êng.

 Rlău 5 năm an do\ng Nghị quyết 05 bah HĐND n’gor Dak Lak mpeh mât ndray n’hanh hun hao văn hoá ch^ng gong, pah kan mât ndray n’hanh mpư n’hao drăp ndơ ơm yău ntlơi an tay văn hoá dja ho\ geh âk nău dơi na nê|. Lam n’gor ho\ rvăt năp geh rlău 100 bor ch^ng gong n’hanh ăp ndơ nsoh cheh tanh way ơm t^ng rnoi nu^h an ăp rmôt nu^h g^t blău; pơk 4 jrô kơi năp nti tu\r ch^ng goh gong n’hanh ndơ uh goh rnoi mpôl đê|; rơh nti chraih ch^ng gong an ăp nu^h g^t blău. T^ng Nghệ sỹ ưu tú Vũ Lân, rlău ăp bôk nău kan kơi năp nti kơl hang rhiăng nu^h g^t blău dơi tât n’hanh hăr blău jôn rbăn tu\r ch^ng goh gong, g^t chraih ch^ng gong n’hanh mbra dơi trêng nti tay ch^ng gong du trong hăr blău. Nghệ sỹ ưu tú Vũ Lân an lah đo\ng, tâm let năp tay, nău rvăt năp ndơ do\ng an ăp [on lan ân dơi mât geh mbro, nău nta trong dơh an geh ntu\k tu\r ch^ng goh gong ân dơi [ư mbro n’hanh nău trêng nti tay an rmôt ndơn dăch tay bah kơi ân lơn ma dơi uănh khlay.

He njrăng uănh lah nău trêng nti du\t geh nău tam ân lah trêng nti t^ng rmôt. Nt^t kơt du rmôt geh pơh nu^h dja mbra nti tu\r ch^ng goh gong, ta du ntu\k bah dâng n’hao pơh oh, nt^m nti jêng du rmôt ch^ng gong. N’hanh nău nt^m nti trêng nti tay t^ng rmôt mbra geh nău tam âk lơn tâm nău trêng nti tay ch^ng gong rgâl bah hôm ma he dơn trêng nti êng an t^ng nu^h.

Tâm lvang năm 2016-2020, n’gor Dak Lak ho\ do\ng rlău 12,7 rmen prăk gay t^ng [ư Nghị quyết 05 năm 2016 bah HĐND n’gor mpeh mât ndray n’hanh hun hao rnoh khlay văn hoá ch^ng gong. Ntơm bah tơm prăk dja, âk nău kan ho\ dơi an [ư, kơl an drăp ndơ ơm yău ntil an tay bah kơi văn hoá ch^ng gong dơi mât ndray, trêng nti tay, pơk hvi ntu\k tu\r goh n’hanh tâm nđu\r, rgop kơl an drăp ndơ ơm yău ntlơi an tay dja dơi geh ring tam lơn./.

H’Xíu H’Mốc- Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương