Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi 1/7, UBND n’gor Dak Lak kan nsum đah Prăk nkrem ntơm njêng nău kan doanh nghiệp khoa học n’hanh công nghệ Việt Nam [ư tâm nchră “Uănh năl nkrum lam mpeh nău ngăn geh ndơ kơl ntơm njêng nău kan n’gor, r[o\ng trong hun hao rdâk njêng tơm ndơ kơl gưl n’gor lvang năm 2021- 2025 n’hanh uănh ngai tât 2030”. T^ng nău uănh năl bah ăp nu^h rnâng kan, lôch 2 năm an [ư âk trong nkra ntru\t ntrôl, tơm ndơ kơl ntơm njêng nău kan Dak Lak ho\ lăp do\ng tâl 2, rnôk n’hao nău dơi ntơm njêng nău kan. Ntơm bah aơ ho\ geh âk nu^h, đơn vị nănh ntơm njêng nău kan, ntơm njêng tăch rgâl đah ndơ tuch tăm săk geh he nơm ta n’gor. N’gor ho\ njêng Prăk nkrem ntuh kơl ntơm njêng nău kan rgâl mhe, đah prăk rgop bôk năp bơi 2 rmen prăk- Aơ lah ngoăy tâm ăp trong ntop kơl prăk kaih bôk năp, ndrel hăn, ndrel t^ng [ư jêng ngăn ngăn nău m^n ntơm njêng nău kan bah ăp băl mom geh nău u\ch ro\ng ntơm njêng nău kan./. \

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng