Pơk uănh mông nar djăt: 30/9/2020

VOV4.Mnông-Ôi nar 29/9, ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, ntu\k kan dak si njrăng rdâng nău ji tâm rgop đah Cục thú y, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương n’hanh ntu\k kan dak si n’gor Dak Lak [ư rơh r[u\n nchră n’hao nău pah kan njrăng rdâng nău ji bru\t ndrăng ta n’gor Dak Lak. Bâh bôk năm tât a[aơ, lam dak geh 60 nu^h kh^t yor nău ji bru\t ndrăng, tâm ne\ ta Tây Nguyên geh 15 nu^h, Đăk Lăk lah ntu\k geh rnoh nu^h kh^t du\t âk yor nău ji bru\t ndrăng đah 6 nu^h.

Gay ma n’hao nău kan njrăng rdâng nău ji bru\t ndrăng ta n’gor Dak Lak, ta rơh r[u\n nchră ndơn kan ăp ntu\k le\ nkoch mbơh ăp nău, ăp nău tă g^t, blău kan tâm nău mbơh [ư njrăng nău ji bru\t ndrăng. Nkre lah ncho\ng na nê| ăp nkô\ nău jêng tât rnoh nu^h geh so ndrăng kăp hao âk. Ăp đại biểu rgum tam nchră ăp ntrong kan mât ua\nh n’hanh n’hao nău dơi chuh n’gang ta so, ăp ntrong kan njrăng bru\t ndrăng ta nu^h, nău dơn kan bâh n’gâng kan n’hanh ntu\k kan geh tât ta ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

  

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương