Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ 7/7, HĐND n’gor Dak Lak le\ ntơm [ư rơh r[u\n tal 10, khoá 9, năm kan 2016-2020. Nău mbơh ta r[u\n, 6 khay bôk năm, bôl khuch bah srê covid-19, wa\ng sa Dak Lak hôm e geh âk nău ue\h rnôk rnoh khlay ndơ ta n’gor hao đêt, d^ng le\ so\k ndơ\ tơm prăk ngih dak hao 3.120 rmen prăk, hao rlău 10% nkôp đah rơh aơ năm bah năp.

Dak Lak ntơm [ư rơh r[u\n HĐND

 

Rơh r[u\n HĐND n’gor Dak Lak mbra [ư tât le\ nar 9/7, ndrel đah nău uănh lah mpeh nu nău, săk rnglăi [ư ty^ng trong nchrăp hun hao wa\ng sa-rêh jêng, rnă njrăng bri dak 6 khay bôk năm n’hanh ăp nău kan trong mkra khlay 6 khay du\t năm, ăp đại biểu tâm nchră, ntru\nh mbơh an âk nghị quyết khlay kơt: ntru\nh mpeh ntop kơl doanh nghiệp ntuh kơl an lo\ mir, thôn [on; bôk nău kan ntop kơl ndơ kỹ thuật, ntru\t đă hun hao rkum công nghiệp ta n’gor lvang 2021-2030; ntru\nh an ntuh kơl ăp nău nchrăp [ư dăp tay đăp mpăn ntu\k [on lan gu\ âm dah ro\ng ta nkuăl Krông Năng, Krông pach, Ea Sup, Krông Bông.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng