Pơk uănh mông nar djăt: 25/7/2020

VOV4.M’nông- Rlău 10 năm [ư t^ng bôk nău kan r[o\ng t^ng ngih dak mpeh ndâk njêng thôn [on mhe, xă Ea Đar nkuăl Ea Kar (Dak Lak) le\ rgo\ jă ăp nu^h gay ntuh kơl ndâk njêng ntung trong, lơn lah rnoh ntil trong thôn [on. Bah tơm prăk ntuh kơl Ngih dak n’hanh nău rgop bah nu^h [on lan, tât a[aơ, le\ rngôch ăp trong tâm thôn [on, ta xă le\ dơi rgâl bê tông, nta nơih an hun hao wa\ng sa-rêh jêng, rgop ndơ\ Ea Đar tât lor thôn [on mhe ta du\t năm aơ.

 

Du rnăk geh nău rêh hôm e jêr jo\t, yơn rnôk geh nău ntru\nh bah UBND xă mpeh nău [ư pơk hvi trong hăn tâm thôn ntu\k tât xă, rnăk wa Nguyễn Thị Dinh ta thôn 4 xă Ea Đar le\ u\ch êng sreh jăng 2 ntrong cà phê nsơr an 104 m2 neh măt trong khlay rlău 100 rkeh prăk [ư trong hăn. Ndrel đah an neh, rnăk wa Dinh hôm e râng rgop prăk, nar luh [ư trong hăn.

Wa Nguyễn Thị Dinh ta thôn 4 xă Ea Đar rblang, aơ lah nău ntru\nh di jêng rnăk wân t^ng [ư. Geh trong bê tông mbra kơl nu^h [on lan hăn nsong dơh, wa\ng sa hun hao.

“Rnôk dơi rgo\ jă nsơr an neh [ư trong ri rnăk wâl kiău ma r[o\ng t^ng dâl. Mpôl hên trơn rlău 2 mét kăng trong jông rlău 50 mét gay [ư trong. Ndrel đah ne\ rnăk wâl rgop 10 nar luh n’hanh 12 rkeh prăk ndâk [ư trong hăn. A[aơ jêh hôm ri nău hăn nsong bah nu^h [on lan dơh, mô hôm bo\k rs^k, rhăt mbir kơt bah năp. Nu^h [on lan mpôl hên bôl đă rgop prăk yơn du\t răm n’hanh u\ch êng”.

R[o\ng t^ng yu\r an neh [ư trong thôn [on ta xă Ea đar mô knu\ng geh rnăk wa Nguyễn Thị Dinh ma hôm geh rlău 700 rnăk êng ta ăp thôn tâm xă râng. Rnăk wa Nguyễn Ngọc Thiêm, thôn 10 xă Ea Đar, rnăk ntoh lư. Bôl geh tâm rnăk êp ach o, yơn rnăk wa Thiêm nchră an 1.200 m2 neh mir gay [ư trong thôn [on.

Trong bê tông nu^h [on lan ta xă Ea Đar hăn nsong dơh ue\h

 

“Bah năp đaơ trong bo\k m’hir, nu^h [on lan hăn jêr jo\t, rdêng ndơ njê ngăn tâm yan mih. A[aơ trong bê tông hôm hăn nsong dơh, ndeh hăn tât jâng gung, ntêm nkrem n’gul mông nar. Ntu\k jay gâp ăp mon hăn nti mô geh bo\k m’hir kơt bah năp tay”.

 Wa Huỳnh Bằng-Kruanh thôn 10 xă Ea Đar nkoch, bah rnôk mbơh [ư thôn [on mhe tât a[aơ, ta thôn 10 geh 150 rnăk ri geh tât 2/3 râng an neh [ư trong tâm thôn, tâm [on. Wa Huỳnh Bằng m^n lah, dơi geh săk rnglăi aơ lah knơm trong kan “Nu^h [on lan blău rego\ jă” bah ăp nău kan, nsum mpôl ta [on lan n’hanh nău r[o\ng t^ng du\t n’hâm bah nu^h [on lan.

“Ta ăp rơh r[u\n, mpôl hên rblang nău geh bah nău an neh, rgop [ư trong soih luh gay hun hao wa\ng sa-rêh jêng n’hanh kônh wa wât jêh ne\ tâm ban u\ch hăn tât tâm nchră. Rnôk geh prăk bah ngih dak an 30% ri mpôl hên r[u\n bah [on tât thôn nga\n lah rgop prăk [ư trong. Jêh 2-3 tơ\ r[u\n hăn tât tâm ban u\ch âk ri rgop mư [ư. Mpôl hên [ư mbơh rah wah, nu^h [on lan groi nđôi n’hanh kơt ri [on lan khân pơng tâm ban u\ch âk”.

T^ng wa Nguyễn Thanh Huấn-Kruanh UBND xă Ea đar nkuăl Ea Kar, jêh rlău 26 rbăn m2 neh n’hanh rgop rlău 15 rmen prăk gay pơk hvi, ndâk [ư rlău 63 km trong hăn thôn [on, ngăn âk km trong điện ang tâm nkual [on lan gu, ndâk [ư ngih rgum r[u\n ăp thôn… A[aơ Ea Đar le\ geh 16/19 rnoh ntil ndơ [ư mpeh ndâk njêng thôn [on mhe. Wa Nguyễn Thanh Huán, an g^t:

Ntu\ ntô thôn [on bah [on an le\ rgâl ue\h

 

“N’gâng kan xă ndơ\ an r[u\n nu^h [on lan gay so\k nău rgop mpeh ăp ntil prăk rgop ndrel ty ndâk njêng thôn [on mhe. Nu^h [on lan u\ch le\ rngôch rnôk rgop. Nu^h [on lan [ư tơm ndâk njêng thôn [on mhe. Mpeh nău an neh dơi nu^h [on lan ta Ea Đar du\t u\ch r[o\ng t^ng. Âk rnăk nsơr an 50-70 m2, yơn geh rnăk hăng rhiăng m2, khân pơng srê tiêu, cà phê gay an neh [ư trong”.

N’hêl na nê| an saơ, ntrong leo yu\r an neh rgop soan [ư trong thôn [on ta xă Ea đar le\ ns^t tay săk rnglăy na nê|, du trong jêh le\ rgop khlay rgâl muh măt thôn [on, ntrôl hun hao wa\ng sa nkra njêng, n’hao nău rêh drăp ndơ, nuih n’hâm an nu^h [on lan ta nkual thôn [on nkual yor nor bah Dak Lak./.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng