Pơk uănh mông nar djăt: 8/8/2020

      

          VOV4.Mnông Ta năp nu nău srê Covid-19 dôl geh jêr jo\t, N’gâng kan dak si Dak Lak le\ kuăl jă nai, sinh viên nău kan y ăp ngih sam [u\t cao đẳng, đại học ta n’gor dăn râng kơl kan njrăng n’gang srê. Knu\ng jêh 1 nar rgo\ jă, hăng rhiăng sinh viên nău kan y, ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên le\ nchih săm [u\t dăn rgop soan, ntop kơl nău kan dak si.

 

Djôt ta ty sam [u\t dăn râng njrăng n’gang srê Covid-19 yor N’gâng kan dak si Dak Lak rgo\ jă oh Trần Thị Thu Chinh, sinh viên năm 4, khoa Y, Ngih sam [u\t sam Đạih học Tây Nguyên saơ ndrăt n’hanh ntô| n’hao. Ndrăt yor aơ lah rơh bôk năp oh râng du nău kan u\ch êng đah âk nău klach n’hanh mâp nău mô lap. Ntô| n’hao yor nơm dơi rgop du gâl soan jêt bah nơm tâm nău kan “rchăng n’gang srê kơt rchăng n’gang rlăng” a[aơ.

Sinh viên khoa Y, ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên dăn râng kơl njrăng n’gang srê Covid-19

 

“Geh bah nu nău srê Covid-19 dôl ntoh plơ\ tay ta Dak Lak n’hanh âk ntu\k êng ta lam dak lah du sinh viên Y Khoa oh mpo\ng đah âk nău g^t nơm dơi năp mbra rgop du gâl tâm nău kan njrăng n’gang srê kơt uănh nđôi duh săk, uănh nđôi săk soan du đêt nu^h ntôn ntưp, ăp nu^h mâp êp đah nu^h ji covid-19. Yor nê bah nău kuăl jă bah n’gâng kan dak si n’hanh Đoàn ngih sam [u\t oh le\ gu\ tay n’hanh dăn râng t^ng nău rgo\ jă”.

Hôm đah Trần Đình Quý, sinh viên năm n’gle\ du\t, khoa Y, ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên, rnôk sinh viên nău kan y râng ntop kơl njrăng n’gang srê lah di an ôp nti nău kan n’hanh rgop soan nơm ntrôl ru\ch nuh srê. Ta ăp gưl, nău kan dơi kơt t^ng nău nti n’hêl na nê| sinh viên nău kan y ma oh dôl dơi t^ng nti.

“Rnôk săch oh le\ dơi m^n nơm dơi rlău ăp rơh rchăng n’gang srê m’hâm [ư, rơh aơ lah di an mpôl oh do\t nău le\ g^t bah nơm rnôk gu\ ta nsưng ngih sam [u\t gay rgop du gâl jêt tâm nău kan rchăng n’gang srê a[aơ. Ăp nău blău mpôl oh le\ dơi ngih sam [u\t n’hanh n’gâng kan dak si tiăr nti du\t to\ng ăp, gay mpôl oh mât njrăng êng nơm kơt kơl an nău rêh jêng”.

Sinh viên khoa Y, ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên so\k uănh năl mham ta ngih dak si Đại học Tây Nguyên

 

Nai Vũ Nhật Phương, nai Khoa Kinh tế, Bí thư Đoàn ngih sam [u\t Tây Nguyên an g^t, rnôk aơ le\ geh rlău 210 băl sinh viên ndơ\ sam [u\t hăn rgop soan đah nău kan dak si tâm rơh rchăng n’gang srê. Rmôt nu^h kơl kan du\t âk lah ăp sinh viên năm n’gle\ du\t, le\ dơi tiăr nti pah kan rchăng n’gang srê covid-19 n’hanh tă râng trong kan aơ tâm rơh bah năp. Rlău ma nu^h sinh viên u\ch êng, geh cán bộ bah ngih sam [u\t ntop kơl.

“Aơ lah rơh tal 2 ăp băl sinh viên ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên râng trong kan njrăng n’gang srê. Kơt rơh bôk năp nuih n’hâm u\ch êng lah lor yơn Ban chấp hành đoàn ngih sam [u\t nsrôih to\ng ăp nău đăp mpăn le\ rngôch an ăp băl sinh viên rnôk râng gay ăp băl nkre đăp mpăn lôch ue\h nău kan nkre [ư tay nău kan nti, tâm rlong bah nơm jêh râng njrăng n’gang srê. Tâm khay tât Ban chấp hành đoàn ngih sam [u\t mbra tâm rgop đah nău kan gay tiăr nti ăp nău blău, ăp nău kan khlay gay ăp băl rnôk lăp pah kan blău dâl, pah kan geh săk rnglăi”.

Bah nar 3/8, N’gâng kan dak si Dak Lak le\ mbơh kuăl jă le\ rngôch nu^h kan dak si tâm n’hanh bah dih ngih dak ndâk njêng, nai, sinh viên ăp ngih sam [u\t cao đẳng, đại học ta lam n’gor ndrel ty đah nău kan dak si njrăng n’gang srê. Knu\ng jêh du nar, le\ geh rlău 330 nai, sinh viên bah ngih sam [u\t Đại học Buôn Ma Thuột, Đại học Tây Nguyên n’hanh Ngih sam [u\t Cao đẳng Y tế Dak Lak u\ch êng dăn râng kơl kan.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng