Pơk uănh mông nar djăt: 18/7/2020

VOV4.MNông-  Ntơm bâh nar 17/7, nu^h leo kan n’gor Dak Lak [ư ăp nău kan tât ôp khâl, pă ndơ an ăp nu^h dơi kơl, nu^h geh kan đah cách mạng di rơh kahg^t 73 năm nar tahen sôt rmanh-tahen kh^t tâm lơh kăl e.

T^ng ne\, n’gor Dak Lak pă an rnoh ndơ 400 rbăn prăk an bơi tât 15 rbăn nu^h geh kan kăl e geh: tahen sôt rmanh, nu^h geh dơn nău kơl kơt tahen sôt rmanh, tahen geh nău ji n’hanh nu^h pah kan tâ lơh tâm su kăl e geh nău ntưp dak si kh^h geh rnoh mô dăng săk soan ba dâng 81%...Rlău 1,2 rkeh prăk pă an 150 nu^h geh kan ntoh lư lah cán bộ nu^h tă kan cách mạng, cán bộ ntơm leo kan, mê| Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, tahen sôt rmanh, nu^h geh dơn nău kơl an kơt lah tahen sôt rmanh, tahen geh nău ji, nu^h pah kan tâm lơh tâm su geh ntưp dak si kh^h geh rnoh nău ji rlău 81%. Le\ rnoh prăk pă an ăp nu^h dơi kơl lah rlău 6 rmen 500 rkeh prăk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng