Pơk uănh mông nar djăt: 23/5/2020

VOV4.M’nông: T^ng Sở Lao động Thương binh n’hanh Xã hội n’gor Dak Lak, tâm khay 4/2020, ho\ geh bơi 1.000 nu^h kan roh nău kan njoăl si [u\t dăn kơl bảo hiểm roh nău kan, tâm ban đah rnoh prăk do\ng kơl an roh nău kan rlău 10 rmen prăk.

Na nê|, tâm khay 4/2020, rnoh âk nu^h hăn tât Ntu\k rgum joi nău kan n’gor Dak Lak ndơ\ si [u\t dăn kơl bảo hiểm roh nău kan lah 992 nu^h, hao bơi 50% rđ^l đah khay 4/2019; tâm rnoh nê nu^h pah kan ta ăp n’gor êng [a [a\ njoăl s^t lah 448 nu^h, âk rlău 45%. Tâm rnôk t^ng [ư an gu\ [ah ngai êng gay njrăng n’gang nuh srê Covid – 19, ta n’gor Dak Lak geh rlău 100.000 nu^h kan roh nău kan, tâm nê rnoh nu^h kan pah kan tâm ăp doanh nghiệp geh si [u\t tâm ton kan nklăp 3000 nu^h, hôm [a [a\ lơn âk lah nu^h kan tâm dăn êng ma mbung./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng