Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2019

         VOV4.M’nông - {ư t^ng nău kan tâm rlong “Tahen nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe”, ta lvang năm 2017-2020, ăp ntu\k kan tahen ta n’gor Gia Lai le\ dơn kơl an 35 xã. Ăp ntu\k kan le\ leo tâm rgop na nê| đah ăp ntu\k tâm nău ua\nh nđôi, ua\nh năl ăp nkô| nău kan, trong kan, nău kan, trong kan an tâm di đah nău dơi bâh ăp ntu\k gay ma kơl an nu^h [on lan geh nău dơi, ntop rdâk njêng [on, xã nkual [on lan mhe. Nkô| way nkoch tahen wa Hồ nar aơ, mpôl hên nkoch nău ngăcn ta nkuăl K Bang, n’gor Gia Lai.

 

        Nt^m ty mpeh ntu\k neh soih êp jay, wa Nguyễn Thị Tố Quỳ, ta tổ 9, [on H’Đơk, xă Ea Kao, nkual [on têh Buôn Ma Thuột an g^t, ntu\k ne\ aơ geh rnoh neh 1000m2, khlay nklăp 2 rmen 500 rkeh prăk le\ dơi rnăk wâl wa an Uỷ ban xã gay [ư ngih r[u\n. Rblang mpeh nău an neh, wa Quỳ an g^t,  [on H’Đơk a[aơ geh du jay văn hoá, ăp nău têh jêt tâm [on an r[u\n dăn jay [on lan. Yor mô geh ntu\k rgum r[u\n nsum jêng nău [ư văn hoá, njroh mprơ, thể thao mô dơi [ư  jêng ntrong leo têh ma knu\ng jêt chrai, [ư êng. Nu^h [on lan tâm [on u\ch mro geh jay văn hoá gay geh ntu\k rgum r[u\n, yơn xă o\ mô geh neh gay [ư. Wât nău jêr jo\t  bah [on lan, wa le\ nchră đah ăp kon n’hanh ntru\\nh nsơr an neh bah rnăk wâl. Wa Quỳ an g^t, bôl rnoh neh têh n’hanh khlay wa\ng sa, yơn rnăk wâl mô n’hoach yor ndâk [ư ngih r[u\n kônh wa mbra geh ntu\k rgum, r[u\n:

Nu^h [on lah nsơr an neh, rgop nar pah kan [ư trong hăn

 

           “Gâp saơ rgum r[u\n bah rmôt liên gia ăp tơ\ rgum r[u\n ta ăp rnăk wâl, gâp saơ mô dơh jêng gâp m^n an nta ntu\k rgum r[u\n ue\h an kônh wa, an ăp mon, yor pơng mô geh ntu\k pâl, hăn s^t pâl lêng lang, geh nar pơng ju\r rbông dak gay pâl, klach ngăn. Jêng gâp an 1000 m2 neh gay [ư ngih r[u\n, ntu\k pâl rlưn an ăp mon. Gâp knu\ng geh kơt neh dơm”.

          Kơt wa Quỳ đo\ng, wa Y Ngôn Knul, Bí thư chi bộ {on Tría, xă Ea Tul. Nkuăl Chư M’gar, le\ u\ch êng rơih n’gar bah rnăk wâl n’hanh an 400m2 neh gay [ư jay rgum [u\n nsum an [on. Wa Y Ngôn nkoch: yor mô geh jay nsum mpôl rgum r[u\n jêng ăp tơ\ [on geh nău r[u\n mô lah ăp nău [ư nsum mpôl, kônh wa hăn jay r[u\n nsum mpôl tâm xă tă [on nklăp 3 km. Ăp nar duh ri mô klach, ăp trôk nar mô ue\h du\t jêr gay rgum kônh wa. Nkoch đah nău jêr jo\t bah kônh wa, wa Y Ngôn le\ an neh gay [ư jay rgum r[u\n nsum. Geh neh, kônh wa tâm [on u\ch êng rgop prăk gay [ư jay rgum r[u\n. Jay nsum mpôl bah [on Tría khlay 240 rkeh prăk le\ dơi [ư bah u\ch êng rgop bah rnăk wâl wa Y Ngôn n’hanh nău ndrel soan bah kônh wa tâm [on:

Jay văn hoá thôn 9 Hoà Lễ yor [on lan rgop [ư

 

 “Êng gâp đah du hê đảng viên, nkre lah Bí thư, saơ kônh wa mô geh neh an nsoih gay [ư jêng êng gâp le\ an du đêt neh nklăp 400m2, rgop du gưl jêt ndâk [ư thôn [on mhe. Jêh [ư jay văn hoá ri mpôl hên saơ du\t răm, mpôl hên dơi rgum r[u\n kơt rgu r[u\n chính trị, rgum r[u\n kônh wa, mâp nu^h [on lan, mô lah [ư ăp jrô nti gay tiăr nti mpeh do\ng phân poh”.

Hôm wa Phan Văn Vở, ta thôn Đoàn Kết, xă Ea Kuêh, nkuăl Chư M’gar lah nu^h hăn lor tâm nău an neh [ư trong hăn ta [on lan. Wa Vở an g^t, ăp nar an saơ nău hăn nsong bah kônh wa, ngăn lah ăp mon kon ho\k an hăn trong jêt, yan wai ri nsu\k, yan mih bo\k mbir,wa le\ rvê. Yor r^, rnôk xă mbơh [ư ndâk njêng thôn [on mhe, wa Vở le\ nchră đah rnăk wâl an rlău 500m2 neh tăm tiêu gay pơk hvi [ư trong rho\ an nău hăn trong bah nu^h [on lan. Mô knu\ng yu\r an neh, rnăk wa hôm hăn lor râng rgop prăk, nar luh gay [ư rbông dak, jay văn hoá, nkre, rgo\ jă kon sau tâm rnăk wâl n’hanh nu^h [on lan tâm thôn nsrôih rgop râng ndâk njêng thôn [on mhe. T^ng wa Vở, thôn [on mhe lah [ư ue\h an [on tơm nơm, an jay nơm jêng geh nău nsơr du đêt du\t di:

“Lah kơt tâm ăp ndơ [ư bah thôn Đoàn Kết ri gâp bơi kơt nău jay gâp. Yor le\ rngôch gâp sông piăng jay, ngêt dak kloh, mô geh nău kơl, [ư kơt ne\ ăp khay mro, gâp đah Mpôl mât ua\nh êng n’hanh chi bộ nt^m rđau na nê||, nkre rgop ty [ư dâl, nău dơi geh u\ch an săk nơm n’hanh an kon nu^h, m’hâm [ư an nău rêh [on lan dơi hao, tâm ne\ geh rnăk wâl gâp”.

Ăp trong hăn thôn [on mhe ta Dak lak geh soan rgop bah nu^h [on lan

 

Mô knu\ng wa Quỳ, wa Y Ngôn, wa Vở, ma tâm 10 năm [ư t^ng bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak ndâk njêng thôn [on mhe, ta Dak Lak le\ geh hang rhia\ng nu^h ntoh lư u\ch êng rgop soan, rgop prăk gay ndâk njêng thôn [on mhe đah rnoh prăk rgop rlău 3 rbăn 400 rmen prăk. Dôl ua\nh lah nu^h [on lan le\ rgop rlău 1 rbăn 600 rmen prăk, 1 rkeh 140 rbăn me neh n’hanh rlău 200 rbăn nar pah kan gay ndâk [ư ăp ndơ ntung trong ngih wâl ta thôn [onb kơt [ư trong thôn [on, rbông dak tâm lo\, tanh pâl play, jay văn hoá…. Uănh lah mpeh nău tơm bah nu^h [on lan tâm rnôk ndâk njêng thôn [on mhe ta [on lan, wa Phạm Minh Tấn, Groi Bí thư rnâng kan n’gor uỷ Dak Lak an g^t:

“Dơi lah ntung trong ngih wâl bah n’gor bah ăp nar bôk năp [ư t^ng bôk nău kan thôn [on mhe knu\ng geh 3 rnoh ntil ndơ [ư ring tâm du xă. Tâm rnôk ne\ dơi nkoch nău [ư tơm bah nu^h [on lan lah du\t n’hâm khlay, nu^h [on lan le\ nsơr an neh du\t âk, âk nar pah kan n’hanh hang rbăn rmen prăk rgop ndâk [ư thôn [on mhe. Tât a[aơ ri nău geh du\t ntôh n’hao ring geh 14,08 rnoh ntil ndơ [ư ta du xă n’hanh le\ geh 43 xă geh 19 ntil ndơ [ư ndâk njêng thôn [on mhe”.

Nău ndrel soan, ndrel nuih n’hâm bah nu^h [on lan lah nău khlay ntru\nh tât lôch jêh tâm rnôk [ư t^ng bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe ta Dak Lak./.


 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng