Pơk uănh mông nar djăt: 5/10/2019

 

VOV4.Mnông: Năm 2018, ta xă Vụ Bổn, nkuăl Krông Pách, n’gor Dak Lak, rơh prit Nam Mỹ bôk năp yor công ty CP KD Green Farm ntuh kơl le\ an săk rnglăy n’hanh ueh kah âk. Aơ lah du ntrong kan tăm prit tăch n’gluh bôk năp n’hanh lah ntrong kan mhe ngăn ta nkuăl Krông Pách rgop rgâl tơm tăm an wa\ng sa khlay. Nău nchih “Tăm prit công nghệ mhe hăn ndrel đah tăch n’gluh” bah Nam Trang, nchih nău an Đài TNVN ta nkual Tây Nguyên geh nău nkoch săk rnglăy bôk năp bah ntrong kan aơ,

 

100 ha pr^t Nam Mĩ geh cty CP KD Green Farm (Cty kan ndrel bâh KDI Holdings) tăm ta buôn Kruê, xã Vụ Bổn, nkuăl Krông Pách, n’gor Dak Lak bâh khay 8 năm 2018 . Tât a[aơ pr^t le\ geh play le\ sreh 2 tơ\, bôk năp geh tât 40 tấn/ha n’hanh tal 2 geh 50 tấn/ha. Nău du\t nkah, bâh ntơm bôk năp, cty le\ geh tăch an dak bah dih 20 công ten nơ prit t^ng trong tăch rgâl t^ng trong tăch nchrai tât Trung Quốc, Hàn Quốc n’hanh Singapore.

T^ng nău mbơh bâh wa Lê Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc Cty CP KD Green Farm, gay ma prit Nam Mĩ geh tâm di đah nău ueh bâh ăp ntu\k tăch rgâl lam ntur neh, bâh ntơm săch ntil tăm, mât chăm, sreh prit an geh [ư t^ng ăp nău way mpeh kĩ thuật. KD Green ntuh [ư trong d^ng dak to\ ntruh, poh phân tât ăp ntu tơm prit. Tâm nău kan sreh prit, du trong ròng rọc đah nău jong bơi tât 15km rhung prit tât ta ntu\k rao koh geh rnoh hvi 2 rbăn met vuông đah ntu\k ngâr dak rao 4 ntu\k rao, ntu\k [ư kĩ thuật, ntu\k an nđik n’hanh ntu\k tâl thung. Wa Lê Thị Mỹ Hạnh an g^t, prit bâh cty le\ joi ntu\k tăch, doanh nghiệp dôl pơk hvi nău kan nchrăp tât năm 2020 n’hao rnoh neh tăm hao tât 500 ha.

“Gay ma tăch an dak bah dih t^ng trong ngăn an geh du ntrong kan mât kloh đăp mpăn. Bâh neh ntu, trôk nar ta nkual an geh [ư ueh. Việt Nam mô di lah neh dak dăng mpeh nău hun hao tăm prit, ma nău kan tăm prit tăch an dak bah dih t^ng trong ntuh kơl nău kan, t^ng trong way bên ban r^ du\t dơh mhe. Ntil prit a[aơ Farm dôl tăm lah ntil prit Nam Mĩ mbra geh tăch tay ta ăp dak ta lam ntur neh”.

Nău kan tăm prit tăch an dak bah dih bâh cty KD Green Farm [ư ta Krông pach bôk năp le\ nta nău kan an 250 nu^h kan ta ntu\k, kơl an khân păng rgâl nău kan tuch tăm nkre lah n’hao nău geh, đăp mpăn nău rêh. Nô Hà Văn Khánh, thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn an g^t, đah rnoh prăk khay klâp ma 5 rkeh prăk/du khay le\ kơl rgâl an nău kan du\t têh nău rêh bâh rnăk vâl.

“Bâh ntơm cty njêng gâp geh pah kan ta aơ r^ nău rêh bâh rnăk vâl geh đăp mpăn kơt a[aơ nău geh gâp le\ đăp mpăn tâm 4 khay hôm. Ntơm nơh gâp mô m^n tât geh nău pah kan, nău geh kơt a[aơ”.

Wa Trần Hồng Tiến, Bí thư nkuăl Uỷ Krông Pach an g^t, Vụ Bổn lah xã ach o bâh nkuăl Krông Pach. Xã geh 15 mpôl rnoi gu\ rêh, nău mpeh neh ntu kro phang, trong hăn jêr, dak to\ djrah mô geh [ư ueh jêng nău rêh bâh nu^h [on lan mâp âk nău jêr jo\t. ăp nău dơi bôk năp bâh nău nchrăp kan tăm prit công nghệ mhe kơl an nău tăch an dak bah dih le\ pơk trong an hun hao wang sa an nu^h [on lan.

 A[aơ cty dôl mbơh [ư nău kan pơk hvi nău pah kan mât tăm prit aơ, r^ mpôl hên dôl geh mbơh nău kan đah cty, tâm rgop đah cấp uỷ Đảng mbra tâm rgop, kơl an nu^h [on lan gay ma mhâm [ư n’hao rnoh neh, kơl an [on lan geh ntu\k tăch mô lah kơl nău mât tăm. Nău aơ mbra kơl an ta ntu\k [ư lôch nău mpong mbrô 13 tâm nău rdâk njêng nkual [on lan mhe.

Hun hao tuch tăm t^ng trong công nghệ mhe dôl lah ntrong kan geh chính phủ đă [ư, gay ma hun hao nâp nâl, n’hao nău dơi tâm rlong ta ntu\k tăch rgâl lam ntur neh. Tây Nguyên lah nsum, Dak Lak lah êng, đah nău dơi geh mpeh neh ntu du\t u\ch geh ăp doanh nghiệp lăp ntuh kơl ueh, njêng ăp ntil ndơ mpeh tuch tăm ueh gay ma kơl an tăch dak bah dih, ntop ta ntrong kan rdâk njêng n’hanh hun hao tuch nkual [on lan an tâm di đah ăp nău dơi bâh nkual, mât đăp mpăn hun hao wa\ng sa rêh jêng kloh, nđir n’hanh nâp nâl.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng