Pơk uănh mông nar djăt: 16/12/2014


            Nkual neh dơi UBND n’gor Dak lak an doanh nghiệp tư nhân Trường đạt manh 50 năm, ta tổ dân phố 9, phường Thành Công, nkual [on têh Buôn ma Thuột hvi bơi 5.100 m2. nkual neh dja dơi UBND phường Thành Công mât ntơm bah năm 1975 tât a[aơ, tâm nê geh 350m2 bah Tịnh xã Ngọc Nguyên.

            Đah a[aơ 10 năm, nkual dja le\ dơi quy hoạch rdâk njêng nkual tiăr nti thể dục- thể thao bah phường. kêng du\t năm 2012, UBND n’gor Dak Lak ndơ\ luh quyết định an doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt manh le\ rngôch nkual neh dạ, đah jo\ an manh 50 năm gay do\ng [ư nkual thể thao đah âk ntil ndơ [ư kơt: tach chưng play jê|, tach pah play, chưng cầu lông, thrr dục nhịp điệu…Ndr^ yơn, rlău bar năm aơ, doanh nghiệp dja dơn [ư nkual thể thao pănh phao sơn dơm (Paint Ball) ta neh hvi 1.200m2 gay ma tăch rgâl, neh hôm [a [a\ nha ntlơi dơm, pih rêp hon lêng lang, nu^h [on lan du\t nuih ăl. Wa Phạm Văn Tánh gu\ rêh dăch kêng nkual dja lah.

            : “Ntơm bah năp giải phóng tât a[aơ lam phường mô geh ntu\k pâl thể thao. Le\ du phường têh kơt aơ, rlău 2 jât rbăn nu^h ma mô geh du ntu\k gay ma pâl rlưn. Nău kan thể dục thể thao bah ăp bu ranh ntu\k geh ntu\k ma pâl. A[aơ druh ndăm chưng play ta trong tâm khay rlu nti, đô thị ân tât hăn ntru\t du yor [on lan lah kuăl”.

            Hôm wa Lê Ngọc Chí- Tổ trưởng Tổ dân phố 9 ri an g^t:

            : “Kơt nău lư kônh wa a[aơ du\t nuih ăl. Tâm rnôk neh ntu ri đêt nu^h ri âk. Ma uỷ ban phường dơn neh dja ntơm bah năm 1975, ntơm nơh ndơ\ an Hội nông dân tập thể tăm si, mât ka. Rngơ\ ma uỷ ban n’gor ndơ\ luh quyết định an Trường Đạt manh 50 năm jêng kônh wa du\t nuih ăl. Nău nê ri dơn tâm di an tăch rgâl, ns^t geh an doanh nghiệp dơm mô geh ns^t ue\h an kônh wa [on lan đêt”.

            Lôch rnôk UBNd n’gor Dak Lak n’glêh an doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt manh neh, ri nu^h ntơh măt Tịnh xá Ngọc Nguyên le\ njuăl săm[u\t lah phong hao tât n’gâng kan ăp gưl n’hanh n’gâng kan dơi kan ta ntu\k, yor tâm neh an doanh nghiệp manh geh 350m2 bah tịnh xá an phường manh gay ku^h ntu ka tâm ăp năm t^ng [ư trong kan “N’glău ka wa Hồ”. Thượng toạ Thích Giác Kim- Tịnh xá Ngọc Nguyên lah:

            : “Neh dja an ma do\ng nsum mô di lah an ma du hê nu^h ôh n’gor rngơ\ ma ký an Trường Đạt manh 50 năm. Sư saơ nău kan dja lah mô tâm di, mô geh nău tâm ban, mô ji ma nu^h [on lan. Le\ rngôch [on lan phường Thành Công dja bu nuih ăl ngăn, ău kruanh nơm nuih ăl đo\ng. sư njuăl 4-5 lha săm[u\t hôm ma mô geh du n’gâng kan I plơng ơh an sư mô lah kuăl sư hao nkoch nău dja”.

            N’glêh ndơ\ neh an doanh nghiệp bah UBND n’gor Dak Lak hôm mpơl nău mô geh tâm ban, mô uănh khlay nău rgop bah nu^h [on lan n’hanh n’gâng kan tâm dâng. Le\ ma wa Phan Hữu Trí nơm- Kruanh UBND phường Thành Công, nkual [on têh Buôn ma Thuột mô dơi rblang trong nchrăp dja bah n’gor đo\ng.

            “Rnôk kônh wa dơn ăp săm[u\t n’glêh an bah UBND n’gor ri rơh mâp nu^h [on lan dăch kêng nê kônh wa le\ rlăch dun hôm n’hanh mpôl hên mô g^t phâm ơh đah [on lan. Kruanh rđău kan UBND n’gor an do\ng quyết định dja ri mpôl hên ân t^ng [ư dơm. Rnôk t^ng [ư ndơ\ neh an Trường Đạt ri [on lan lah ndơ lơh mpôl hên ndơ\ neh ma mô ôp nău rgop bah nu^h [on lan. Ma I ngăn ăp njuat kan dja di lah sở n’gâng kan bah n’gor ndrel đah n’gâng kan ta ntu\k pơk du rơh tâm nchră gay ôp sr^ng nău [on lan. N’gor giao neh an doanh nghiệp Trường Đạt 50 năm kơt nê| ri [on lan geh tâm di đah nuih n’hâm [on lan đo\ng? Ri nău dja he mô ho\ [ư ăp njuat nê”.

            Nău n’glêh an bah UBND n’gor Dak Lak an doanh nghiệp manh rlău 50002 neh dơn ndjôt geh an du đêt nu^h dơm, tâm rnôk nău u\ch geh mpeh du nkual tiăr nti thể dục – thể thao bah [on lan ri mô geh. UBND n’gor Dak Lak ân m^n uănh tay nău dơi kan bah doanh nghiệp Trường Đạt, uănh geh to\ng nău dơi gay ma t^ng [ư di quy hoạch do\ng neh ta phường Thành Công đo\ng lah mô; nkra le\ nău lah phong bah Tịnh xá Ngọc Nguyên. Lah saơ geh nău khlay, UBND n’gor mbra so\k mplơ\ tay quyết định an doanh nghiệp Trường Đạt manh neh, gay ndơ\ an ntu\k kan êng to\ng dăng ntuh kơl, ndơ\ nkual neh dja lăp do\ng di quy hoạch, to\ng di đah nău u\ch ro\ng ho\ bah ơm bah [on lan ta aơ./.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng