Pơk uănh mông nar djăt: 8/1/2015


            Ăp nar aơ [on lan kan lo\ mir nkuăl Krông Nô, n’gor Dak Nông dôl rgum an nău kan sr^h tăm n’hanh mât chăm ba yan puh wai 2014-2015. ơm lah nkuăl [a [ơ way geh duh phang ta du\t yan jêng nău kan sr^h tăm geh n’gâng kan tuch tăm Krông Nô ua\nh njrăng đăp mpăn di yan, ăp ntil n’hanh ntrong kan do\ng dak mpêt nkrem an tâm di. Gay ma n’hao nău dơi pah kan, ăp nău kan mât tăm ueh ba lai, ba way tăm, mbo lai geh ueh ta ntu\k.

            Rđih đah ăp năm, yan puh wai năm aơ ta xã Buôn Choah, nkuăl Krông Nô geh tăm ơm lơn, tât rnôk aơ, rlău ma nău [ư ueh neh, nău săch ntil le\ geh [on lan [ư ngăch. T^ng nău mbơh bâh UBND xã Buôn Choah, yan puh wai năm aơ, ta ntu\k geh nău nchrăp tăm bơi tât 920 ha tơm tăm ăp ntil. Gay ma an yan puh wai [ư dơh ueh  bâh ntơm rnôk lôch kăch rek yan puh wai, n’gâng kan xã le\ rgo\ jă [on lan kăy lo\, kuaih pih n’hanh [a [ơ ua\nh nđôi mông nar sr^h tăm gay ma năn tăm. Đah rnoh neh ba lo\ way geh kro phang, n’gâng kan ta ntu\k rgo\ jă [on lan rgâl tơm tăm êng. A[aơ rnoh neh mbo le\ lôch nău sr^h tăm, hôm ba [o lan rgum tăm âk rơh. Wa Nguyễn Văn Thịnh, groi kruanh UBND xã Buôn Choah, nkuăl Krông Nô, Dak Nông an g^t:

“Gay ma der geh duh phang r^ ntil mbo [on lan geh săch ntil mbo gơnh sa geh nău geh âk n’hanh geh tăm ơm gay ma der sro\ nđik, đăp mpăn an tơm mbo hun hao ueh lơn. Hôm mpeh đah tơm mbo r^ du\t âk ntrong dak to\ mhe geh đăp mpăn, kơl an tơm ba jêng [on lan geh săch ăp ntil ba ueh đăp mpăn phe kah, tăch rnoh khlay. Ăp năm [on lan hôm nha geh săch 2 ntil ba ne\ lah ba VF1 n’hanh RBT.

Nău kan nchrăp an yan mhe le\ geh xã Nam Đà, nkuăl Krông Nô mbơh kan to\ng ăp an [on lan bâh nău [ư neh, jik pih, ndum ntil, sr^h tăm. Xã le\ tâm rgop đah Trạm khuyến nông, ntu\k kan mât tơm tăm nkuăl le\ geh [ư âk jrô nti nău kan rdâk njêng ăp nău rlong kan mpeh ntil, ndơ\ mbơh nău kan kĩ thuật gay ma [on lan g^t bên, kơt do\ng tâm nău pah kan jan sa an geh săk rnglay. A[aơ du\t âk rnăk [on lan le\ [ư neh, ndum ntil n’hanh sr^h tăm đah rnoh neh âk. Yor aơ lah yan tăm ba tơm tâm năm jêng ăp rnăk [on lan nchrăp an ueh ta le\ rngôch ăp nău kan gay ma nău pah kan jan sa geh săk rnglăy âk. Tâm yan puh wai, ăp ntil nău bu tuh kơt lah s^ch guh, kroa\nh n’ha dơh hun hao đo\ng yor ne\ ndrel đah nău do\ng tâm ban ăp ntrong kan kĩ thuật r^ nău săch ntil njrăng đah s^ch guh geh  [on lan do\ng lor bôk năp. Wa Huỳnh Thị Huyền, xã Nam Đà, nkuăl Krông Nô, n’gor Dak Nông an g^t.

“{on lan năm aơ le\ nchrăp jur ntil, yơn lah m^n rvê klo kluk êr sa, hôm nha ta dak me ne\ to\ng đo\ng an tăm ba .”

Gay ma an yan puh wai năm 2014-2015 geh [ư dơh ueh, xã Nam Đà le\ tâm rgop đah cty TNHH một thành viên so\k do\ng nău kan dak bât to\ djrah ta nkuăl Krông Nô [ư ua\nh nđôi, ua\nh ăp dak bât, trong n’hong dak, đăp mpăn rnoh dak to\ an tâm di. Wa Nguyễn Thanh Hùng, groi kruanh UBND xã Nam Đà, nkuăl Krông Nô an g^t:

“ Tât rnôk aơ jur ntil klâp ma 30%, năm aơ geh êng đah năm e, ăp dâng lo\ ua\nh năl lah mô to\ng dak ta du\t yan r^ he rgum an [on lan sr^h tăm lor, hôm ăp dâng lo\ dơh so\k dak r^ a[aơ [on lan mơ ntơm sr^h tăm”.

T^ng nău mbơh bâh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan nkuăl Krông Nô, yan puh wai năm 2014-2015, nkuăl nsrôih tăm 4225ha tăm tơm ăp ntil. Gay ma nău pah kan jan sa geh săk rnglăy, n’gâng kan tuch tăm ta nkuăl dôl nsrôih nt^m mbơh an [on lan ntrôl nău pah kan t^ng ntrong đăp mpăn geh săk rnglăy bâh nău knơm ta rnoh dak n’hanh trôk nar. Wa Doãn Gia Lộc, kruanh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan nkuăl Krông Nôn ngơi.

“ Nchrăp an yan puh wai r^ ntơm bâh khay 10 UBND nkuăl le\ geh s[ mbơh ntru\nh nt^m đă ăp ntu\k kan way kan leo njrăng rgum dak tâm du\t khay 10 gay ma đăp mpăn an yan tuch tăm năn n’hanh geh njrăng rnoh dak der geh duh phang. Ntu\k kan le\ mbơh ôp an UBND nkuăl ua\nh năl ntrong kan [ư ntil đah ăp tơm ba n’hanh tơm mbo lai. Rlău ma yan puh wai aơ, nkuăl le\ nt^m đă pơk hvi dâng lo\ tăm ba lai ta xã Buôn Choah.

T^ng nău nchrăp mbơh, bâh a[aơ tât du\t yan, ta meng nău duh phang, mô to\ng dak to\ r^ nău bu tuh đah ăp ntil tơm tăm geh âk. Yơn lah, u\ch đah nău nchrăp na nê| đah ăp ntil ndơ, nkuăl Krông Nô, Dak Nông mbra dơi geh ăp nău geh khlay tâm yan puh wai aơ.

 

                                                                                                BTV:Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương