Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Ta thị trấn Đức An (Dak Song), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam n’gor Dak Nông [ư mâp măt, nkhôm rnê druh ndăm chroh r[u\n, druh ndăm rnoi mpôl đê| [ư wa\ng sa jăp blău; Liên hoan druh ndăm blău m^n mhe n’hanh nkhôm rnê rơh tâm rlong video online mpeh ăp trong leo [ư druh ndăm wa\ng sa jăp blău. Ăp năm rlău aơ, druh ndăm rnoi mpôl đê| n’hanh druh ndăm chroh r[u\n ho\ geh âk nău rgop ue\h tâm pah kan Đoàn-Hội, năl dơi nău khlay [ư tơm, dơn kan tâm nău rgop hun hao wa\ng sa, rêh jêng kon nu^h, đăp mpăn njrăng n’gang neh dak, rnă njrăng lam rêh jêng kon nu^h ta ntu\k. Ntơm bah ăp nău dơi ho\ geh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN n’gor nkhôm rnê 28 druh ndăm chroh r[u\n, druh ndăm rnoi mpôl đê| wa\ng sa jăp blău n’gor Dak Nông năm 2020./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương