Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 8/7, rnâng kan nt^m leo ngih dak, njrăng rdâng nău ji ndâr pưm ko ta n’gor Dak Nông leo [ư rơh r[u\n nchră gay ma djăt n’gâng kan dak si n’hanh ăp ntu\k kan mbơh tơih mpeh nău kan njrăng rdâng nău ji. Kơp tât ôi nar 8/7, lam n’gor Dak Nông geh klâp ma 8 ntu\k ntưp srê ndâr pưm ko, kơp dơn geh 28 nu^h ntưp đah kaman ndâr pưm ko, tâm ne\ geh 2 hê nu^h kh^t, 5 nu^h le\ bah nău ji n’hanh 21 nu^h a[aơ dôl geh săm ta ngih dak si ta nkual Tây Nguyên, ngih dak si têh n’gor n’hanh ntu\k kan dak si nkuăl Krông Nô. N’gâng kan dak si n’gor Dak Nông le\ [ư ua\nh nđôi, ua\nh năl nu^h ji, so\k nău ji gay ma ua\nh săm an 1.221 nu^h. ăp ntu\k geh nuh srê le\ geh rao kloh ntu\k ntô, puh dak si. Ntoh ngơi ta rơh nglôch lôch r[u\n nchră, kruanh rnâng kan nt^m leo njrăng, rdâng nău ji ndâr pưm ko ta n’gor Dak Nông đă ăp ntu\k, n’gâng kan dak si an geh [ư t^ng tay răng dăng nău kan njrăng ntu\k geh srê, tâm ban kơt [ư t^ng di đah nău nt^m đă bâh n’gâng kan dak si mô an geh nuh srê ntưp rêng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng