Pơk uănh mông nar djăt: 13/7/2020

VOV4.M’nông: Nar luh hăn kơl dơi Ban rđău đă kan khay rlu nti n’hanh trong kan druh ndăm hăn kơl êng khay rlu nti n’gor Dak Nông mhe dơi [ư ta xã Quảng Tân, nkuâl Tuy Đức. Đah nkô| “Mom ndăm Dak Nông blău [ư mhe, u\ch râng êng yor ma nsum mpôl lam [on lan”, trong hăn kơl dơi an [ư ăp bôk nău kan: “Kơl khay hăn thi”, “Khay rlu nti ư\r”, “Kao phượng gu\r”; “Khay rlu bi”, “Njăr trong ư\r”. Ăp trong kan mbra dơi [ư lam n’gor; tâm nê, rgum tơm ndơ ntop kơl an ăp ntu\k jêr jo\t, nkual jru ngai, nkual n’har bri bah nkuâl Tuy Đức, Dak Glong n’hanh xã ntu\k gu\ đăp mpăn ndâp mpôn cách mạng Nâm Nung, nkuâl Krông Nô. Nău kan khay rlu nti dơi rgum tâm ăp nkô| khlay kơt [ư pâl rlưn khay rlu nti, trong leo njrăng n’gang kh^t rmok n’hanh njrăng n’gang tom mpet kon se bu ur; nuh srê kop ji an druh ndăm rchong, kon se jê| ta n’gor Dak Nông./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng