Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2020

VOV4.M’nông –  Tât xă Dak Sin nkuăl Dak Rlâp ăp nar aơ mư saơ le\ nău njê, ndăn bah nu^h [on lan ntu\k aơ đah ntrong leo thôn [on mhe. Ta trong hăn thôn 3, 4 nthoi tât UBND xă, ndăn ăp nar duh, hăng rhiăng kônh wa n’hanh rmôt druh ndăm, dân quân tự vệ… {ư koaih rli trong, pot bê tông [ư trong hăn.

 “UBND xă khân pơng ndâk [ư thôn [on mhe rnôk khân pơng đă rgop, nsơr an neh [ư trong hăn ri rnăk wâl gâp an dâl. Ăp rnoh prăk rgop bah 5-10 rkeh prăk bah t^ng ndơ [ư ri rnăk wâl nchrăp prăk gay rgop to\ng ăp. Prăk aơ gay [ư trong, nkra trong n’hanh ndơ do\ng nsum jêng kônh wa u\ch êng rgop an”.

Jêh rlău 10 năm mbơh [ư ndâk njêng thôn [on mhe, Dak Rlâp le\ rgâl săk nơm

 

Dak Sin lah ngoay tâm 4 xă [a [a\ bah nkuăl Dak Rlâp dôl lôch jêh ăp rnoh ndơ ndâk [ư thôn [on mhe tâm năm 2020. Wa Đỗ Ích Chiến-Groi kruanh UBND xă Dak Sin nkoch, bah rnôk mbơh [ư tât a[aơ, xă le\ rgo\ jă geh âk rmen prăk bah tơm prăk n’hanh prăk rgop bah nu^h [on lan gay ndâk njêng ăp ndơ [ư ntung trong, ngih sam [u\t, ngih r[u\n thôn [on, chợ… A[aơ xă le\ jêh geh 11/19 rnoh ntil ndơ [ư. Ăp rnoh ntil ndơ [ư kơt: Ntu\k ntô gu\ âm, ntung trong, rnă njrăng đăp mpăn, nău ue\h lăng, rnăk ach o… mbra jêh dâl tâm 6 khay năm 2020 aơ. Êng ăp rnoh ntil ndơ [ư ntung trong, dak bât, jay gu\ [on lan mbra nsrôih tât lor rnôk năm 2020 lôch năm.

Wa Đỗ Ích Chiến uănh lah, jêr jo\t ngăn lah [ư t^ng ăp rnoh ntil [ư ntung trong, dak bât, jay gu\ [on lan yor u\ch geh prăk ntuh kơl âk. Yơn lah, UBND nkuăl le\ geh nău ntru\nh ntop kơl xă tay nklăp 27 rmen prăk, nu^h [on lan rgop 2,2 rmen prăk [ư t^ng, mpo\ng ăp rnoh ntil ndơ [a [a\ mbra jêh di trong nchrăp.

Ntrong kan tơm sa play ta Dak Rlâp an geh hăng rhiăng rkeh prăk du năm

 

“Đah bôk năp ri le\ geh trong nchrăp na nê| gay ndâk [ư lôch jêh t^ng rnoh ndơ. Mpôl hên hôm e wa\k kol tơm prăk ntuh kơl bah gưl ka lơ, n’hanh lah dơi mkra ri mpôl hên mbra dơi jêh ăp rnoh ndơ [ư an geh prăk âk aơ. Đảng uỷ, n’gâng kan n’hanh [on lan ta ntu\k ri du\t uănh m^n tât gay m’hâm [ư gay ngăch jêh tât du\t năm 2020 aơ xă mbra tât thôn [on mhe t^ng di trong nchrăp”.

Nău ang tâm ndâk njêng thôn [on mhe ta nkuăl Dak Rlâp lah nău lăp bah le\ ntrong kan chính trị, nău tâm ban u\ch ndrel ty tâm rgop bah ăp rơh kơn nu^h [on lan. Bah ăp nu^h rgo\ jă, âk ndơ [ư thôn [on mhe bah [on lan le\ dơi jêh. Xă Dak Wer lah du nău nt^t ntoh lư mpeh nău rgo\ jă soan [on lan tâm ndâk njêng thôn [on mhe ta nkuăl Dak Rlâp.

Mpeh nău blău rgo\ jă soan [on lan, wa Lý Hải Uyên-Kruanh Hội nông dân xă Dak Wer an lah: Le\ rngôch ăp nău kan nsum mpôl le\ ntrôl dăng nkoch trêng gay nu^h [on lan wât le\ nău r[o\ng, nkô| nău, nău dơi êng nơm n’hanh đah nău kan bah nơm tâm bôk nău kan. Bah ne\, nu^h [on lan dơi g^t nkô| nău bah bôk nău kan jêh ne\ tât râng, knơm ne\ xă le\ tât lor thôn [on mhe ta du\t năm 2019 n’hanh dôl ta trong ndâk njêng thôn [on mhe tay ta nkuăl:

“Ndâk njêng thôn [on mhe, Dak Wer le\ rgo\ jă geh rlău 70 rmen prăk, tâm ne\ nu^h [on lan rgop 8,5 rmen prăk. Rnôk mpôl hên rgo\ jă ri nu^h [on lan rgop du\t n’hâm. Ndrel đah rgo\ jă ntrong leo an neh, rgop soan lu\, bah ăp gưl rgo\ jă ntrong leo tâm rlong nkra njêng n’hanh kônh wa râng du\t n’hâm, năm bah kơi âk lơn năm bah năp. Bâh ne\ ntrong leo rêng lam hvi. Dak Wer hôm dơi nkuăl săch xă ntu\k n’hao ue\h mhe”.

Du ntrong kan mât djăr m’ơk lêng ta nkuăl Dak Rlâp an geh âk rkeh prăk du khay

 

Dak Rlâp lah ntu\k dơi UBND n’gor Dak Nông săch nkuăl rlong bah n’gor mpeh ndâk njêng thôn [on mhe; tâm ne\, prăk tơm prăk ngih dak lah 2.300 rmen prăk, prăk yor nu^h [on lan rgop nklăp 1.400 rmen.

Tơm prăk aơ dơi ntuh kơl ăp ndơ [ư kơt: ntung, trong hăn thôn [on, sre điện, ăp ndơ kon nu^h do\ng n’hanh ntuh kơl nkra njêng tăch rgâl. Tât a[aơ, du nkuăl têh n’hanh le\ 10 xă bah nkuăl le\ geh trong điện, trong hăn nsong dơh hôm, rgop hun hao wa\ng sa-rêh jêng an [on lan.

T^ng wa Phan Nhật Thanh-Kruanh UBND nkuăl Dak Rlâp, bah rnôk rgo\ jă ndâk njêng thôn [on mhe, ta nkuăl geh âk ntrong kan hunh hao wa\ng sa an nău geh âk kơt: tăm cao su tiểu điền, cà phê, tiêu, tơm sa play; ăp ntrong kan mât rong ndrôk dak toh, ndrôk poăch, su\r, djăr, bê… Bah nău geh nu^h [on lan r^ng geh nklăp 26-27 rkeh prăk/hê/năm tâm năm 2010, tât a[aơ, le\ hao 45 rkeh prăk/hê/năm. Knơm ne\, rnoh rnăk ach o bah nkuăl hu\ch bah 22% tâm năm 2010 jur hôm mô tât 5% ta du\t năm e.

Wa Phan Nhật Thanh m^n lah: đah nău ntuh kơl têh dăng bah ngih dak, nău ndrel ty rgop bah ăp rơh kơn nu^h [on lan, nău do\ng săk rnglăy tơm prăk ntuh kơl ri nău Dak Rlâp tât lor ndâk njêng thôn [on meh ta du\t năm 2020 aơ du\t ue\h.


Ntrong kan hun hao nkra njêng chanh rse ta xă Dak Sin, nkuăl Dak Rlâp an nău geh âk

“Tât rnôk aơ le\ geh 8/10 xă n’hanh du nkuăl têh bah nkuăl Dak Rlâp tâm di thôn [on meh. A[aơ hôm e 2 xă lah Hưng Bình n’hanh Dak Sin dôl ta trong tât ta n’gul năm 2020. Êng ăp xă [a [a\ rgum ăp nu^h gay nsrôih jêh ta du\t 9 khay mô lah lôch năm aơ. Jêh ne\ mbra ndơ\ nkuăl jêng nkuăl bôk năp ta Dak Nông tât lor thôn [on mhe, n’hanh mbra jêh sam [u\t rhăch nău uănh năl an n’gor tâm 3 khay 2021 gay n’gor uănh an”.

Đah nău lăp du\t n’hâm bah le\ trong chính trị, ndrel đah nău kơl bah ăp rơh kơn nu^h [on lan, Dak Rlâp mbra lah nkuăl bôk năp bah n’gor Dak Nông tât thôn [on meh rnôk lôch năm 2020. Mpo\ng aơ mbra lah nău ntru\t tre\ lam hvi têh dăng ntru\t ăp ntu\k êng ta Dak Nông ntrôl dăng tay nău [ư t^ng bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak mpeh ndâk njêng thôn [on mhe./.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương