Pơk uănh mông nar djăt: 9/11/2019

            VOV4.M’nôngĂp năm ba năp, đah nau leo kan, nt^m kan bâh ăp gâl uỷ đảng, n’gâng kan, ăp đảng viên nu^h Êđê, nu^h geh nău knơm tâm [on lan rnoi đê| ta nkuăl Chư M’gar, n’gor Dak Lak le\ n’hao ueh nău kan bâh nơm, ntop njêng nău rgâl mhe ueh tâm nău hun hao wa\ng sa, rêh jêng, ngăn lah tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta du đê| [on lan rnoi đê|.

 

{on Kroa B, xă Cuôr Đăng lah ntu\k ntoh lư geh âk nău rgâl bah bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe. Mô kanu\ng [ư trong [on lan dơi geh bê tông ăp ntu\k, ăp trong nkao [ư ue\h an [on, ma ăp nău geh mpeh hun hao wa\ng sa saơ na nê| t^ng ăp chor jay. {on geh 480 rnăk, bah năp đaơ geh rlău 70 rnă ach o, a[aơ knu\ng hôm 21 rnăk ach o. Săk rnglăy aơ geh soan nt^m rđau bah Chi bộ [on Kroa B. Chi bộ geh 14 đảng viên lah nu^h Êđê. Năm bah năp, chi bộ le\ mât ueh nău [ư tơm ntrong leo bah đảng viên tâm nău rgâl ntil tơm tăm, mpa rong, kơt do\ng rgâl hao khoa học kỹ thuật tâm nkra njêng ns^t tay săk rnglăy wa\ng sa âk. Y Nghiêl Êban (Ama H Ngap), Groi bí thư chi bộ [on nkoch trêng rgo\ jă mro đảng viên tâm chi bộ rgâl nău m^n trong [ư, ndâk njêng ăp ntrong kan hun hao nkra njêng, mât rong săk rnglăy. Tă bah ne\, chi bộ nt^m rđau ăp rmôt, nsum mpôl tâm rgop nkoch trêng, rgo\ jă nu^h [on lan rgâl nău way ơm tuch tăm. Tât a[aơ, 100% ăp rnăk tâm [on g^t kơt do\ng tăm srah ăp ntil tơm tăm geh săk rnglăy, khlay âk kơt tiêu, sầu riêng, bơ tâm mir cà phê; rwa\t ăp ntil ndrôk, bê s^t mât ntrong leo mât rong rnăk wâl… Groi Bí thư chi bộ Y Nghiêl Êban an g^t:

 

 “Lah du hê đảng viên tâm [on rgo\ jă kônh wa mô djăt t^ng nău nsu\k nsôr, mplư rlăm bah ăp nu^h rlăng. Jêng tâm [on mô geh nu^h djăt t^ng nu^h m’h^k hăn du dak bah dih mô di nău way. Gâp le\ nkoch trêng du\t n’hâm tâm [on t^ng nău ntru\nh bah Ngih dak. Gâp lah nu^h rêh đah [on lan an nsrôih, [ư ntrong lor”.

 

Y Đhiăm Ayun (Ama Nghiêm) ta [on Tu, xă Ea Tul nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak lah du hê đảng viên geh âk năui nsrôih tâm nău rgo\ jă kônh wa tâm [on râng ndâk njêng thôn [on mhe. Đhiăm Ayun nkoch, nkre lah đảng viên, nkre lah nu^h nsing nơm tâm thôn [on jêng pơng nău way, u\ch dơi lah nu^h [on lan, he nơm an nsrôih [ư sa gay ntrong leo an kônh wa. Ăp năm rnăk wa geh nklăp 400 rkeh prăk bah 2 ha cà phê tăm srah ăp ntil tơm tăm sa play kơt sâu riêng, bơ, tiêu n’hanh mât rong tay su\r, ndrôk. Wa le\ rgo\ jă kônh wa tâm [on tâm rnglăp, hun hao wa\ng sa. Bah năp đaơ rnăk ach o tâm [on geh 50%. Năm aơ 246 rnăk, hôm e 15 rnăk ach o. Ama Nghiêm an g^t:

 

 “Tâm ăp nău gâp [ư lor lah gay an [on nơm hun hao. Gâp kơl kônh wa r[o\ng tâm hun hao wa\ng sa. Tăm srah ăp tơm ns^t tay khlay wa\ng sa âk. Rlău ma gâp nkoch trêng an kônh wa g^t mât ue\h tâm rnglăp tâm [on, njrăng bah năp nău mplư rlăm bah ăp nu^h rlăng rlăm chroh r[u\n dun phah ngih dak. Nu^h [on lan tâm [on le\ rgop soan, prăk kaih gay rgâl [ư bê tông rlău 2km trong tâm [on”.

 

H’Bo Êban (Amí Danh) deh năm 1984 lah du hê đảng viên mom ta [on Cuôr Đăng B, xă Cuôr Đăng, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak yor soan mom, H’Bo mât ue\h n’hao nuih n’hâm u\ch êng, năng prăk, m^n njêng gay ơm joi trong ăp trong mkra ueh rgop n’hao săk rnglăy tâm trong kan. Rgo\ jă ăp druh ndăm tâm [on ndrel ty ndâk njêng thôn [on mhe, ndâk njêng nău rêh văn hoá, dêr ăp nău tih ma tuý tâm [on, mât hun hao nău rêh văn hoá bah rnoi mpôl đêt. H’Bo an g^t:

 

 “Lah du hê đảng viên mom, lor lah gâp nkoch trêng an kônh wa rêh t^ng nău ntru\nh, pháp luật bah ngih dak. Rgo\ jă ăp băl druh ndăm kơl ndâk njêng thôn [on mhe. Kuăl jă ăp nu^h tăm nkao, răk ntu\k ntô gu\ âm… gâp ntru\t nsôr ăp băl druh ndăm nsrôih nti nsơm, gay bah kơi aơ geh nău rêh ue\h lơn”.

 

Cư M’gar a[aơ geh bơi 500 đảng viên, tâm ne\, rlău 100 đảng viên lah nu^h rnoi mpôl đêt, geh 20,3%. Đah nău way [ư “Đảng viên hăn lor, [on lan t^ng bah kơi”, âk đảng viên nu^h Êđê ta nkuăl Cư M’gar le\ mât ueh nău [ư tơm hăn lor, ntrong leo tâm hun hao wa\ng sa-rêh jêng, ndâk njêng thôn [on mhe, an rgâl du\t n’hâm nău rêh drăp ndơ, nuih n’hâm, rgop nâp nâl nău nsing nơm đah nu^h [on lan đah Đảng.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng