Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.Mnông-T^ng nău mbơh tơih bâh Hội đồng tăch rgâl Mỹ, bol ma nău tâm boh Mỹ Trung dôl mâp âk nău jêr jo\ văk tâm rnôk geh nuh srê, yơn ăp doanh nghiệp Mỹ dôl pah kan ta Trung Quốc hôm nha ê ho\ rhoăt luh ntu\k tăch rgâl aơ n’hanh hôm nha tâm boh kan ueh mpeh nău u\ch tăch rgâl ta aơ tâm 5 năm tay. Mbơh tơih an g^t, nău tâm boh Mỹ-Trung n’hanh nău khuch tât bâh nuh srê Covid-19 lah 2 nău dâk bôk năp tâm 10 nău ntul rlong têh ma ăp doanh nghiệp Mỹ dôl geh tâm rdâng rnôk ma tăch rgâl ta Trung Quốc. nău mbơh tơih aơ an g^t, du\t âk ăp doanh nghiệp Mỹ kơl an nău tâm ton tăch rgâl lvang 1 lôch geh tâm ton kan. 88% rnoh doanh nghiệp geh ôp geh nău m^n nsrôih mô lah du\t u\ch đah nău tâm ton aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng