Pơk uănh mông nar djăt: 18/11/2016

 

       VOV4.M’nông Đah nău tâm ban u\ch bah kônh wa 13 rnoi nu^h ta ntu\k, xã Ea Drông, du xã du\t jêr jo\t bah thị xã Buôn Hồ, n’gor Dak Lak, le\ t^ng [ư geh 10 rnoh tât kan rdâk njêng [on lan mhe. Nkhêp geh nar rgum tâm rnglăp lam rnoi nu^h (18/11) n’hanh nkah ndray 86 năm Nar way ơm Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (a[aơ lah Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Trong sop [on Trap, xă Ea Drông, jông rlău 1 km, bro\ng jru yơn mô hôm krêp mbir kơt bah năp đaơ. Trong bê-tông lâng hăn njok t^ng sop lah săk rnglay pah kan bah kônh wa [on Trap n’hanh du gưl ntop jơl bah ngih dak. Aơ lah trong thôn [on mhe bôk năp ta xă Ea Drông, dơi ndâk [ư bôk năm 2014, đah nău tâm ban u\ch le\ rngôch bah 22 rnăk nu\ih Êđê njok t^ng trong. Wa Y Hỗn Mlô, ta [on Trap, xă Ea Drông, an g^t:

{ư trong aơ 70% lah [on lan, 30% lah ngih dak ntop kơl xi-măng đah lu\. {on lan nsrôih mkra êng măt neh, geh ta tơm bơ tơm play đur tơm cà phê ri [on lan u\ch đo\ng. n’hanh [on lan [ư êng. Đah prăk kaih ri bôk năp du rnăk rgop du rkeh prăk, jêh trok prăk lu\ choih mô to\ng, ri rgop tay 400 rbăn prăk, jêng du rnăk 1 rkeh 4 rhiăng rbăn prăk. {ư jêh trong aơ lah kônh wa rhơn ngăn.

Ntơm bah nău [ư bâh kônh wa [on Trap, 2 năm bah năp, le\ geh tay âk trong bê-tông mhe dơi [ư ta ăp [on lan tâm xă Ea Drông. Trong hăn dơh ueh, nău rêh wa\ng sa rêh jêng bah kônh wa dơi rgâl, muh măt [on lan nar lơ rgâl. Wa Y Gut Niê, ta [on Tung Krăk, xă Ea Drông, nkoch:

 Bah năp đaơ hăn nsong du\t jêr jo\t, ngăn lah bri mih, n’ăp ndeh kay-ndeh măi mô dơi hăn da dê. A[aơ knơm geh bôk nău kan thôn [on mhe, geh ngih dak ntop kơl, ndrel đah [on lan rgop prăk n’hanh rgop soan pah kan, ri mpôl hên le\ dơi tuh bê-tông, hăn nsong du\t dơh. Bah nău oh kon hăn nti, jêh ne\ kônh wa hăn lu\ tâm mir, ndeh kay, ndeh măi hăn du\t âk, du\t dơh.

Wa H’Blỗn Niê Kriêng, Kruanh UBND xă Ea Drông, an g^t, aơ lah ntu\k jêr jo\t ngăn bah nkual têh Buôn Hồ, hôm e tât 22% rnoh rnăk ach o. Xă geh 13 rnoi mpôl đêt oh nô gu\ rêh, 80% rnoh nu\ih [on lan lah rnoi mpôl đêt. Bôl wa\ng sa hôm e jêr jo\t, yơn đah nău tâm ban u\ch bah nu\ih [on lan, tât a[aơ, Ea Drông le\ dơi geh 10 rnoh ntil ndơ [ư lam dak mpeh ndâk njêng thôn [on mhe. Ăp rnoh ntil ndơ [ư mô geh tâm prăk kaih, nt^t nsa kơt ndâk njêng trong chính trị, đăp mpăn rnă njrăng… xă le\ [ư ueh da dê, bôl bah năp đaơ lah du ntu\k duh jêr bah n’gor Daklak mpeh nu nău [ư uh ah, nchoăt du dak bah dih mô tâm dih. Wa H’Blỗn Niê Kriêng, an g^t:

            Ea Drông lah du xă du\t jêr jo\t mpeh wa\ng sa-rêh jêng. Mbơh [ư ndâk njêng thôn [on mhe, nău bôk năp lah xă ntop trong kan nkoch trêng gay [on lan wât na nê|, thôn [on mơ [ư tơm lah nu\ih [on lan n’hanh yor nu\ih [on lan dơi do\ng, kônh wa mô kâp tâm nău ntop kơl bah ngih dak yor aơ mô di lah nău nchrăp ntuh kơl bah ngih dak. Tât a[aơ kônh wa le\ wât n’hanh g^t na nê| mpeh bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe mbra ns^t tay ueh tâm nău rêh bah rnăk wâl nơm n’hanh [on lan. Bah ne\ kônh wa u\ch [ư trong, rgop prăk rgop soan [ư trong bê-tông tâm thôn, n’hanh mô an trong luh tâm mir krêp mbir kơt bah năp đaơ, tâm đă mro chuk rli gay trong hăn dơh ueh.

            Tâm rnôk tâm lơh tâm su, kônh wa rnoi Êđê le\ tâm rnglăp ndrel tahen n’hanh [on lan lam dak rlet rlău jêr jo\t, lơh mprơh rlăng ru\n in, so\k tay đăp mpăn an rnoi mpôl. Tâm nău ndâk njêng thôn [on mhe a[aơ, rnôk ăp nu\ih ndrel soan ndrel nuih n’hâm đah Ngih dak, [on lan Tây Nguyên mbra [ư lôch ueh ăp nău r[o\ng hun hao wa\ng sa rêh jêng, n’hao nău rêh an nu\ih [on lan./.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng